שם משתמש
סיסמא
כתבות נוספות בתחום
חברות קשורות
הסתדרות העובדים הכללית החדשה
 
לוח אירועים
בג"ץ דחה את עתירת ההסתדרות: המעסיק לא חייב לוודא שלעובד כיסוי אכ"ע
שלושה שופטים שדנו בערעור על פס"ד לנדסברג ציינו כי האינטרס הכללי של העובדים וגם של המדינה הוא שהעובדים יהיו מבוטחים בכיסויי נכות ושארים, אך אין לכפות זאת עליהם או על המעסיק
העובד הוא זה שיחליט אם ברצונו להיות מבוטח גם בכיסוי אבדן כושר עבודה או שהוא מוותר עליו, כך קבע ביום חמישי בג"ץ בהרכב של שלושה שופטים. השלושה, נועם סולברג, מני מזוז וג'ורג' קרא, דחו את עתירת ההסתדרות על פסק דין לנדסברג שנתן בית הדין הארצי לעבודה בחודש אוגוסט 2018, לפיו עובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אבדן כושר עבודה, ועל המעסיק חל איסור להתערב בבחירה זו.
 
ביה"ד הארצי לעבודה: עובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אבדן כושר עבודה; המעסיק אינו רשאי להתערב בבחירה
23/8/2018
אימץ את פסיקת בית הדין האזורי ואת עמדת היועץ המשפטי לממשלה, וקבע כי מעורבות המעסיק בבחירת הכיסויים הביטוחיים, מהווה פגיעה באוטונומיה של העובד ובפרטיותו
"לגופם של דברים לא השתכנענו כי נפלה 'טעות משפטית מהותית' או בכלל בהכרעתו של בית הדין הארצי, הנתמכת על ידי היועץ המשפטי לממשלה. פרשנותו של בית הדין הארצי את הוראות סעיף 20 לחוק הפיקוח וצו ההרחבה מעוגנת היטב בלשון החוק והצו ובתכליותיהם – כעולה מהנמקת בית הדין הארצי ומעמדת היועץ המשפטי לממשלה - וממילא אין צידוק להתערב בה", כתבו שופטי בג"ץ.

לדבריהם, חוק הפיקוח וצו ההרחבה קובעים זכות לעובד וחופש בחירה מלא שלו לבחור את סוג המוצר הפנסיוני בו יופקדו הכספים עבורו, וכנגדם הוטלה חובה על המעביד לכבד את בחירתו של העובד. "לעובד יש זכות לבחור בקרן פנסיה מקיפה הכוללת גם ביטוח נכות ושאירים, ואם בחר בכך, מחובתו של המעביד לבטחו בהתאם, אך בכך אין כדי לשלול את זכותו של העובד להחליט ולהעדיף מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח כאמור", הם הסבירו.

"אכן, קיים לכאורה אינטרס כללי של ציבור העובדים להיות מבוטח בקרן מקיפה, הכוללת לצד צבירה פנסיונית גם ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים. זהו לכאורה גם אינטרס של המדינה. תכלית זו מקודמת באמצעות קביעת ברירת מחדל, בצו ההרחבה (סעיף 3ב' לצו) ובהנחיות רשות שוק ההון, לפיה אם לא הודיע העובד על בחירה במוצר פנסיוני מסוים, חובה על המעביד לבטחו 'בקרן פנסיה מקיפה'. כמו כן המדינה מעודדת עובדים לבטח עצמם בביטוחי אובדן כושר עבודה ושאירים באמצעות הקצאת אגרות חוב מיועדות הנושאות תשואה מועדפת במימון המדינה. ואכן, בפועל רוב העובדים מבוטחים בקרן פנסיה מקיפה הכוללת גם ביטוח נכות ושאירים. אך יש לזכור כי אין ארוחות חינם, ורכישת ביטוחים אלה באה על חשבון סכומי הצבירה לקצבה, וכמפורט לעיל ישנם מצבים ונסיבות בהם האינטרס של העובד עשוי להצדיק ויתור על ביטוח כאמור לטובת הגדלת הצבירה הפנסיונית", ציינו סולברג, מזוז וקרא.

"עמדת העותרת, כי בראיה כוללת של טובת העובדים ראוי לכפות עליהם להיות מבוטחים גם בביטוחי נכות ושאירים, תוך צמצום זכות הבחירה שלהם רק לבחירה בסוג המוצר הפנסיוני ובחברה המנהלת אותו, למרות המחיר הכרוך בכך לגבי חלק מהעובדים, היא כמובן עמדה לגיטימית, וזכותה לפעול לקידום עמדתה זו. ואולם לא ראינו להתערב בהכרעת בית הדין ובעמדת היועץ המשפטי לממשלה כי עמדה זו אינה מעוגנת בדין", הסבירו השופטים בהחלטתם לדחות את עתירת ההסתדרות.

מבחינת חלוקת הסמכויות המשפטית, הסבירו שלושת השופטים כי דחו את העתירה, למרות שהלכה למעשה, בג"ץ דוחה על הסף, כמעט מעשה יום ביומו, עתירות נגד פסקי דינו של בית הדין הארצי לעבודה. "כל זאת מתוך נקודת מוצא, כי ביחסי הגומלין שבין בית-משפט זה לבית הדין הארצי לעבודה יש לראות בבית הדין הארצי את הערכאה השיפוטית בעלת המומחיות בתחום משפט העבודה, ואשר עליה הטיל המחוקק את התפקיד לגבש גופי הלכה בתחום משפט העבודה. המקרה דנן אינו בא בגדרן של אמות המידה האמורות לעיל המצדיקות העברת פסקי דינו של בית הדין הארצי לעבודה תחת שבט ביקורתו של בית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק", הוסבר בפסק הדין.

ההסתדרות תישא בהוצאות היועץ המשפטי לממשלה בסך כולל של 5,000 שקלים, ובסכום זהה לטובת נשיאות הארגונים העסקיים ומגדל חברה לביטוח, כלומר בסך כולל של 15 אלף שקלים. 

פס"ד לנדסברג – סיפור המקרה בבסיס ההכרעה

בפסיקה החשובה דחה בית הדין את הערעור שהגישה מבוטחת כנגד מעסיקה לשעבר, וקבע כי החלטתה להיות מבוטחת בביטוח מנהלים ללא כיסוי מוות ונכות אינה מהווה משום הפרת חובה של המעסיק לביטוח העובדת. 

פסיקת בית הדין הארצי, בראשותה של הנשיאה ורדה וירט-ליבנה, כוללת סקירה מקיפה של חובת הביטוח הפנסיוני, לרבות עמדותיהם של היועץ המשפטי לממשלה, הסתדרות העובדים, נשיאות הארגונים העסקיים וחברת הביטוח מגדל – ששימשו כמתייצבים בהליך. 

המערערת עבדה בתקופה שבין נובמבר 2005 ליולי 2010 בחברת גל-רוב יועצים, העוסקת בשירותי ניהול חשבונות וייעוץ.

במרץ 2008 חתמה המערערת על מסמכי ההצטרפות לביטוח מנהלים בחברת מגדל, בהם צוינו פרטים בדבר ההסדר הביטוחי וכן שיעורי ההפקדות לפוליסה. 

במהלך יוני 2010 אובחנה אצל המערערת מחלת הסרטן, אשר כתוצאה ממנה נאלצה לעבור טיפולים רפואיים ועקב כך נקבעו לה שיעורי נכות זמנית, בשיעור של 100%. המערערת פנתה למגדל בבקשה לקבל את כספי הנכות בשל אבדן כושר עבודה, אולם התברר לה כי פוליסת הביטוח אינה כוללת רכיב פיצוי בגין אבדן כושר עבודה. 

לאור תגובתה של מגדל, פנתה המערערת לחברה בדרישה לקבלת הכספים להם היא זכאית כתוצאה מאבדן כושר עבודתה, אולם דרישה זו נדחתה על ידי החברה. 

בתביעתה לבית הדין האזורי לעבודה לחיוב המעסיק בגין פיצוי על אבדן כושר עבודה, טענה המבוטחת כי החברה היתה חייבת לבטח אותה בקרן פנסיה חדשה הכוללת כיסוי ביטוחי בגין נכות.

לטענתה, המעסיק לא קיבל הודעה בכתב בדבר בחירתה בקופה מסוימת, ומשכך היה עליו לבטחה בקרן פנסיה מקיפה חדשה. היא הדגישה כי בעת הצטרפותה לביטוח מנהלים, לא היה כל ויתור מצידה על פיצוי בגין אבדן כושר עבודה, וגם אם השתמע מהתנהלותה כי ויתרה על פיצוי זה, הרי שמדובר בוויתור על זכות קוגנטית אשר לא ניתן לתת לו תוקף מחייב. 

מנגד טען המעסיק כי המבוטחת רכשה פוליסת ביטוח פנסיוני כמתחייב בהוראות צו ההרחבה, וכי במהלך עבודתה ועד לסיומה הופרשו לה כספים לפנסיה מדי חודש בחודשו. בחברה ציינו כי המבוטחת פעלה באופן עצמאי לחלוטין, לאחר שהיתה בידיה האפשרות לבחור בין פוליסת ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה מקיפה חדשה, וכי החליטה על דעת עצמה להצטרף לפוליסת ביטוח מנהלים ביודעה כי היא אינה מבוטחת בפנסיית נכות.

בית הדין האזורי לעבודה דחה כאמור את תביעת המבוטחת. 

 
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית