ראשי
»
»
דוח מיידי
דוח מיידי
דוח הנמסר על פי חוק ניירות ערך שבו מדווחים על אירועים מיוחדים, מייד לאחר המועד שבו אירע האירוע כגון כינוס אספה כללית, הגדלת הון, שינויים בתפקידי אנשי מפתח ועוד. אירועים נוספים מיוחדים הם, למשל, הודעה על תשלום דיבידנד כולל דיבידנד ביניים חלוקת מניות הטבה או טובת הנאה אחרת מועד התשלום של הנל הנפקה או פדיון מוקדם של איגרות חוב למעט רכישתן בשוק הפתוח על ידי המנפיק עסקה מהותית ואירועים אחרים שיש בהם כדי להשפיע על עסקי החברה ועל מצבה הכספי. על פי החוק חברה אשר הנפיקה לציבור ניירות ערך חייבת להגישו לרשות לניירות ערך ולרשם החברות, ואם המניות רשומות בבורסה - גם להנהלת הבורסה. תקנון הבורסה דורש כי הדוח המיידי יוגש לה סמוך ככל האפשר לתאריך ההתרחשות ולא יאוחר מחמישה עשר יום מאותו תאריך. זאת במטרה לאפשר הפצה אחידה של המידע וצמצום האפשרות לניצול מידע פנים. דיווח לרשם החברות צריך שיעשה תוך חמישה עשר או שלושים יום מתאריך התרחשות האירוע.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
 
מידע מקצועי
גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
28/6/2011
לחץ להורדה
גילוי בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט וגז
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה), התשנ"ד 1993
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (מועדי הגשת חוק של בעל עניין או נושא משרה בכירה), התשס"ג 2003
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו 2005
28/6/2011
לחץ להורדה
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011