שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
האם וירוס הקורונה ישפיע על הפנסיה שלנו?
המענה תלוי בשני מרכיבים עיקריים: תשואה ואיזון אקטוארי | שלומית יהב מסבירה את ההשפעה על הביטוח הפנסיוני
האם וירוס הקורנה, החוצה גבולות בין מדינות למרות השמיים הסגורים, משפיע או ישפיע על הפנסיה שלנו?
התשובה תלויה בשני מרכיבים עיקריים:
1. תשואה – האם התשואה של הקופה מושפעת מתנודיות שוק ההון?

2. איזון אקטוארי – האם יש קשר בין התחלואה ותוצאותיה לאיזון האקטוארי בקופה?

תשואה
בתקופה הנוכחית אנו עדים לתנודיות בשוק ההון (בורסה), הנובעת מחוסר הוודאות הן בקשר להיקף ההדבקות במחלה ותוצאותיה בקשר לחיי אדם והן בהקשר לנזקים הכלכליים בשל סגירת הגבולות, למול החלטות כלכליות של מדינאים בעולם כולו.

התנודתיות נובעת מירידות הנובעות מחוסר הוודאות ואפקט הפחד, ומעליות בשל הצהרות ו/או החלטות מדיניות הנוטעות תקווה, כמו למשל הפחתת מיסים, מתן גיבוי כלכלי לעסקים, תשלומים לאזרחים על חשבון המדינה וכדומה.
על אף העליות מדי פעם, הרי שהכיוון נכון לרגע זה הוא למטה, ועל כן אנו רואים בשלב זה ירידה חדה בתשואות.
איך זה משליך על הביטוח הפנסיוני שלנו?

הביטוח הפנסיוני כולל חיסכון לגיל פרישה ושני כיסויים ביטוחיים: ביטוח למקרה מוות וביטוח למקרה אבדן כושר עבודה.
מלבד אזרחים המבוטחים בפנסיה תקציבית ו/או בפנסיה ותיקה ו/או בפוליסות ביטוח עד 12/1990.
רוב הציבור מבוטח בשלושה אפיקים פנסיוניים: קרנות פנסיה חדשות ו/או כלליות, ביטוחי חיים/מנהלים וקופות גמל.
בקרנות הפנסיה החדשות, חלק מהכספים (30%) מושקע באג"ח מדינה מבטיח תשואה והיתרה בשוק ההון. אם כי חשוב לשים לב לכך שקיימים מסלולים שונים לצעירים ולבני ה 50 +, כך ששיעור האג"ח מבטיח התשואה אינו זהה לכולם ורצוי לבדוק את המסלול בקרן עצמה.

כאשר מדובר בפוליסת ביטוח ו/או קופת גמל ו/או קרן השתלמות – הרי שכל הכספים מושקעים בשוק ההון במסלולים שונים וההשפעה על הצבירות תהיה בהתאם למסלול בו מושקע הכסף.

כככול שמסלול ההשקעה מוטה או מוגבר מניות ו/או אג"ח קונצרני, ההשפעה תהיה גבוהה יותר.

אז מה קורה כשהתשואה שלילית?
החיסכון הפנסיוני ייקטן בהתאם לשיעור התשואה השלילית על כלל מרכיביו, כולל ערכי פדיון פיצויים ותגמולים ובוודאי שהקצבה/פנסיה הנגזרת מהם.
ומה לגבי הכיסוי הביטוחי?
1. בפוליסות ריסק עצמאיות – אין שינוי.

2. בפוליסות משולבות חיסכון – תלוי בשיטת הרכישה.
2.1. סכום ביטוח קבוע או כפולת משכורות בקיזוז חיסכון – תהיה הגדלה בגובה הריסק הנרכש ומכך שגם עליה בהוצאה בגינו.
2.2. ריסק נוסף ללא קיזוז מול החיסכון – אין שינוי.

3. קרן פנסיה – בשל היותה מבוססת על ביטוח הדדי, יחול שינוי בכיסויים הביטוחיים ובהקצאה לביטוח.
מה עושים? שאלה מצויינת שהתשובות לה רבות, ורצוי מאוד לקבל החלטה יחד עם איש מקצוע היכול לסייע הן בהבנת הצורך הביטוחי והן בהבנת מסלולי ההשקעה בקופות השונות.
בכל מקרה, חשוב שההחלטה תתקבל בהסתמך גם על גיל העמית/מבוטח, צפי גיל הפרישה, מבנה משפחתי, מסלול נוכחי, גובה הצבירה והתשלומים החודשיים.

איזון אקטוארי
כפי שהוזכר מעלה, הביטוח הפנסיוני המסורתי כולל גם ביטוח למקרה מוות/פנסיית שאירים וגם ביטוח למקרה אבדן כושר עבודה / פנסיית נכות.

וירוס הקורנה גובה חיים ועדיין לא ברור מה יהיה שיעור התמותה הסופי. משכך, אנו עלולים למצא את עצמנו עם שיעורי תמותה גבוהים יותר ביחס לעבר וייתכן וחברות הביטוח וקרנות הפנסיה יאלצו להתמודד עם יותר תביעות בגין אירועי מוות.
ההשפעה של גידול באירועי מוות על חברות הביטוח:
חברות הביטוח מבטחות את המבוטחים, בעצמן ו/או ביחד עם מבטחים נוספים, בכיסויים ביטוחיים שונים כולל: מוות, אבדן כושר עבודה, בריאות ועוד.

עלות הביטוח מחושבת בהתייחס לסטטיסטיקה והסתברות למקרה המבוטח, על כן, גידול בכמות התביעות ביחס לעבר יגרור:
1. פגיעה ברווחיות של החברה.
2. העלאת תעריפי ביטוחי הריסק בשל הגדלת הסיכון.
3. העלאת תעריפי ביטוח המשנה.

ההשפעה של גידול באירועי מוות על קרנות הפנסיה
כאשר מדובר בקרן פנסיה, המבטחת את עמיתיה בביטוח הדדי, ריבוי בתביעות ביחס לסטטיסטיקה על פיה חושבו התעריפים הביטוחיים יביא לגרעון אקטוארי.

מהו גירעון אקטוארי במילים פשוטות?
קרן פנסיה מבטחת את עמיתיה בביטוח הדדי – כל הקבוצה (כל העמיתים בקרן ) משמשת כמבטחת כלפי כל אחד מהעמיתים בקרן.

הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מתוקצב מתוך כספי כלל העמיתים – כלומר, חלק מהתשלומים של כל העמיתים, מופנה לקופה קולקטיבית ממנה אמורים לממן את כל התשלומים לשאירי עמיתים שנפטרו או לעמיתים שאיבדו את יכולתם לעבוד. שיעור ההקצאה לקופה הקולקטיבית מחושב על פי תחשיבים אקטוארים המבוססים סטטיסטיקה והסתברות.

אירועים חריגים שלא נלקחו בחשבון בתחשיב האקטוארי – מפרים את האיזון התחשיבי וגורמים לחוסר בתקציב המיועד לתשלום לנכים ו/או לשאירים. – זהו הגירעון האקטוארי.

שיעור הגירעון תלוי ביחס בין שיעור התביעות לבין גודל הקרן – ככל שכמות התביעות תהיה גבוהה יותר מהתחזית – שיעור הגירעון יגדל, ככל שהקרן קטנה יותר, ההשפעה תהיה גדולה יותר.

מכיוון שקרן פנסיה, אינה יכולה להתנהל תחת גירעון – הקרן מבצעת פעולות לחזרה לאיזון שעיקרם הוא הקטנת זכויות כלל העמיתים.

חשוב לציין כי רוב קרנות הפנסיה בישראל רכשו ביטוח משנה עבור עמיתיהן לאירועים כאלה ועל כן, אף במקרה של אירועים חריגים, הפגיעה באיזון האקטוארי שלהן תהיה מופחתת אם בכלל – תלוי בהיקף התביעות ובסוג ביטוח המשנה שרכשו.
ומה אם אין לקרן הפנסיה ביטוח משנה? זה כבר תלוי בגודלה של הקרן, ככל שהקרן גדולה יותר ההשפעה תהיה נמוכה יותר.
הפגיעה באיזון האקטוארי, תלקח בחשבון לצורך שינוי שיעורי ההקצאה לביטוח ההדדי – כלומר העלאת תעריפי הביטוח בקרן הפנסיה.

לסיכום בקצרה:
1. התנודתיות בשוק ההון משפיעה על החיסכון הפנסיוני שלנו ועל הצבירות בקרנות ההשתלמות של רוב הציבור .

2. במקרה חלילה, של החמרה שתגרור מספר אירועי מוות המשנים את האיזון האקטוארי עליו מבוססים התחשיבים של קרנות הפנסיה וחברות הביטוח:

2.1. האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה ייפגע ובחלק מהמקרים נראה גם הקטנת זכויות של העמיתים.
2.2. לוחות התמותה ישתנו ובשל כך עלולים להעלות את מחירי הביטוח הן בקרנות הפנסיה והן בחברות הביטוח

* הכותבת הינה מנכלי"ת מכללת עדיף והחלק המשלים, אסטרטגית פיננסית ומתכננת פרישה.
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
1. תגובה
איל, 15/3/2020
כדאי להוסיף שבינתיים אין מקרי מוות וכן שמקרי המוות הם בדכ בגילאים המבוגרים כך שההשפעה יכולה להיות הפוכה, תשואה אקטוארית חיובית.
2. ביטוח משנה במקרה של פדמיה
אריק, 15/3/2020
לא בטוח שביטוח משנה מכסה מקרה של פדמיה - יש לבדוק מול מבטחי מישנה והקרנות .... רצוי מאוד שהקרנות יפרסמו את הסוגיה החשובה הזו
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית