שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - משמעויות
פירוט עקרונות החקיקה המסדירה את נושא 'פירוק' הנכסים הפנסיוניים של בני הזוג - שהיקפם במסגרת הרכוש המשותף יכול להיות במקום הראשון או השני בנכסים הפיננסיים
חוזרים לשגרת החיים יותר ויותר, עכשיו גם עם הילדים ומערכת החינוך? לא בהכרח.

אינדיקציות בהקשר להשלכות משבר הקורונה על המשפחות בהקשר לפגיעה בזוגיות נראות לכל מכל כיוון, וזו הסיבה לכתיבת המאמר אשר מפרט את עקרונות החוק הנקרא 'חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו' שנכנס לתוקף בשנת 2015 - חקיקה פורצת דרך המסדירה את נושא "פירוק" הנכסים הפנסיוניים של בני הזוג - שכזכור, היקפם במסגרת הרכוש המשותף, יכול להיות במקום הראשון או השני בנכסים הפיננסיים.

בחודש פברואר 2015 נכנס לתוקף 'החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014' (להלן: "החוק"), כאשר מטרת חוק זה היא לחולל שינוי בהסדרת והבטחת זכויותיהם של בני זוג פרודים ו/או גרושים, בקצבאות הפנסיה והפיצויים של בני זוגם, מהם נפרדו ואשר עימם חלקו תקופת חיים משותפת.

ע"פ החוק, חיסכון למטרת קצבה (ביטוח מנהלים / קרנות פנסיה) צריך לפעול באופן כזה שחלקו של בן הזוג לשעבר של העמית יובטח; באופן שחלקו הנקוב בפסק דין (כפי שיפורט מטה) יופקד בחשבון נפרד מחשבונו של העמית ויצא מידיו ומשליטתו של האחרון.

יודגש, כי חוק זה חל על חיסכון קצבתי בלבד, וכן, על הזכות הצבורה לכספי פיצויים ו/או לדמי מחלה; הבראה; מענקים ושאר זכויות סוציאליות המגיעות לעובד מהמעביד, אך אינו חל במתכונתו הנוכחית על כספים שנצברו בקרנות השתלמות ובקופות גמל שאינן למטרת קצבה - ובהקשר זה יש לקבוע מהו שיעור חלקו היחסי של בן הזוג לשעבר והאחרון זכאי להטיל עיקול על חלקו זה אצל הגוף המשלם (ורצוי שיעשה כך) ולהיפרע את חלקו ישירות מהגוף המשלם במועד הקצבה של הקרן הספציפית.

על מנת להגיע למצב כאמור, יש לפעול כדלקמן בהתאם לשני הסעיפים הבאים גם יחד:

1. בקופת הגמל לקצבה יבוצע חישוב מתאים שייקח בחשבון וישקלל את תקופת צבירת הפנסיה ואת תקופת החיים המשותפים של בני הזוג; וכפועל יוצא מחישוב זה, מתקבל אחוז או חלק מסוים קבוע, המהווה את חלקו של בן הזוג לשעבר בזכויות הפנסיה של בן הזוג העמית.

לדוגמה: לאיש קיימת קופת גמל לקצבה, אותה החל לצבור עוד מלפני הנישואין, נניח - 10 שנים קודם לתקופת החיים המשותפת - ממועד הנישואין ועד למועד הפרידה - היא בת 30 שנה; לפיכך , תקופת הצבירה בקרן (עד למועד הפרידה) - 30 שנים, מתוכה, כאמור תקופת חיים משותפת בת 40 שנים.

השיעור המשותף עומד על שיעור של 30/40 = 75%.

לאישה מגיע 37.5% = (75/2) מהסכום שנצבר לזכות הבעל בחיסכון הפנסיוני שלו, עד למועד הפרידה; ובהתקיים התנאים שיפורטו להלן, תפריש קרן הפנסיה של הבעל חלק זה דלעיל, לחשבון נפרד, לזכות האישה (יהיה זה חשבון שלא ניתן עוד להפריש אליו תשלומים/ פרמיות נוספות). קופה זו תעמוד לזכותה של האישה והיא תפרע לידיה רק לכשיגיע מועד הפרישה של הבעל לשעבר.

2. הכרחי לדאוג לפסק דין, מבית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה, אשר בו ינקבו ויצוינו במפורש, הפרטים הבאים הרשומים מטה:
• שם הערכאה שנתנה את פס"ד; שמות הצדדים ומספרי הזהות שלהם.
• מועד הפירוד שנקבע בין בני הזוג לשעבר.
• משך תקופת חייהם המשותפים של בני הזוג לשעבר.
• אחוז החלק מתוך צבירת כספי הפנסיה והפיצויים, אשר יועבר לבן הזוג לשעבר.
3. על בן הזוג לשעבר, דהיינו בן הזוג הזכאי לחלוקה על פי החוק, להגיש את פסק הדין המתאים כאמור לגוף המשלם בהקדם ולמלא טפסי בקשות הרישום המתאימות (ראה סעיף 3 לחוק).
4. משהוגשה בקשה לרישום פסק הדין, על הגוף המשלם לרשום מיד הערת אזהרה זמנית על כספי הפנסיה. זאת בתנאי שפסק הדין עומד בקריטריונים המפורטים לעיל.

בנוסף יצוין, כי היה ופס"ד איננו עומד בקריטריונים הנ"ל, יודיע הגוף המשלם לצדדים כדי שיפעלו לתיקונו.
היה ופס"ד אכן עומד בקריטריונים, יודיע על כך הגוף המשלם, לשני הצדדים תוך 14 יום, ואם לא תתקבל התנגדות תוך 45 ימים - תהפוך הערת האזהרה לקבועה וחלקו של בן הזוג הזכאי יועבר לקופה נפרדת על שמו.

יצויין בנוסף, כי חלקו של בן הזוג הזכאי לא יכול לעלות על 50% מצֶבֶר הזכויות הקיים לעמית, במועד הפרידה. זאת כדי למנוע מצב שבו בן הזוג החוסך/העמית יוותר ללא די זכויות פנסיה למחייתו, לאחר צאתו לגמלאות.

כמו כן, שיעור חלקו של בן הזוג הזכאי חייב להיות קבוע ואחיד, הן לגבי מרכיב הפיצויים והן לגבי מרכיב התגמולים.

יובהר בנוסף, כי בני זוג יכולים אומנם להסכים על חלוקת החיסכון הפנסיוני שלא בהתאם לחוק. אך במקרה כזה החלוקה לא תתבצע באמצעות הגוף המשלם, עפ"י חוק זה (סעיף 29(ב) לחוק).

ברור מנוסח החוק כי כל עוד לא הופרש חלקו של בן הזוג הזכאי, בקופה נפרדת על שמו, בן הזוג החוסך יהיה מנוע מלבצע פעולות בחשבונו (משיכה, פדיון, ניודים, נטילת הלוואה וכיו"ב).

אוסיף, כי הוראות חוק זה ובכלל תשלום קצבת שארים לבת הזוג לשעבר, עשויות לחול גם על הסכמי גירושין ופס"ד שכבר אושרו וניתנו קודם לתחולת החוק , זאת בהתקיים שני תנאים בסיסיים: (מצויינים בסעיף 30 לחוק האמור).

1. בן הזוג החוסך לא נפטר לפני יום תחולת החוק ברשומות (6.2.2015).
2. שביהמ"ש או ביה"ד שנתן את פס"ד, קבע ביום התחילה או לאחריו, כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות (10 שנים לפחות).

לסיכום, מומלץ בהקשר זה שבני זוג הנמצאים בתהליך גירושין חו"ח יגיעו, יחד או בנפרד, לקבלת ייעוץ מקצועי בנושא על ידי יועץ פנסיוני ו/או עורך דין למיצוי זכויות לפי חוק , ולאחר מכן, על בני הזוג לדאוג לרישומו של פס"ד המתוקן על פי חוק זה, אצל היצרן הפנסיוני.

* הכותב הינו בעל רישיון פנסיוני, מנהל מיזם "ערך מוסף".

** מאמר זה הינו כללי בלבד ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצויינו בו.
 
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית