שם משתמש
סיסמא
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
רשות שוק ההון מייצרת הליך אחיד למשיכת כספים מקופות הגמל
בעקבות תלונות מצד עמיתים על קשיים במשיכת כספים, הפיקוח פרסם טיוטה שנייה בנושא | בין היתר נקבע כי אם עמית פנה ישירות לגוף המוסדי למשיכת כספים, הגוף לא יתנה את ההליך בפנייה לסוכן או ליועץ הפנסיוני שלו
הליך משיכת כספים מקופת גמל שלא בדרך של קצבה (בסכום חד פעמי), לרבות הגדרת המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה למשיכת כספים ואופן הטיפול בבקשה כאמור אינו מוסדר כיום בדין, ולפיכך נכון להיום כל קופה נוהגת באופן אחר ביחס להליך המשיכה. "בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה בכמות הבקשות למשיכת כספים המוגשות לגופים המפוקחים וכן לעלייה בהיקף סכומי המשיכה. במצב דברים זה, הצורך בקביעת כללים ברורים לטיפול בבקשה למשיכת כספים ובהגדרת המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה למשיכת כספים, בא לידי ביטוי ביתר שאת בפניות הציבור המתקבלות בנושא. מפניות ציבור אלו עולה תמונת מצב לפיה הליך המשיכה ארוך ומסורבל ומתאפיין לא אחת בעיכובים הנובעים לרוב מדרישת הגופים לקבלת מסמכים נוספים גם אם נמסרו זה מכבר, או מדרישתם לקבלת מסמכים שלא בהכרח נדרשים לצורך ביצוע הליך המשיכה וכן הלאה", הסבירו ברשות שוק ההון את אסדרת הליך משיכת הכספים אשר פורסמה ביום חמישי האחרון במסגרת טיוטה שנייה בנושא. 
 
בשל כך, מציעה הרשות לקבוע בחוזר הוראות לעניין הליך הטיפול בבקשה למשיכת כספים. "מטרת החוזר היא מחד לייצר תהליך פשוט ומסודר לעמית המבקש למשוך כספים ולהבטיח בכך את יכולתו לממש את זכויותיו למשיכת הכספים בהליך פשוט, ברור ומהיר ומאידך להביא ליעילות תפעולית בגופים המוסדיים שתסייע ליצירת הליך משיכה יעיל ומסודר", הסבירו בפיקוח.

תחילתו של חוזר זה ביום 1 במרץ 2021, על מנת לתת לגופים זמן מספק לצורך היערכות ליישום הוראות החוזר. על מנת לתת לגופים זמן היערכות להקמת ממשק מול הגופים המתאימים לצורך ביצוע אימות זהות כנדרש בחוזר, מוצע לקבוע כי עד לתום תקופת המעבר ביום 1 במאי 2021 ניתן להמשיך לבצע אימות זהות באמצעים המקובלים היום, היינו באמצעות המצאת העתק תעודת זהות והעתק המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק. 

העמית יחתום על כך שהוא מבין את השלכות משיכת הכספים על הפנסיה

בסעיף 3 לטיוטה מוצע להגדיר את המסמכים שגוף מוסדי רשאי לדרוש מעמית לצורך הגשת בקשה למשיכת כספים בסכום חד פעמי מקופת גמל שהיא קרן פנסיה, פוליסה לביטוח חיים, קופת גמל לחיסכון או קופת גמל אישית לפיצויים. 

מוצע לקבוע כי גוף מוסדי יהיה רשאי לדרוש מעמית להמציא טופס בקשה למשיכת כספים הכולל פרטים בנוגע לעמית ולמשיכה, אופן העברת הכספים, פרטי חשבון הבנק של העמית, אופן קבלת מידע ביחס לבקשת המשיכה, רשימת המסמכים המצורפים ועוד. 

עוד מוצע לקבוע כי לצורך אימות זהות עמית, יהיה על עמית להמציא תצלום תעודת זהות. מאחר שבמקרים של תושב חוץ הליך אימות הזהות מורכב יותר, יידרש עמית שהוא תושב חוץ להמציא תצלום דרכון בצירוף זיהוי קונסולרי. 

משיכת כספים מרכיב התגמולים עלולה לבטל או לפגוע משמעותית בקצבת הזקנה של העמית וכן בכיסוי הביטוחי שלו במצב של אבדן כושר עבודה ובכיסוי הביטוחי לשאיריו במצב של פטירה חס וחלילה. על מנת ליידע את העמית בדבר השלכות המשיכה על זכויותיו בקרן, בטרם יבקש למשוך את הכספים, מוצע לקבוע כי בעת הגשת בקשה למשיכת כספי תגמולים, יהיה על עמית לחתום על דף מידע המפרט את השפעות משיכת הכספים על זכויותיו וזאת על מנת שישקול צעדיו ויקבל החלטה מושכלת בטרם יבחר לבצע את המשיכה. 

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי במצבים כגון משיכה בפטור ממס, משיכת כספי פיצויים ועוד, רשאי גוף מוסדי לדרוש מעמית להמציא מסמכים נוספים כמפורט בהוראות החוזר. 

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע כי בנוסף למסמכים כאמור לעיל, במקרים בהם נדרשים פרטים או מסמכים נוספים בהתאם להוראות הדין והממונה, או אם לצורך אימות זהות עמית נדרשים פרטים או מסמכים נוספים על-ידי הבנק או מנהלי היישומון יהיה הגוף המוסדי רשאי לדרוש מעמית פרטים או מסמכים אלה לצורך טיפול בבקשתו.

תיקון לגבי קרנות השתלמות וגמל להשקעה

בסעיף 4 מוצע להגדיר את המסמכים שגוף מוסדי רשאי לדרוש מעמית לצורך הגשת בקשה למשיכת כספים בסכום חד פעמי מקופת גמל שהיא קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה. 

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע, בדומה לאמור בסעיף 3(ג) לעיל, כי במקרים האמורים בסעיף יהיה הגוף המוסדי רשאי לדרוש מעמית פרטים או מסמכים כמפורט בסעיף לצורך טיפול בבקשתו, בנוסף למסמכים כמפורט בסעיף קטן (א).

התייחסות לכספי עמית שנפטר והליך אפוטרופוס

בסעיף 5, סעיף קטן (א) מוצע להגדיר את המסמכים שגוף מוסדי רשאי לדרוש מזכאי לצורך הגשת בקשה למשיכת כספי עמית שנפטר, בסכום חד פעמי.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע, בדומה לאמור בסעיף 3(ג) לעיל, כי במקרים האמורים בסעיף יהיה הגוף המוסדי רשאי לדרוש מעמית פרטים או מסמכים כמפורט בסעיף לצורך טיפול בבקשתו, בנוסף למסמכים כמפורט בסעיף קטן (א).

בסעיף קטן (ג) מוצע להגדיר את המסמכים שגוף מוסדי רשאי לדרוש במקרים בהם בקשת משיכת כספי הנפטר מוגשת באמצעות מנהל עיזבון, על מנת לבחון את סמכותו של מנהל העיזבון לפעול למשיכת הכספים. 

בסעיף 6 זה מוצע להגדיר את המסמכים שגוף מוסדי רשאי לדרוש שיצורפו לבקשה למשיכת כספים לפי סעיפים 3 עד 5 לחוזר, במקרים בהם בקשת המשיכה מוגשת באמצעות אפוטרופוס או מיופה כוח, וזאת בנוסף למסמכים המפורטים בסעיפים 3 עד 5 כאמור. 

זיהוי באמצעות יישומון תשלומים דיגיטלי 

כיום, כאשר מוגשת בקשה למשיכת כספים על ידי עמית או זכאי, הליך הזיהוי של העמית או הזכאי מבוצע לרוב באמצעות המצאת העתק תעודת זהות ואסמכתא בנקאית (צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון). 

לצורך ייעול התהליך וחיזוק הליך זיהוי העמית מוצע לקבוע בסעיף 7 סעיף קטן (א) כי תשלום הכספים על ידי הגוף המוסדי יבוצע רק לאחר שהגוף המוסדי אימת את זהות המבקש באמצעות מערכת סליקה בנקאית (מס"ב) או באמצעות הבנק שבו מצוי החשבון שנמסר בטופס בקשת המשיכה, על מנת לוודא שהזיהוי יהיה חד חד ערכי והכספים יועברו לחשבון המבקש ולא לחשבון אחר.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי בנוסף לאמור לעיל, רשאי הגוף המוסדי להציע לעמית לבצע את משיכת כספים ואימות זהותו באמצעות יישומון תשלומים דיגיטלי. 

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע כי על אף האמור בסעיף קטן (א), במקרים שבהם אין למבקש חשבון בנק שאליו ניתן להעביר את הכספים, הליך הזיהוי יתבצע בהתאם לשיקול דעתו של הגוף המוסדי ובכפוף להוראות הדין.

אחידות בין קופות הגמל השונות 

בסעיף 8, סעיפים קטנים (א) עד (ה), מוצע להגדיר הליך סדור ואחיד לטיפול הגוף המוסדי בבקשה למשיכת כספים לאחר שהוגשה על-ידי עמית או זכאי. זאת, על מנת לייעל את הליך הטיפול בבקשה למשיכה, לייצר אחידות בין קופות הגמל השונות ככל הניתן ולסייע לעמית לממש את זכויותיו בקרן. 

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע כי במקרים שבהם בקשה למשיכת כספים אינה ניתנת לביצוע בשל מניעה שבדין, כגון בשל עיקול שהוטל על החשבון, רישום הערה על קבלת פס"ד לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג וכדומה, יציין הגוף המוסדי כי לא ניתן לטפל בבקשה ויינתן פירוט בנוגע להוראת הדין אשר בשלה יש מניעה לביצוע המשיכה. 

בסעיף קטן (ו) מוצע לקבוע כי גוף מוסדי לא יתנה את משיכת הכספים בהגעת המבקש לסניפי הגוף המוסדי או בפגישה פרונטלית עם מי מטעמו, למעט במצב שאין למבקש חשבון בנק אליו ניתן להעביר את הכספים, שאז בהתאם למוצע בסעיף קטן 7(ב) לחוזר יפעל הגוף המוסדי לפי שקול דעתו, בכפוף להוראות הדין.

לאור פניות ציבור שהתקבלו ברשות בנושא, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ז) כי אם העמית פנה ישירות לגוף המוסדי בבקשה למשיכה או בקשר אליה, לא רשאי הגוף המוסדי להתנות את טיפולו בבקשה בכך שתוגש או תטופל בידי הסוכן או היועץ הפנסיוני, גם אם העמית מיוצג על ידי סוכן או יועץ פנסיוני.

בסעיף קטן (ח) מוצע לקבוע כי לאחר השלמת הליך המשיכה, ולא יאוחר מעשרה ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום, ישלח הגוף המוסדי לעמית או הזכאי הודעה המסכמת את פרטי המשיכה, לרבות פרטי חשבון העמית בקופה, פרטי החשבון שאליו הועברו הכספים, תאריך ביצוע ההעברה, סכום המשיכה והרכבו וכיוצא בזה. 

התראה על משיכת כספי פיצויים על ידי המעסיק

בסעיף 9, סעיף קטן (א), מוצע לקבוע כי במקרה שמעסיק מבקש למשוך כספי פיצויים שהפקיד בגין עמית, בהתאם לתנאים הקבועים בפסקאות משנה (ב) ו-(ד) לסעיף 23(א)(3) לחוק, על הגוף המוסדי להודיע לעמית על בקשת המעסיק למשיכת כספי הפיצויים בטרם ביצוע המשיכה על מנת לאפשר לעמית להביע התנגדותו לבקשת המעסיק.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי ככל שכספי הפיצויים נמשכו בידי מעסיק, על הגוף המוסדי לשלוח לעמית לאחר השלמת הליך המשיכה, ולא יאוחר מעשרה ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום למעסיק, הודעה המסכמת את פרטי המשיכה, בדומה לאמור לגבי סעיף 8(ח) כמפורט לעיל ובשינויים המחויבים. 

יובהר כי סעיף זה הוא הסעיף היחיד בחוזר אשר חל על משיכת כספי פיצויים בידי מעסיק ועניינו חובת משלוח הודעות לעמית עקב בקשת המעסיק למשיכת כספי הפיצויים. יתר ההוראות הקבועות בחוזר מלבד הוראת סעיף זה אינן חלות על משיכת כספי פיצויים בידי מעסיק. 

חשבונות בנק בחו"ל

לאור פניות ציבור שהתקבלו בנושא, מוצע לקבוע כי הגופים המוסדיים יקבעו נהלים לעניין העברת כספים שנמשכו, לחשבונות בנק המתנהלים בחו"ל. הנהלים יועברו לאישור הממונה ויחייבו את הגופים לכשתוגש להם בקשה למשיכת כספים מצד עמית או זכאי אשר יבקשו להעביר את כספי המשיכה לחשבון בנק בחו"ל. 

מגוון אפשרויות דיגיטליות

בסעיף 11 מוצע להסדיר את אופן הגשת בקשה למשיכת כספים וביצוע כלל הפעולות הנוגעות לבקשה. על מנת לסייע לעמיתים לממש את זכויותיהם, מוצע כי גוף מוסדי יאפשר את הגשת הבקשה וביצוע הפעולות הנוגעות לבקשה במגוון אמצעים, ובכלל זה באמצעים דיגיטליים כמפורט בסעיף. 

בסעיף 12, סעיפים קטנים (א) ו-(ב) מוצע לקבוע את אופן שליחת ההודעות לעמית או לזכאי בקשר לבקשת המשיכה. 

בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע שהודעות בקשר לבקשת המשיכה ישלחו לעמית או לזכאי הן בדואר אלקטרוני והן בדואר רגיל אלא אם ביקשו בטופס המשיכה שהודעות ישלחו להם רק באחד מהאמצעים כאמור. 

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי בנוסף לשליחת ההודעות בדואר אלקטרוני ובדואר רגיל , ישלח הגוף המוסדי את ההודעות בקשר לבקשת המשיכה, גם באמצעות מסרון לטלפון הנייד.

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע כי בנוסף לחובת משלוח ההודעות כאמור, יהיה על הגוף המוסדי להציג את ההודעות המלאות והמפורטות ששלח לעמית גם בחשבונו האישי המקוון של העמית.

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע כי במקרים בהם הבקשה למשיכת כספים הוגשה על ידי סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני, ההודעה תשלח הן לסוכן או ליועץ והן לעמית או לזכאי, לפי העניין. לעומת זאת, במקרים שהבקשה הוגשה על ידי העמית או הזכאי, ישלח הגוף המוסדי הודעות לפי חוזר זה, רק לעמית או לזכאי, גם אם הוא מיוצג על-ידי סוכן או יועץ, אלא אם כן בטופס המשיכה בחר העמית או הזכאי כי ההודעות ישלחו גם לסוכן או היועץ. 

על מנת לייעל את הליך משיכת הכספים וכן לספק מידע נרחב לעמית המעוניין למשוך כספים מקופת הגמל, מוצע בסעיף קטן (ה) להורות לגוף המוסדי להציג דף אינטרנט ייעודי בנושא משיכת כספים באתר האינטרנט של הגוף המוסדי אשר יאפשר גישה נוחה לכלל הטפסים הנוגעים למשיכה וכן יספק מידע נרחב לעמית או הזכאי באשר לאופן הגשת הבקשה, רשימת המסמכים שיש לצרף לה, השלכות המשיכה על זכויות העמית, הוראות ודרישות הדין ביחס למשיכה בפטור ממס, והשלכות משיכה שלא כדין על העמית. 

קרנות הפנסיה הוותיקות וחלק מקופות הגמל הוחרגו

מוצע לקבוע כי תחולת החוזר תהיה על הגופים המוסדיים למעט קרן פנסיה ותיקה וקופות הגמל המנויות בסעיף 14 (קופות גמל למטרה אחרת או קופות גמל מרכזיות לקצבה, לפיצויים, לדמי מחלה ולהשתתפות בפנסיה תקציבית), וזאת מאחר שהוראות חוזר זה אינן רלוונטיות לקופות גמל אלו. בנוסף, מוצע לקבוע כי הוראות החוזר לא יחולו במקרים שבהם חלות הוראות החוזרים המפורטים בסעיף, וזאת מאחר וחוזרים אלה קובעים הוראות ייחודיות למקרים שעליהם הם חלים. 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית