שם משתמש
סיסמא
מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון | צילום: פאביאן קולדורף
קבצים קשורים
כתבות נוספות בתחום
חברות קשורות
הפניקס חברה לביטוח בע`מ
 
לוח אירועים
הפניקס: הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-9 החודשים הראשונים של 2020 בכ-494 מיליון שקלים
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם רווח של כ-683 מיליון | ברבעון השלישי הסתכם הרווח הכולל לבעלי המניות ל-323 מיליון שקלים בהשוואה לרווח של כ-87 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד
הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של קבוצת הפניקס בתשעות החודשים הראשונים של 2020 הסתכם בסך של כ-494 מיליון שקלים בהשוואה לרווח בסך של כ-683 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הסתכם הרווח הכולל לבעלי המניות לסך של 323 מיליון שקלים בהשוואה לרווח על סך של כ-87 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
 
הפניקס: רווח כולל בסך 748 מיליון שקלים ברבעון השני של 2020
30/8/2020
את הרבעון המקביל אשתקד סיימה הפניקס עם רווח כולל לבעלי המניות בסך כ-213 מיליון שקלים | בקבוצה מציינים כי ברבעון השני באה לידי ביטוי המדיניות האחראית של ניהול ההשקעות וניהול הסיכונים
נכון ליום 30 בספטמבר 2020, ההון העצמי של החברה עומד על כ-7.1 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-6.8 מליארד שקלים ביום 30 ביוני 2020 ובהשוואה לכ-6.6 מיליארד שקלים ביום 31 בדצמבר 2019.

ביטוח כללי 

הרווח הכולל לפני מס ממגזר פעילות ביטוח כללי בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-260 מיליון שקלים בהשוואה לרווח כולל בסך של כ-524 מיליון שקלים בתקופת הדוח אשתקד. הקיטון ברווח הכולל בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד נובע בעיקר מירידה משמעותית בהכנסות מהשקעות, מהקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי רכב חובה וחבויות בסך כולל של 74 מיליון שקלים לפני מס, זאת בהשוואה להקטנה בסך 149 מיליון שקלים בתקופה מקבילה אשתקד, וזאת בעקבות פסק דין בדבר שיעור ההיוון בפיצוי נזקי 3%. הקיטון ברווח בניטרול הירידה בהכנסות מהשקעות והקטנת ההתחייבויות הביטוחיות נובע מנזקי מזג האוויר ומהפסד בענף ביטול טיסה בשל ארוע נגיף הקורונה. 

ברבעון השלישי הסתכם הרווח הכולל לפני מס לסך של כ-193 מיליון שקלים בהשוואה לרווח בסך כ-90 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל אשתקד הושפע בעיקר מהקטנת ההתחייבויות הביטוחיות כמוזכר לעיל בגין ועדת וינוגרד וגידול בהכנסות מהשקעות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח 

הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ-76 מיליון שקלים בהשוואה להפסד בסך של כ-1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ-136 מיליון שקלים בהשוואה להפסד בסך של כ-100 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

ביטוח חיים: הרווח הכולל לפני מס הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ-63 מיליון שקלים בהשוואה להפסד בסך כ-44 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הרווח הכולל לפני מס הסתכם לסך של כ-130 מיליון שקלים בהשוואה להפסד בסך כ-114 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

התוצאות בתקופת הדוח וברבעון השלישי בהשוואה לתקופות מקבילות אשתקד הושפעו בעיקר מהירידה במרווח הפיננסי בגין פוליסות מבטיחות תשואה ומהירידה בהכנסות מדמי ניהול, בשל אי גבייה של דמי ניהול משתנים, וזאת כתוצאה מירידות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם אשר הביאו לירידה בשווי תיק נכסי העמיתים בפניקס ביטוח.

נכון למועד הדוח, השפעת הירידה בתיק נכסי העמיתים הביאה לאי גביית דמי ניהול משתנים בעתיד בסך של כ-101 מיליון שקלים, לפני השפעת מס (נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים החברה כיסתה את מלוא הפסדי ההשקעות הריאליים שנצברו לחובת המבוטחים וצופה לגבות דמי ניהול משתנים ברבעון הרביעי). מנגד, התוצאות הושפעו לטובה בין היתר משינויים בעקום הריבית חסרת הסיכון ביחס לתקופות מקבילות אשתקד.

גמל: הרווח הכולל לפני מס הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ-23 מיליון שקלים בהשוואה לסך של כ-34 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנה כתוצאה מירידה בהכנסות מדמי ניהול בעיקר מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה לצד השחיקה בשיעור דמי הניהול כתוצאה מהתגברות התחרות בענף. בנוסף, הירידה ברווח נובעת מהירידה בתשואה בשוק ההון שהשפיעה על המרווח בקופות גמל מבטיחות תשואה וכן מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות הנובעים בעיקרם משינויים בהסכמי התפעול וניהול ההשקעות מול הפניקס ביטוח והפניקס השקעות.

פנסיה: ההפסד לפני מס הסתכם בתקופת הדוח על סך של כ-9 מיליון שקלים בהשוואה לרווח לפני מס בסך של כ-9 מיליון שקלים אשתקד. הקיטון ברווח נבע בעיקר מירידה בתשואה בשוק ההון ומגידול בהוצאות שיווק ורכישה אחרות. 

ביטוח בריאות

הרווח הכולל לפני מס הסתכם בתקופת הדוח בסך של 290 מיליון שקלים בהשוואה להפסד בסך 27 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הרווח הכולל לפני מס הסתכם בסך 64 מיליון שקלים בהשוואה להפסד בסך 114 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. 

התוצאות בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, הושפעו בעיקר מירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון אשר הגדילה את עתודת ה-LAT בענף הביטוח הסיעודי בסך של כ-204 מיליון שקלים, גידול בעתודת ה-LAT בגין ירידה בעודף שווי הנכסים הלא סחירים, אשר נזקפים לLAT-, בסך של כ-96 מליון שקלים בקיזוז עודף שווי הנכסים הלא סחירים שהועברו ממגזר חיים למגזר בריאות בסך של כ-121 מיליון שקלים כתוצאה מיישום לראשונה של תיקון חוזר ה-LAT.

בנוסף, התוצאות בתקופת הדוח כוללות קיטון בעתודת הLAT- בסך של כ-110 מיליון שקלים בעקבות יישום לראשונה של חוזר הפיקוח בדבר הגדלת פרמיית אי הנזילות ומקיטון העתודות כתוצאה מעדכון הנחות אקטואריות והשפעות אחרות בסך של כ-133 מיליון שקלים. עיקר ההשפעה על ה-LAT בתקופה מקבילה אשתקד נבעה בשל הירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון בסך של כ-261 מיליון שקלים. 

בנוסף, התוצאות בתקופת הדוח הושפעו לעומת התקופה המקבילה אשתקד משיפור התוצאות החיתומיות בעיקר בשל ירידה בתביעות. 

התוצאות ברבעון השלישי הושפעו בעיקר מקיטון בעתודת ה-LAT בסך של כ-10 מיליון שקלים וזאת בהשוואה לגידול בעתודת ה-LAT בסך של כ-156 מיליון שקלים כתוצאה מירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון ברבעון מקביל אשתקד.

שירותים פיננסים (אקסלנס)

הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-121 מיליון שקלים בהשוואה לסך של כ-129 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה מקבילה אשתקד רשמה החברה רווח חד פעמי בסך של כ-29 מיליון שקלים משערוך השקעה בחברה מוחזקת שאוחדה לראשונה בשל עליה לשליטה. בנטרול הרווח החד פעמי לעיל, רשמה אקסלנס בתקופת הדיווח עלייה ברווח אשר נבע בעיקר מגידול מפעילויות עשיית השוק בקרנות הסל וחבר בורסה במחצית הראשונה של השנה. העלייה ברווח כאמור קוזזה בירידה מהכנסות ניהול בעקבות הירידה בהיקף הנכסים המנוהלים כתוצאה מארוע נגיף הקורונה והירידות בשווקים הפיננסיים. 

הרווח הכולל לפני מס ברבעון השלישי הסתכם הרווח בסך של כ-26 מיליון שקלים בהשוואה לסך של כ-40 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח ברבעון נבעה בעיקרה מהכרה ברווח חד פעמי בק.ס.ם בתקופה המקבילה אשתקד.

יחס כושר הפרעון הכלכלי

ב-28 באוקטובר 2020 פורסם דוח יחס כושר הפרעון של הפניקס ביטוח לתאריך 31 בדצמבר 2019, לפיו יחס כושר הפרעון של הפניקס ביטוח בהתחשב בהוראות הפריסה הינו בשיעור של 165% וללא התחשבות בתקופת הפריסה הינו בשיעור של 105%. בנוסף, קבע דירקטוריון הפניקס ביטוח יעד יחס כושר פירעון כלכלי מינימלי, בהתחשב בהוראות הפריסה שהינו בשיעור של 135% בעוד שיעד יחס כושר פירעון מינימלי ללא התחשבות בהוראות המעבר בתקופת הפריסה הינו בשיעור של 105%.

דירקטוריון החברה אישר מדיניות חלוקת דיבידנד חדשה, לפיה החברה תחלק דיבידנד שנתי בשיעור שלא יפחת משיעור של 30% מהרווח הכולל של החברה הניתן לחלוקה (בניכוי רכישה עצמית של מניות ככל שבוצעה על פי התכנית שפורסמה). במקביל דירקטוריון הפניקס ביטוח אישר מדיניות דיבידנד חדשה לפיה, לפיה החל משנת 2021 תחלק הפניקס ביטוח דיבידנד שנתי בשיעור שינוע בין 30% ל-50% מהרווח הכולל של הפניקס ביטוח הניתן לחלוקה.

חיזוק האיתנות הפיננסית

מנכ"ל הפניקס, אייל בן סימון: "בזמן שמשבר הקורונה ממשיך להוות אתגר משמעותי למשק, הקבוצה השכילה לבצע פעולות משמעותיות על מנת לחזק את איתנותה הפיננסית ולמצב את עצמה כמובילת שוק. תוצאות הקבוצה לתקופה זו מביאות לידי ביטוי חלק מהפעולות שבוצעו. פעולות הכוללות בין היתר: ניהול השקעות ממוקד תשואה, חדשנות טכנולוגית, סינרגיה בין חברות הפורטפוליו של הקבוצה, ניהול הון יעיל, ניהול סיכונים אפקטיבי ושימוש מיטבי בערוצי הפצה של הקבוצה-סוכנויות הביטוח והערוץ הישיר. במהלך החודשים האחרונים החברה שוקדת על הכנת תוכנית אסטרטגיה רב שנתית אשר נוגעת למגוון תחומי פעילות הקבוצה. החברה תציג את תוכניתה האסטרטגית לשוק ההון בתחילת חודש דצמבר".

.
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית