שם משתמש
סיסמא
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
הפיקוח בדרך למכרז להקמת ותפעול מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים
על פי החוזר המאוחד, גוף מוסדי יתקשר עם חברה המתמחה בקביעת שיעורי הריבית להיוון תזרימי מזומנים | היקף הנכסים המנוהל בנכסים לא סחירים מחדדים את הצורך לוודא כי נכסים אלו מוצגים בערכם הכלכלי
הצגת נכסים בהם משקיעים גופים מוסדיים בשוויים ההוגן (Fair Value) נועדה בכדי להבטיח שצבירת רווחים או הפסדים לחשבונות החוסכים תשקף את ערכם הכלכלי של נכסים אלו. קביעה זו משתלבת עם מגמת כללי החשבונאות הבינלאומיים הרווחת כיום, לפיה יש להעדיף את שוויו ההוגן של נכס על פני שוויו ההיסטורי לצורכי מדידה וגילוי. שיטת השווי ההוגן גם מאפשרת חלוקה מדויקת יותר של רווחי גוף מוסדי בין עמיתים וקבלת החלטות על בסיס שיקולים כלכליים.
 
שער 5 ("מדידת נכסים") בחוזר המאוחד קובע הוראות לחישוב שווי נכסים של משקיע מוסדי לצורך דיווח כספי וזקיפת תשואה. ההוראות האמורות קובעות כי חישוב שווי נכסים בלתי סחירים יהיה על בסיס שווי הוגן שיחושב לפי הוראות החוזר.

על פי הוראות אלה, גוף מוסדי יתקשר עם חברה המתמחה בקביעת שיעורי הריבית להיוון תזרימי מזומנים, שהממונה הורה עליה לאחר שנבחרה על ידו בהליך תחרותי לעניין זה, לצורך חישוב שווי הוגן של נכסים מסוימים. החברה שנבחרה במכרז הקודם, לפני מספר שנים, היא חברת 'מרווח הוגן בע"מ' ועל בסיס הנתונים של חברה זו משוערכים נכסי החוב שאינם סחירים. 

הנכסים המנוהלים על ידי קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח הינם במגמת עלייה ונכון לחודש יולי 2020, הינם בשווי של כ-2 טריליון שקלים חדשים. היקף הנכסים המנוהל ושיעור ההשקעה של גופים מוסדיים בנכסים לא סחירים מחדדים את הצורך לוודא כי נכסים אלו מוצגים בערכם הכלכלי, וכדי למנוע, ככל שניתן, עיוותים בהקצאת המקורות בשוק ההון.

"רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מעוניינת לפרסם בתקופה הקרובה מכרז פומבי לבחירת ספק להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים. לאור מורכבות הנושא, וכצעד מקדים בטרם היציאה למכרז החדש, הרשות מוצאת לנכון להזמין את הציבור להציג בכתב עמדות, וזאת על מנת לשפר ולייעל את אפיון המכרז הפומבי הבא לבחירת ספק להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים", הסביר בבקשה לקבלת הצעות אוהד מעודי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ויו"ר ועדת המכרזים.

להלן תחומי האחריות העיקריים שהספק נשא בהם לפי תנאי המכרז הקודם: 

א. פיתוח המתודולוגיה לקביעת מחירים פרטניים ושערי ריבית להיוון תזרימי המזומנים של נכסים בלתי סחירים בכל אפיקי ההצמדה הקיימים, לצורך חישוב שווים ההוגן של נכסי החוב היכן שנדרש. 

ב. הקמת מאגר מידע המכיל ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית, ואספקת ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית לגופים המוסדיים בדרך של התקשרות ישירה עימם, הקמת "לשכת רישום" הכוללת מידע אודות אג"ח לא סחיר, והפקת דוחות ומחקרים בדבר שערי ריבית ושווים ההוגן של נכסים ללקוחות המערכת ולגורמים נוספים ככל שיהיו. 

ג. במהלך התפעול השוטף של המאגר היה על הספק לקיים קשר עם הגופים המוסדיים ולספק באופן סדיר ותקין את הנתונים הנדרשים להם. הספק היה אחראי להעברת כל המידע הנדרש, לרבות העברת נתונים ודוחות שוטפים לרשות כאשר היקף המידע המועבר ייקבע על ידי הממונה. 

ד. על צוות הספק היה לכלול אנשי מקצוע בעלי ידע ויכולת בתחומים הנדרשים במכרז אשר בין יתר תפקידיהם יעסקו בהפקת לקחים וריענון שוטף של המתודולוגיה שנבחרה לקביעת שווים ההוגן של נכסים, ציטוטי המחירים הפרטניים ושערי הריבית וכן בגיבוש המלצות לממונה על שינוי או עדכון המתודולוגיה לפי הצורך. 

להלן הנושאים שלגביהם הרשות מזמינה את הציבור להציג עמדות: 

1. תחולת המוצרים אשר לגביהם יינתנו שירותי ציטוט המחיר, ובכלל זה: האם המכרז יחול גם לגבי אספקת ציטוט לניירות ערך בלתי סחירים שאינם מהווים מכשירי חוב, כדוגמת זכויות בקרנות השקעה פרטיות או מניות לא סחירות; האם המכרז יחול גם על ציטוט מכשירים רשומים למסחר, אשר נקבע שלא מתקיים בהם "שוק פעיל", בשים לב להיקפי המסחר, ועוד;

2. קשיים ואתגרים הכרוכים בהתאמת המודל למתודולוגיה לקביעת שווי הוגן בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

3. קשיים ואתגרים הכרוכים בהתאמת המודל למערכות ניהול הנכסים של הגופים המוסדיים;

4. סוגי המסמכים והמידע שיש להעביר ללשכת הרישום בהתאם להוראות החוזר המאוחד; 

5. גמישות המודל והתאמתו לתרחישי שוק שונים בהתייחס לסקטורים מסוימים;

6. אופן הקביעה ותיקוף שיעורי ריבית חסרת הסיכון, שיעורי מרווח והסיכון, משך החיים המקסימלי אליו יתייחס הציטוט וכל פרמטר מימוני אחר רלוונטי למודל;

7. תהליך בחירת הספק הזוכה – תנאי הסף הנדרשים לצורך הגשת מועמדות ע"י מציע והפרמטרים לקביעת זהות הזוכה;

8. מודל התשלום הרצוי (מרכיביו – תשלום קבוע ותשלום משתנה, תשלום נוסף בגין פיתוחים, וכיוצ"ב ).

פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת עמדות בלבד, ובעקבותיה תשקול הרשות את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

מענה לפנייה לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שייערך לבחירת ספק להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים.

מענה לפנייה לא יעניק יתרון במכרז ולא יחייב את שיתופו במכרז של העונה או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית