שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
משיכות מקופות גמל במקרים מיוחדים
במציאות המאתגרת, בצל הקורונה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולזכור שיום אחד יחלוף המשבר ונגיע לגיל פרישה | פעולות שאינן מושכלות, כמו פידיון כספים ללא מחשבה, עשויות להוות נזק כלכלי שלא יהיה בר תיקון
22/03/2020 09:52
אנחנו חיים בתקופה מאתגרת.

נראה שסדרי העולם שהכרנו משתנים לנגד עיננו במהירות שלא תיארנו, וכל יום מביא עמו צעדים שלא הכרנו.
במצב זה חשוב לשמור על שיקול דעת. לחשוב מה צפוי בטווח הקצר, להיערך בהתאם, אך לזכור שיום אחד, יחלוף המשבר ונגיע לגיל פרישה. פעולות שאינן מושכלות, כמו פידיון כספים ללא מחשבה, עשויות להוות נזק כלכלי שלא יהיה בר תיקון.

המסר הוא פשוט: לא פודים. פודים רק אם אין ברירה, וגם אז יש לעשות זאת באופן הדרגתי: מהקל, אל הכבד.

להלן חלק מהכלים העומדים לרשות הלקוחות, וזאת לאחר ששקלו היטב חלופות ומשמעויות.

א. משיכת כספים מקופות שבהן יש צבירות נמוכות מ-8,000 שקלים - מי זכאי?

1. לא הופקדו או נוידו כספים אל או מאת בחשבונות אלו- ינואר 2014.
2. סך הצבירה בכל החשבונות באותה קופה נמוכה מ-8,000 שקלים בתאריך 31 בדצמבר 2018.

לדוגמה: ללקוח יש שני חשבונות בשתי חברות מנהלות. בכל אחד מהחשבונות ישנה צבירה של 6,000 שקלים (לתאריך 31 בדצמבר 2008). לא היו תנועות כספיות בחשבונות משנת 2014 ואילך.
הלקוח רשאי לפדות את שתי הקופות ללא מס.

ב. (א) משיכת כספי תגמולים עקב הכנסות מועטות - מי זכאי?

1. עמיתים (שכירם ועצמאיים) שכלל הכנסותיהם (שני בני הזוג ביחד) מכל המקורות אינן עולות על שכר המינימום בחודש מסוים.
2. עמיתים כאמור לעיל, שלהם ילד שטרם מלאו 18 שנה, וסך ההכנסה החודשית אינה עולה על פעמיים שכר המינימום במשק.
3. הסכום הפטור ממס שניתן יהיה לקבל הוא בגובה ההפרש שבין שכר המינימום (או כפל שלו) ובין ההכנסות בפועל, בכל חודש שמתקיימת הזכאות.

לדוגמה: זוג + ילד המשתכרים ביחד מכל המקורות סך של כ-8,000 שקלים בחודש. שכר המינימום הינו 5,300 שקלים.
כפל שכר מינימום = 10,600 שקלים. הסכום שניתן לפדות בחודש מסוים: 10,600-8,000 = 2,600 שקלים.

(ב) משיכת כספי תגמולים ופיצויים בפטור מניכוי מס במקור (בתוקף משנת 2020) - מי זכאי?

1. בכל שנת מס תתאפשר משיכה אחת בלבד, מתוקף הוראות אלו, מכל הקופות ע"ש המבקש.

(1) משיכת פיצויים בלבד כאשר:

סכום הפיצויים הצבורים אצל המשלם אינו עולה על 10,000 שקלים.
כספי הפיצויים הופקדו ע"י מעסיק עד לתם שנת המס הקודמת.
סך ההכנסות של המבקש בשנת המס כולל הפיצויים שברצונו למשוך לא יעלה על 59,000 שקלים לגבר, 72,000 שקלים לאישה.

סכום הפיצויים הפטורים לא יעלה על ההפרש שבין סך ההכנסות הנ"ל ובין סך ההכנסות שעליהן
יצהיר המבקש, ובכל מקרה לא יותר מ-10,000 שקלים.

המבקש יצהיר כי לא קיבל אישור למשיכת תגמולים לקצבה בפטור.

לדוגמה: ע"ש האישה פיצויים צבורים עד לשנה הקודמת בסך 7,000 שקלים.
הכנסתה המוצהרת כולל הפיצויים תהיה 72,000 שקלים בלבד, ולפיכך כל הפיצויים יתקבלו בפטור ממס.

(2) משיכת תגמולים לקצבה בלבד כאשר:

סכום התגמולים לקצבה אצל משלם אינו עולה על 15,000 שקלים.

המבקש יצהיר כי אין לו כל הכנסה מקצבה, משכורת, עסק, משלח יד, מקור אחר החייב במס וכי לא
קיבל אישור למשיכת פיצויים פטורים, בשנת המס.

המשיכה תתאפשר רק ברבעון האחרון של שנת המס.

(3) משיכת פיצויים ותגמולים לקצבה באותה בקשה כאשר:

סך צבירת הפיצויים לא יעלה על 5,000 שקלים.
סך צבירת התגמולים לא יעלה על 4,000 שקלים
המבקש יצהיר כי סך ההכנסות השנתיות (כולל הפיצויים) לא יעלה על 45,000 שקלים לגבר ו- 58,000 שקלים לאישה.

ג. משיכת כספים עקב הוצאות רפואיות גבוהות - מי זכאי?

עמית ששילם עבור הוצאות רפואיות (למעט טיפולי שיניים) עבור עצמו או קרובו אם:

1. סך ההוצאות הרפואיות שנדרש לשלם בשנת מס עבור עצמו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו ושל בן/בת הזוג ביחד.
לדוגמה: סך ההכנסה השנתית המשותפת הינו 400,000 שקלים. העמית הוציא 250,000 שקלים בשנת המס, העולם על מחצית מההכנסה השנתית. בסמכות פקיד השומה לאשר משיכה פטורה ממס עד 250,000 שקלים בשנת המס.

2. סך ההוצאות הרפואיות אשר נדרש העמית לשלם עבור קרובו, עולה על מחצית ההכנסות השנתיות הכוללות של: העמית + ב. הזוג שלו + הקרוב + ב. הזוג של הקרוב.

קרוב: ב/ת. הזוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג, ובן הזוג של כל אחד מאלה.

לדוגמה: עמית נשוי, שהכנסותיו עם בת הזוג שלו עומדות על 400,000 שקלים בשנה, מבקש לעזור לאמו, שיש לה הכנסה שנתית של 150,000 שקלים, הנדרשת לשלם סכום של כ-300,000 שקלים עבור הוצאות רפואיות.
בכפוף לאישור פקיד השומה, ניתן יהיה למשוך עד 300,000 שקלים מקופת גמל בפטור ממס.

יש לציין כי האישור מותנה בהמצאת אישורים שונים לפקיד השומה.

ד. משיכת כספים עקב נכות רפואית קבועה של 75% ומעלה – מי זכאי?

1. עמית שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית על פי אחד מהחוקים (ביטוח לאומי: פגיעה בעבודה, נכות כללית, חוק הנכים, חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק לפיצויי נפגעי גזזת), או שקיבל אישור ועדה רפואית למס הכנסה בשיעור של 75% ומעלה.

2. נכות כנ"ל נקבעה ל"קרוב": בן/בת זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג, ובן/בת הזוג של כל אחד מאלה.

3. תאריך התגבשות הנכות מאוחר למועד ההצטרפות לקופה לראשונה.

לדוגמה: לעמית ותק בקופה מתאריך 1 בינואר 2010. לאמו של העמית נקבעו 100% נכות עקב מחלה קשה, בתאריך 1 במאי 2019. בכפוף לאישור פקיד שומה ניתן לפדות את כל מרכיב התגמולים שבקופה, בפטור ממס.

ה. פטור ממס במשיכת כספים מקופות גמל לעצמאיים בשל אבטלה – מי זכאי?

1. עצמאיים שהפקידו לחיסכון פנסיוני בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק.

מתקיים אחד מ-3 המצבים הבאים:
א. העצמאי סגר את העסק.
ב. העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה מעסק או משלח יד.
ג. העצמאי חדל לעסוק במשלוח היד שלו.

2. מי שהפקיד כעצמאי לפני 2017 וגם אחרי יוכל למשוך את הנמוך מבין השניים:

(א) 1/3 מהסכום שנצבר עד ינואר 2017.

(ב) סכום של 12,420 שקלים לכל שנה, עבור השנים ממועד ההפקדה ועד לשנת המס שלאחר השנה שבה הוא מבצע את המשיכה (שנות וותק + 1).

מי שהפקיד כעצמאי החל משנת 2017 בהתאם לחוק יוכל למשוך את הנמוך מבין השניים:

(א) 1/3 מהסכום שנצבר.
(ב) סכום של 12,420 שקלים לכל שנת וותק (בניכוי הסכום שמשך עקב אבטלה בגין שנות עבר).

פקיד השומה רשאי לאשר משיכה עד 15,900 שקלים, (גם אם הסכום שחושב נמוך יותר) בתנאי שהעמית
לא משך בעבר כספים בסכום זה פעמיים.

הערה: יישום האמור לעיל ביחס לעצמאיים מחייב תיקון תקנות שטרם בוצעו.

חשוב לציין כי לכל פעולה יש כללים משל עצמה.

חלקן ניתנות לביצוע ישירות מול הקופות, חלקן מחייבות קבלת אישור מוקדם מפקיד שומה.

מומלץ להיוועץ עם בעל רישיון פנסיוני בטרם ביצוע פעולה כלשהי,

ומשאירים הרבה מקום לאופטימיות כי בסוף זה ייגמר.

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ כלשהו.

** יעקב שיץ, MBA , בעל רישיון פנסיוני, מייסד ושותף ב'פרישה פלוס' סוכנות לביטוח המתמחה בתכנוני פרישה.
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית