שם משתמש
סיסמא
 
לוח אירועים
מידרוג: "ככל והמשבר ימשך לתוך הרבעון השני ויפגע בכלכלה הריאלית, נראה פגיעה גם ברווחיות החיתומית"
בדוח מיוחד שפרסמה לאור התשפטות הקורונה, נכתב שצפויה שחיקה בהון העצמי, ביחס כושר הפירעון בטווח הזמן הקצר ובגמישות הפיננסית | "הרווחיות צפויה להיפגע מירידת רווחי ההשקעה ובאופן עקיף דרך דמי הניהול"
"אנו סבורים כי ההשפעות השליליות על חברות הביטוח כתוצאה מנגיף הקורונה מגדילות את סיכון האשראי שלהן, אך יחד עם זאת אנו עדיין מעריכים כי חברות אלה הינן בעלות קיבולת ספיגת ההפסדים הולמת, סיכון נזילות נמוך מאוד ומח"מ התחייבויות ארוך המאפשר גמישות ניהולית גבוהה יחסית להתמודדות עם אירועי קיצון", זו ההערכה של מידרוג לגבי שוק הביטוח הישראלי נוכח התפרצות נגיף הקורונה. "בנוסף, פוטנציאל ייצור התשואה העתידי השתפר להערכתנו, כתוצאה מהזדמנויות שנוצרו בשווקים אל מול אופק השקעה ארוך טווח, כאשר התנודתיות תמשיך ללוות אותנו בטווח הזמן הקצר", הוסיפו במדרוג בדוח מיוחד שפרסמו לאור הירידות החדות במדדי חברות הביטוח.
 
"לאור רמת הרווחיות החיתומית הנמוכה בענף הביטוח המקומי היא לא צפויה לפצות על השלכות אלו. יחד עם זאת, אנו מעריכים בשלב זה כי ההשפעה החיתומית של התפרצות הנגיף תהיה מוגבלת ולא תגרום להפסדים משמעותיים. שיעורי התמותה והתחלואה יצטרכו לעלות בצורה משמעותית על מנת לגרום לעלייה בתביעות ביטוחי החיים והבריאות כאשר שאר הפעילויות הביטוחיות יושפעו בצורה נמוכה יותר וכתלות בסביבת המאקרו. להאטה הכלכלית הצפויה תהיה השפעה שלילית על היקפי העסקים והפרמיות של המבטחים בעיקר במוצרי שאינם מנדטוריים, היות והם מתואמים במידה רבה עם צמיחת התמ"ג. לפי להערכת חטיבת המחקר בבנק ישראל, בהתאם להתפתחויות עד כה ובהנחה שהאירוע יסתיים עד סוף הרבעון השני, המשבר צפוי להביא לפגיעה של כ-7% בצמיחת התוצר השנה.

במידרוג התייחסו גם ליכולת עמידת חברות הביטוח בהוראות סולבנסי 2. "אנו סבורים כי כלל החברות צפויות להמשיך להציג יחסי סולבנסי 2 גבוהים משמעותית מהדרישה בתקופת הפריסה ל-31 בדצמבר 2019 (יחס של 75%), אף שחלקן לא יוכלו לחלק דיבידנדים בתקופה הקרובה בשל יעדי הדירקטוריון שנקבעו", נכתב בדוח.

: justify;">במדירוג ציינו כי בשל החשיפה הגבוהה של ענף הביטוח המקומי לשוק ההון, הוא הושפע לשלילה מהירידות בשווקים בכמה מנגנוני תמסורת, במקביל להמשך ירידת עקום הריבית מאז תחילת שנת 2019. "הדבר התבטא בירידה של כ-40% בממוצע במניות חברות מאז תחילת השנה, כאשר חברות בעלות פעילות מהותית של ביטוחי חיים וסיעוד ספגו ירידות בשיעורים משמעותיים יותר בשל חשיפה גבוהה יותר לשוקי ההון ולסביבת הריבית. בתקופה זו איבדו חברות הביטוח כ-10 מיליארד שקלים משווין וכנגזר חלה שחיקה במכפילי ההון לממוצע של כ-0.5 בלבד", כתבו במידרוג.

"במקביל, מרווחי אגרות החוב של חברות הביטוח נפתחו בכ-1% בממוצע בחודש מרץ בהשוואה לממוצע בחודשים ינואר-פברואר 2020, כאשר לנקודת החתך של ה-9 במרץ 2020 אל מול הממוצע של חודשים ינואר- פברואר השנה נפתחו המרווחים בכ-2.5%. הסביבה העסקית הנוכחית מהווה תרחיש קיצון לענף הביטוח ולוחצת על סיכון האשראי של החברות בענף כתלות במודל העסקי ורמת הריכוזיות והחשיפה לשוק", הם הוסיפו. 

"אנו צופים כי ענף הביטוח ידווח על הפסדים משמעותיים ברבעון ראשון 2020, וככל והמשבר ימשך לתוך הרבעון השני ויפגע בכלכלה הריאלית, אנו מעריכים כי נראה פגיעה גם ברווחיות החיתומית. כנגזר צפויה שחיקה בהון העצמי, ביחס כושר הפירעון בטווח הזמן הקצר ובגמישות הפיננסית. זאת כאשר חלק מהחברות כבר מציגות יחסי כושר פירעון (ללא התחשבות בהוראות תקופת הפריסה) של קרוב או מתחת ל-100% ופוטנציאל גיוס הון רובד 2 הגיע למיצוי אצל רובן. מנגד, יש לציין כי החברות צפויות להמשיך לשמור על פער מספק מהדרישה הרגולטורית בתקופת הפריסה וההקלות הרגולטוריות המתוכננות עשויות לרכך את הפגיעה". 

"אנו מעריכים שההשפעה לא תהיה אחידה ותשפיע בעיקר על מבטחים עם עתודות ביטוחי חיים וסיעוד ארוכות טווח, שחשופים במידה מהותית יותר לשוקי ההון, פערי מח"מ והשפעות הריבית לעומת אלה בעלי פיזור עסקים רחב יותר ומוטה לביטוח הכללי. רווחיות החברות צפויה להיפגע באופן ישיר מירידת רווחי ההשקעה בגין התשואות בתיקי הנוסטרו והן באופן עקיף דרך דמי הניהול של מוצרי החסכון (ביטוחי מנהלים, פנסיה וגמל), כאשר ההשפעה הנגזרת הגבוהה ביותר תהיה דרך אי גבייה של דמי ניהול משתנים בתקופה הקרובה, העשויים לשחוק במידה מהותית את ההון העצמי של החברות". 

מתרחישי רגישות שביצעו במידרוג עבור השפעה של שינוי בתשואה על גובה דמי הניהול המשתנים, עולה כי עיקר ההשפעה של ירידת תשואות תחול על חברות בעלות יתרת נכסים משמעותית של פוליסות משתתפות ברווחים שהופקו בשנים 1992 עד 2003 (קרן י'). מגדל וכלל ביטוח ופיננסים המנהלות כ-66 מיליארד שקלים וכ-38 מיליארד שקלים בהתאמה נכון ל-30 בספטמבר 2019, חשופות במידה הגבוהה ביותר, כך שכל ירידה של אחוז אחד בתשואה עשויה להוביל לאובדן דמי הניהול משתנים שיהוו (לפני מס) כ-1.3%-1.8% מההון העצמי של חברות אלה לעומת כ-0.4%-1% בשאר החברות.

יתרת נכסים של פוליסות משתתפות ברווחים (קרן י') וגמישות השפעת התשואה על דמי הניהול המשתנים ביחס להון העצמי נכון ל-30/09/2019


"לאור רמת הרווחיות החיתומית הנמוכה בענף הביטוח המקומי היא לא צפויה לפצות על השלכות אלו. יחד עם זאת, אנו מעריכים בשלב זה כי ההשפעה החיתומית של התפרצות הנגיף תהיה מוגבלת ולא תגרום להפסדים משמעותיים. שיעורי התמותה והתחלואה יצטרכו לעלות בצורה משמעותית על מנת לגרום לעלייה בתביעות ביטוחי החיים והבריאות כאשר שאר הפעילויות הביטוחיות יושפעו בצורה נמוכה יותר וכתלות בסביבת המאקרו. להאטה הכלכלית הצפויה תהיה השפעה שלילית על היקפי העסקים והפרמיות של המבטחים בעיקר במוצרי שאינם מנדטוריים, היות והם מתואמים במידה רבה עם צמיחת התמ"ג. לפי להערכת חטיבת המחקר בבנק ישראל, בהתאם להתפתחויות עד כה ובהנחה שהאירוע יסתיים עד סוף הרבעון השני, המשבר צפוי להביא לפגיעה של כ-7% בצמיחת התוצר השנה.

במידרוג התייחסו גם ליכולת עמידת חברות הביטוח בהוראות סולבנסי 2. "אנו סבורים כי כלל החברות צפויות להמשיך להציג יחסי סולבנסי 2 גבוהים משמעותית מהדרישה בתקופת הפריסה ל-31 בדצמבר 2019 (יחס של 75%), אף שחלקן לא יוכלו לחלק דיבידנדים בתקופה הקרובה בשל יעדי הדירקטוריון שנקבעו", נכתב בדוח.

יחס כושר פירעון בהתחשב באירועים לאחר תאריך הדוחיחס כושר פירעון בהתחשב בהוראות הפריסה ותרחיש מניות

"הבידוד והגבלת הנסיעות לא צפויים להעלות את היקף התביעות וההפסדים החיתומיים"

במידורג סבורים כי הרווחיות החיתומית הנמוכה בענף הביטוח המקומי לא צפויה לפצות על השלכות ירידת עקום הריבית ותשואות שוק ההון. "יחד עם זאת, אנו צופים כי הפסדים ביטוחיים בענפי הביטוח הכללי יהיו מוגבלים ככל והשלכות המשבר יפסקו עד לסוף הרבעון השני של השנה. מדיניות הבידוד, הגבלת הנסיעות והסגרים שננקטת על מנת להגביל את התפשטות הנגיף מובילה לצמצום הפעילות המשקית. אולם גורמים אלו לא צפויים להוביל לעלייה בהיקף התביעות וההפסדים החיתומיים", נכתב בדוח.

"עם זאת, השבתה מלאה של מפעלים וקווי יצור יכולה להוביל לנזקים מהותיים עד ההפעלה שלהם מחדש. הסיכון לנזק ברכוש יכול גם לנבוע מהשהיית ביצועי תחזוקה חיונית במהלך תקופת ההשבתה. היות ועיקר ההשפעה בשלב זה היינה על ענפי התיירות, המלונאות, המסעדנות קניונים ושטחי מסחר ותרבות הפנאי, מבטחים החשופים במידה גבוהה יותר לענפים אלו צפויים לספוג תביעות רבות יותר. הגבלות על נסיעות לחו"ל ודרישת הכניסה לבידוד עם החזרה ממספר הולך ועולה של מדינות, וביטולי האירועים ההמוניים שתוכננו לתקופה הקרובה, כאשר היקף הפיצוי יהיה תלוי בנוסח הפוליסה ומתן פיצויים מצד גורמים שלישיים, לרבות מהמדינה.

"היקף הנזק מעלייה בתביעות בשל ביטול הנסיעות יהיה נמוך"

"תחום שהושפע בצורה מהותית הינו ביטוח הנסיעות לחו"ל שהיקפו בשנת 2018 עמד על כ-800 מיליון שקלים ונשלט על ידי שלוש חברות - הראל, הפניקס וכלל (שהרוויחו כ-84% מהפרמיות בתחום בשנת 2018). עם זאת, שיעורו מסך הפרמיות בענף הבריאות הינו קטן יחסית (כ-6%-7%), על כן אנו מעריכים כי טרם הטלת הגבלות מצד חברות הביטוח על מדינות מסוימות נרכשו היקפים גבוהים של ביטוחים, כך שהשפעה על צד ההכנסות תהיה מוגבלת. היקף הנזק מעלייה בתביעות בשל ביטול הנסיעות יהיה נמוך להערכתנו בשל הפיצויים שצפויים להתקבל מצד המלונות וחברות התעופה טרם הגשת התביעה לחברות הביטוח", הסבירו במידרוג.

"ככל ומשך הזמן של השיבוש בשרשרת האספקה יגדל, חברות הביטוח עשויות להתמודד גם מול עלייה ניכרת בעלויות החלפים לרכבים ועיכוב ביישוב תביעות אשר תשפיע לרעה על התוצאות החיתומיות. אנו סבורים כי ככל ותחול החמרה בתחלואה תוך גלישת המשק למיתון ועליה בשיעורי האבטלה כתוצאה מהתגובה למשבר, היקף הפגיעה בפעילות הביטוחית יהיה משמעותי יותר והגמישות החיתומית תשחק כך שנראה פגיעה בפוטנציאל הצמיחה הענפי והעליה בשכיחות התביעות.
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית