ראשי
»
»
נושא משרה בכירה
נושא משרה בכירה
בפקודת החברות: דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל הכללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה, אף אם תוארו שונה. על נושאי משרה חלה חובת הזהירות כלפי החברה ועליהם לפעול ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר באותה עמדה ובאותן נסיבות. בכלל זה עליהם לנקוט באמצעים סבירים לקבלת מידע בכל הנוגע לדברים המובאים לאישורם, או לגבי פעולה הנעשית על ידם בתוקף תפקידם, ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לעניין פעולות אלה.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
דירקטוריון החברה פנה לבית המשפט לצורך מינוי חברי הוועדה | הוועדה תמליץ על הגשת תביעות נגד נושאי משרה או עובדים בקבוצת לאומי
1
 
מידע מקצועי
חוק ניירות ערך (מועדי הגשת חוק של בעל עניין או נושא משרה בכירה), התשס"ג 2003
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (חיתום), התשס"ז 2007
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס 2000
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 1970
27/6/2011
לחץ להורדה
מעילות של עובדים ונושאי משרה
23/6/2011
לחץ להורדה
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011