שם משתמש
סיסמא
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
מטריית ביטוח לעמיתי קרנות הפנסיה
בתקנוני קרנות הפנסיה גלומות מספר נקודות תורפה המעיבות על תרומתו החיובית של חוק פנסיה חובה, ויוצרות מצב ביטוחי נחות עבור כ-3 מיליון עמיתים תכנית "מטריית ביטוח" שאושרה לאחרונה, באה לתקן נקודות תורפה אל
25/03/2020 11:25
חוק פנסיית חובה, שנכנס לתוקף בשנת 2008, היווה מהפכה סוציאלית חשובה לאין שיעור. לראשונה, עובדים "שקופים" שעד אותו מועד חיו על חסדי מעסיקיהם, נכנסו בתהליך (אמנם איטי) למעגל הזכאים לחיים בכבוד בהגיעם לגיל פרישה.
החוק קבע את שיעורי הפרשות העובד והמעביד, את מסלולי הביטוח הפנסיוני ואת הסנקציות הצפויות למעסיקים שימנעו מביצוע אותן הפרשות.
עד להעברת החוק, רוב העובדים עם ההסדרים פנסיונים היו אלה המשתייכים לועדי עובדים חזקים, שיש להם הסכמים קיבוציים או ענפיים, וכן עובדים במסגרות בהן הביקוש לכוח אדם היה מובהק, למשל עובדי ההייטק.
החוק קובע שעל כספי הפיצויים והתגמולים להיות מופרשים על פי העדפת העובד למסלולים פנסיוניים, קרנות פנסיה או ביטוח מנהלים. עם זאת, החוק אינו חף מביקורת, והבחירה של עובדים בקרנות הפנסיה פעמים רבות מתגלה להיות הבחירה השגויה.

שלושת 'הכשלים' המובהקים בקרנות הפנסיה
1. סוגיית תקופת האכשרה.
2. היעדר הגדרת כיסוי אבדן כושר עבודה על בסיס עיסוק - לצווארון לבן ותכלת.
3. קיזוז פיצוי א.כ.ע. מגורמים ממשלתיים.
שלושת "הכשלים" נוגעים באבדן כושר עבודה, ובמהלך עשרות שנים תביעות אבדן כושר עבודה של חלק מעמיתי קרנות הפנסיה נדחו או שולמו בחסר.
במהלך השנים האחרונות, קרנות הפנסיה הקשורות לחברות ביטוח פנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון בבקשה לאשר להן כיסוי ביטוחי לעמיתי קרנות הפנסיה. כיסוי שייתן מענה לשלושת "הכשלים". ואכן לפני חודשיים, ולאחר סירוב מתמשך, נענתה הבקשה ותכנית הביטוח אושרה, תחת השם הגנרי "מטריית ביטוח" לקרן הפנסיה. לכל חברה ניואנס כזה או אחר לכיסוי החדש, אולם רב השווה לשונה - וטוב שכך.

אם כן, מה התחדש?
1. מי שטרם חלפה עבורו תקופת האכשרה (חמש שנים) שחלה בקרן הפנסיה ומי שהצטרף זה עתה לראשונה יכול, תמורת פרמיה, לבטל את תקופת האכשרה בת חמש השנים לתקופת המתנה בת שלושה חודשים לרבות פרנצ'יזה.
2. למקצועות ועיסוקי צווארון לבן ותכלת יש אפשרות לשפר את כיסוי אבדן כושר עבודה לעיסוקי ולא "לכול עיסוק סביר אחר...".
3. ביטול סעיף הקיזוז מגורמים ממשלתיים.

כאמור, מדובר בשלושה מיליון עמיתים פעילים לערך בקרנות הפנסיה החדשות. אך לא די בכך שהכיסוי הביטוחי נמצא על המדף. המשימה כעת היא להבין כיצד להביאו לידיעת העמיתים, וכיצד לשווקו. רק כך יתאפשר להשוות כיסוי ביטוח זה לביטוח הניתן בפוליסות ביטוח מנהלים סטנדרטיות.

למהלך זה שותפים קרנות הפנסיה ומערכי השיווק, כאשר חייבת לחול עליהם רגולציה מקלה. רגולציה מקלה משמעותה מינימום טפסים נלווים לצירוף לביטוח, שהרי ההצטרפות לביטוח זה היא וולונטרית ולא אובליגטורית ובכך דומה לביטוח פרט. משכך, לדעתי די בטופס מובנה סטנדרטי לגילוי נאות, שבו השוואה בין מצב קיים לפי קרן הפנסיה לבין מצב חדש עם רכישת הכיסוי הביטוחי. לא מדובר בשינוי הפרשות לקרן הפנסיה, לא מדובר בשינוי בדרכי השקעה או בחינה של רמת סיכון מבוקשת. כלומר אין נגיעה במוצר הבסיסי, אלא בשיפור תנאיו. על כן, דרישת מסמך הנמקה המחייבת הוצאות בגין מסלקה וכדומה מיותרת ואינה מוסיפה.

כמו כן, על המשווק להבין שאין לראות את שלושת הכיסויים כמקשה אחת, וכי ניתן לרכוש את שלושת הכיסויים בנפרד, ולבחור רק שניים או אחד. למשל במקרה בו חלפה תקופת האכשרה, אין צורך בכיסוי ויתור על תקופת אכשרה.
ברור שהמצטרף חייב בהצהרת בריאות ובהגדרה מדויקת של עיסוקו. פרמיות הביטוח משולמות על ידי העמית, ולא כחלק מהפרשות עובד ומעביד.

נוכח העובדה שכיסוי המטרייה חשוב במיוחד, אני סבור כי ראוי שנטל השיווק יהיה באחריות קרנות הפנסיה, ואני מבחין היטב בין השיווק למכירות. תפקידו של הסוכן המשווק ליצור קשר עם עמיתי קרן הפנסיה אותם ביטח ולהמליץ בפניהם על שדרוג הכיסוי הביטוחי, תוך הצגת הגילוי הנאות והחתמת המבוטח, בין אם רכש או לא מעונין לרכוש את הרחבת הכיסוי. המלצתי זו באה אף כדי למנוע בעתיד אירוע במסגרת אחריות מקצועית.

ללא ספק לפיקוח על הביטוח אמור להיות ענין תומך בתהליך, משום ששיפור זה נוגע לא רק לאוכלוסיות חזקות אלא גם לאוכלוסיות חלשות. התמיכה של הרשות אמורה להתבסס על פישוט הליכים, ובד בבד לבחון את השאלה כיצד קרנות בררת מחדל שההצטרפות אליהן סיטונאית וללא ניתוח צרכים, כפי שסוכן הביטוח מצרף עמית לראשונה. כלומר כיצד תגיע הבשורה מקרנות הפנסיה הפועלות ללא תיווך מקצועי לאותם עמיתים?

לסיכום, מספר קרנות פנסיה (מנורה מבטחים, הראל פנסיה והפניקס) מצאו פתרון ממשי לשדרוג ביטוחי של נקודת תורפה משמעותית בתקנוני קרן הפנסיה, בהקשר לכיסוי ביטוח אבדן כושר עבודה. הכיסוי חשוב ביותר, ויכול להטות את הכף בין יכולת קיום כלכלי בכבוד לבין חידלון כלכלי, בפרט כאשר מדובר בעמיתים צעירים.
אוסיף ואומר שמאמר זה עוסק אך ורק בליבת הכיסוי הביטוחי, ולא בהרחבות החשובות הנוספות כמו שחרור מתשלום פרמיה, בקרות מקרה הביטוח, גג חיתום בהשתנות שכר עבודה והגדלת פיצוי חודשי בתקופת תשלום הפיצוי.
זו אכן בשורה.

תקציר הגדרות מסעיפי קרנות הפנסיה לעניין אבדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה
* תקופת אכשרה: תקופת אכשרה היא 92 במידה והנכות היא כתוצאה ממחלה, מתאונה או ממום שרופא הקרן קבע כי אירעו או כי החלו לפני מועד הצטרפות העמית לקרן או לפני חידוש מעמדו כעמית פעיל בקרן. לפי המאוחר, הזכאות לפנסיה תהיה בתנאי להוראות פרק זה בקיום תקופת אכשרה של 60 חודשים.

* קצבה: קיזוז ממקור אחר: בתקנה זו, "קצבה ממקור אחר" - אחת מקצבאות נכות אלה: (3) קצבה המשתלמת לפי פרק ה' - תאונות עבודה (לחוק הביטוח הלאומי; (5) קצבה המשתלמת לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-3121; (1) קצבה המשתלמת לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-3131; (2)קצבה המשתלמת לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-3193; (2) קצבה המשתלמת לפי חוק שירות בתי-הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-3193.

* אבדן כושר: עמית מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו במשך תקופה העולה על 90 ימים רצופים; קביעת הנכות תהיה בהתאם להחלטת הגורם הרפואי הרלוונטי ובכפוף להוראות תקנון זה הגדרת הנכות היא אחידה ואינה ניתנת לשינוי.

תקציר הגדרות במטריית ביטוח לעניין אבדן כושר עבודה (חברות ביטוח):
1. אין תקופת אכשרה בת 60 חודש (5 שנים), יש תקופת המתנה לתשלום בת 3 חודשים.

2. אין קיזוז פיצוי חודשי מול מקור ממשלתי משלם.

3. הגדרת אבדן הכושר מתייחסת (לעובדי צווארון לבן ותכלת) לעיסוק המבוטח בפועל סמוך לקרות מקרה הביטוח ולא השכלתו או הכשרתו על ידו. כלומר המבוטח לא יופנה לעסוק בעסוק סביר אחר הקשור למקצועו הכשרתו או השכלתו.
ההצטרפות לביטוח מחייבת בקשה לביטוח, הצהרת בריאות ומסמך הנמקה.

* הכותב הינו מתכנן פיננסי מורשה CFP

** המאמר פורסם במגזין עדיף - מרץ 2020
 
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית