שם משתמש
סיסמא
מימין: עו"ד צ'רלי סביון ועו"ד חיים קליר / צילומים: ירון ברנר וגיל לופו
כתבות נוספות בתחום
חברות קשורות
הפניקס חברה לביטוח בע`מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ
איי.אי.ג`י (AIG) ביטוח זהב בע`מ
 
לוח אירועים
15 מיליון שקלים - משפחת אלוביץ' ביקשה להגדיל את התביעה נגד מגדל, מנורה מבטחים, הפניקס ו-AIG
באמצעות עורכי הדין חיים קליר וצ'רלי סביון מבקשים שאול וארנה אלוביץ' וכן בנו של שאול אור אלוביץ' לקבל את הכיסוי מתוך פוליסת אחריות נושאי משרה ודירקטורים, כדי להתמודד עם כתבי האישום בתיק 4000 ובפרשת בזק
שאול וארנה אלוביץ', יחד עם אור אלוביץ, הגישו לפני מספר ימים בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לתקן את כתב התביעה שהגישו בחודש מאי 2019 נגד חברת מגדל סביב נושא ביטוח הדירקטורים שלהם, ובפרט סביב סוגיית הכיסוי המשפטי לו הם זכאים על פי הפוליסה. כתב האישום תוקן פעם אחת ואל מגדל הצטרפו הפניקס, AIG ומנורה מבטחים, ובימים האחרונים הוגשה כאמור בקשת תיקון נוספת, הפעם לצורך העלאת סכום התביעה מ-7.5 מיליון שקלים ל-15.5 מיליון שקלים.

הבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין חיים קליר וצ'רלי סביון, הוגשה בעקבות הגשת כתבי האישום נגד בני המשפחה - האחד כתב אישום בפרשת הרשות לניירות ערך (הנוגעת בעיקרה לעסקת yes), שהוגש בחודש דצמבר האחרון, והשני הוא כתב אישום מתוקן בתיק 4000 אשר הוגש נגד שאול וארנה אלוביץ' ונגד גורמים נוספים, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במבוא לבקשת כתב התביעה המתוקן מוסבר כי בתיק זה הוגשה תביעה לתגמולי ביטוח למימון הוצאות הגנה, מימון הייצוג המשפטי ומימון ההוצאות המשפטיות במסגרת הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים, שהוציאו ארבע חברות הביטוח. בזמנים הרלוונטיים לתביעה התובעים כיהנו כנושאי משרה בחברת בזק, כאשר שאול אלוביץ' כיהן כיו"ר דירקטוריון בזק ורעייתו ובנו שימשו כדירקטורים בבזק, בעוד מגדל היא החברה שערכה את ביטוח נושאי המשרה בבזק. בני הזוג כיהנו גם כדירקטורים בחברת יורוקום (מנורה מבטחים היא המבטחת) ושאול אלוביץ' כיהן כדירקטור גם בחברות חלל תקשורת (הפניקס היא המבטחת) ו-Yes (חברת AIG ביטחה את הדירקטורים של חברת Yes בפוליסת run-off).

לכתב התביעה המתוקן מצורפות חשבוניות על תשלום לליווי והייעוץ המשפטי אותם שילמו בני משפחת אלוביץ'. כך למשל, לעורך הדין ז'ק חן ממשרד חן, יערי רוזן-עוזר, שילם שאול אלוביץ' סכום של 3.9 מיליון שקלים עבור ניהול הליכי החקירה, השימוע והמשפט בתיק 4000. אור אלוביץ', על פי החשבוניות, שילם לעורך דינו דרור מתתיהו ממשרד פישר-בכר, 800 אלף שקלים.

"גבול האחריות הוא 150 מיליון דולר והכיסוי להוצאות משפט הינו אף מעבר לסכום הביטוח"
כתבי האישום עוסקים במעשים ובפעולות המיוחסים לתובעים, בהיותם דירקטורים ונושאי משרה, במסגרת עסקאות שונות שבוצעו במסגרת התאגידים, וביניהם רכישת מניות חברת Yes מיורוקום, ועסקה שנכרתה בין בזק ו-Yes עם חברת חלל לרכישת שירותי לוויין. "בכתבי האישום מפורטים פרטים הנוגעים לכ"א מהפרשות אשר מפניהם התובעים נאלצים להתגונן. בכלל זה, כוללים כתבי האישום פרטים המייחסים לתובעים מעשים שונים בפועלם כנושאי משרה בכל אחד מהתאגידים – שהנתבעות הוציאו להן פוליסות לביטוח נושאי משרה. המעשים הנטענים בכתבי האישום הינם מוכחשים והם יתבררו במסגרת ההליכים הפליליים", מוסבר בכתב התביעה המתוקן.

"תיקון כתב התביעה מתבקש גם ביחס לתיקון סכומי התביעה, וזאת מאחר שבעקבות הגשת כתבי האישום נדרשים התובעים לתשלום הוצאות הגנה בסכומים גבוהים בהרבה לעומת המצופה מעבר לסכומים ששולמו על ידם עד כה ואשר התווספו לכתב התביעה המתוקן. בעקבות הגשת כתבי האישום צפויים התובעים לממן ולשלם בגין ניהול ההגנה לרבות החקירות המוקדמות ושלב השימוע, תשלומים הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, בסכום כולל של כ-15.5 מיליון שקלים. יצוין כי במסגרת כתב התביעה המקורי צומצם סכום התביעה לסכומים שנדרשו לשלם בשלבי החקירה ולאחר קיום הליך השימוע והתובעים שמרו על טענותיהם וזכותם לתקן את כתב התביעה בנוגע להיקף הוצאות המשפט ההגנה והתשלומים בפועל", נטען.

עו"ד סביון וקליר מסבירים כי המידע הנפרס בכתבי האישום כולל את הפרטים המלאים אודות עילות התביעה ובכלל זה מבסס את אחריות כל אחת מחברות הביטוח הנתבעות על פי הפוליסות שהן הוציאו. "תיקון כתב התביעה נדרש אפוא ביחס לכל אחת מהנתבעות – וזאת בין היתר לאור טענת הנתבעות 2-4 (מנורה מבטחים, הפניקס, AIG) בדבר היעדר עילת תביעה מחמת היעדר פירוט מספיק של העובדות המהוות את עילת התביעה", הם מסבירים.

באשר לפוליסה של מגדל, נטען כי הפוליסה כוללת הרחבות ייחודיות בהתאם למפרט מיוחד של תנאי Corporate Guard ולתיקונים וההרחבות המיוחדים המצורפים לפוליסה. "גבול האחריות בפוליסה הוא של 150 מיליון דולר והכיסוי לתשלום הוצאות משפט הינו אף מעבר לסכום הביטוח. הפוליסה כוללת התחייבות מפורשת של מגדל להקדים ולשלם תגמולי ביטוח לכיסוי כל ההוצאות הנגרמו או ייגרמו למבוטחים בשל הצורך שלהם להתגונן מפני הליכים משפטיים שננקטו או יינקטו נגדם, ללא תלות בתוצאות ההליכים. בהקשר זה וכדי למנוע כל ספק יודגש כי גם על פי הוראות קוגנטיות בחוק חוזה הביטוח קיים כיסוי למימון ייצוג משפטי בחקירות ובשימוע משום שמימון כזה מטרתו למנוע או להקטין את הצורך במימון ייצוג בבית המשפט וזאת אף מעבר לסכום הביטוח", מוסבר.

"הפוליסות מסוג אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהוציאו הנתבעות 2-4 כוללות גם הן כיסוי להקדמת הוצאות משפטיות בהליכים פליליים לדירקטורים ונושאי משרה, ולפיכך על כל אחת מהנתבעות מוטלת אחריות, יחד ולחוד, להקדים הוצאות משפטיות לתובעים ו/או לשפותם וכי יש לחלקן בין הנתבעות לפי יחס שיקבע בית המשפט. ברקע הדברים יודגש כי ביסוד כריתת חוזי הביטוח עומדת המטרה להבטיח את פעילותם של נושאי המשרה בחברה בעת מילוי תפקידם ללא כל חשש ובכלל זה, במיוחד, להבטיח את זכותם היסודית להגנה משפטית בכל מקרה של פתיחת הליכים נגדן בעניין הנוגע לפעילותם כנושאי משרה בחברה", מציינים קליר וסביון.

עורכי הדין קליר וסביון טוענים עוד כי הגנה משפטית ובכלל זה הזכות לייצוג העומדת למי שמואשם מצויה בגדרי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וכי הזכות לייצוג הוכרה כזכות יסוד גם על פי חוק לשכת עורכי הדין, כאשר תפקידו של הייצוג המשפטי הוא מניעת פגיעה בהליך הוגן מחמת העדר הבנה של החשוד והנאשם את רזי ההליך עצמו ומטרתו לסייע בידי בית המשפט למנוע עיוות דין.

לדבריהם, ההתחייבות שנטלו על עצמן חברות הביטוח לממן את הוצאות ההגנה היא אשר עומדת ביסודה של פוליסות הביטוח, והיא נועדה להגן על זכות יסוד חוקתית של כל אחד מנושאי המשרה, שיהיו זכאים, לעת מצוא, לקבל ייצוג משפטי ראוי והולם. לשם כך בדיוק קבלו על עצמן חברות הביטוח לשאת בהקדמת הוצאות ההגנה כולל שכר עורכי הדין להתגוננות המבוטחים וזאת ללא תלות בתוצאות ההליכים בסופה של הדרך.

ממגדל נמסר: "מגדל ביטוח אינה מגיבה בנושאים הקשורים למידע פרטי ואישי של מבוטחים".
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית