שם משתמש
סיסמא
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
רשות שדות התעופה פרסמה מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחומי ביטוח הפרט לעובדיה
תקופת המכרז הינה ל-3 שנים עם אופציה להארכה של עד 3 שנים נוספות | בין דרישות הסף: ניסיון של 5 שנים במתן ייעוץ בביטוחי חיים, אבדן כושר עבודה, בריאות, שיניים ורכב גם יחד
רשות שדות התעופה המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי התעופה וכן את מסופי המעבר היבשתיים מזמינה אנשי מקצוע להשתתף במכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי ייעוץ בתחומי ביטוח הפרט לעובד רשות שדות התעופה.
 
לרשות שדות התעופה קיימים מספר ביטוחי פרט עבור עובדיה כגון ביטוח חיים, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, ביטוח שיניים וביטוח רכב. לשם כך נדרש לרשות ייעוץ בסוגי הביטוח השונים. מהות השירותים כוללת ייעוץ וליווי למנהלי הרשות במכרזים ו/או התקשרויות הקשורים בכל סוגי ביטוח הקיימים עבור עובדי הרשות, והכל כמפורט בנספח תכולת השירותים.

תקופת התקשרות של הרשות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 36 חודשים, החל מיום חתימת החוזה על ידי הרשות. הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד 36 חודשים בכל תמהיל שהוא.

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של המציע הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות עבור השירותים שיסופקו לה על ידו בפועל, תמורה המחושבת בהתאם לאחוז ההנחה שנקב בהצעתו הכספית. היקף השירותים שיינתנו בפועל, הן בפעם בודדת והן בהתייחס לסה"כ היקף השירותים הרכישות בכל תקופת ההתקשרות, מועדם ומאפייניהם (אם בכלל), ייקבעו מעת לעת על פי צורכי הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לפגוע בכלליות האמור, מובהר כי המידע בדבר כמויות ו/או היקפים המובא במסמכי המכרז (ככל שמובא) הינו צפי בלתי מחייב, שנעשה לצרכי שקלול והערכה בלבד. עוד מובהר, כי הרשות אינה מתחייבת להזמין מהמציע הזוכה איזה מהשירותים בהיקף כלשהו או במועדים מסוימים, אם בכלל, וזאת מבלי שהזוכה יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

המועד האחרון לרישום למכרז הינו 26 באוקטובר והמועד האחרון להגשת הצעה הינו יומיים לאחר מכן, ב-28 באוקטובר. 

התנאים המקדימים להשתתפות במכרז מגדירים כי על המציע במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז להיות בעל ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ ביטוחי בכל ענפי הביטוח הבאים: ביטוח חיים וגם ביטוח אבדן כושר עבודה וגם ביטוח בריאות וגם ביטוח שיניים וגם ביטוח רכב. במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ ביטוחי, לשלושה גופים לפחות, המונים 500 מבוטחים לפחות, כל אחד, ואשר אחד מהגופים כאמור הינו גוף ציבורי.

יובהר ויודגש כי בעל תפקיד המועסק בחברת ביטוח/סוכנות ביטוח, יהיה מנוע מלהשתתף במכרז. עם זאת, יודגש כי במידה ובעל התפקיד מועסק (בין כשכיר ובין כפרי-לאנס מכל סוג שהוא) נכון למועד הגשת ההצעות למכרז במי מהגופים האמורים בסעיף קטן זה לעיל, על המציע לצרף להצעתו תצהיר, חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד, לפיו הוא מתחייב כי במידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז יהיה על בעל התפקיד לסיים את העסקתו אצל המעסיק כאמור וזאת בתוך 30 ימים ממועד ההכרזה על המציע כזוכה במכרז".
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית