שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
גואטה על מתווה ברקת למניעת תספורות: לא מתפקיד הרגולטורים להכתיב את אופן הפיצוי
יו"ר רשות ני"ע התייחסה לנייר ההתייעצות בנושא דחייה זמנית של לוחות סילוקין, הזהירה כי הרוב המכריע של התאגידים אשר עשויים להזדקק למתווה יישארו מחוצה לו, וציינה כי את נושא הפיצוי יש להשאיר בידי הצדדים הע
אחרי שבשנה האחרונה נרשמו לא מעט חילוקי דעות בין רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לבין רשות ניירות ערך, נראה כי מגפת הקורונה הביאה לחוסר הסכמה נוסף. לפני כשבועיים פרסם הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, נייר התייעצות בנוגע למתווה לאספקת נזילות לחברות סולבנטיות עקב השלכות מגפת הקורונה.
המסמך מציע עקרונות מנחים למתווה החלפה ודחייה זמנית של לוחות סילוקין של הלוואות ואגרות חוב שהועמדו על ידי גופים מוסדיים בנסיבות אלה. זאת, על מנת לייצר הליכי פריסת חוב זמניים, שלא אגב הסדר חוב מהותי הכולל תספורת, המתייחסים לאגרות חוב או הלוואות, פרטיות או רשומות למסחר, אשר הועמדו על ידי תיקי ציבור החוסכים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים שבפיקוחה של רשות שוק ההון.

אולם ביום שני האחרון פרסמה יו"ר רשות ני"ע, ענת גואטה, את עמדתה באשר ל'מתווה הגדל' של ברקת. בפתח דבריה ציינה גואטה כי היא "מדגישה את החשיבות בשיתוף פעולה הדוק בין הרגולטורים בתקופת המשבר – רק כך נוכל להבטיח את טובת הציבור בכללותו. אני סבורה שיש לקיים התייעצות רחבה ולקדם הצהרה משותפת של הרגולטורים הפיננסיים במסגרתה יוצג מתווה שלם והוליסטי שיתייחס לסוגיית דחיית הפירעונות במקרים המתאימים, חלק קידום מתווים נפרדים וחלקיים".

למרות קריאה זו, בשאלת מנגנון הפיצוי גואטה טוענת כי זה לא מקומם של הרגולטורים להתערב. "כלל, מנגנון פיצוי בדמות ריבית נוספת הוא מנגנון נכון ומקובל. עם זאת, לדעתנו נכון לאפשר מגוון פתרונות ולא להגביל את הפיצוי האפשרי רק לתחום זה של הוספת ריבית, אלא לאפשר מתן פיצוי גם בדרכים נוספות כדוגמת חיזוק בטוחות. לעמדתנו, אין זה מקומם של הרגולטורים להכתיב את אופן הפיצוי, אלא יש להותיר בידי הצדדים לנהל משא ומתן על גובה הפיצוי ומהותו", היא כתבה.

"לחילופין, לדעתנו יש ליישם את המודל של תוספת ריבית במתווה של דחיית פירעונות לתקופה קצובה (להביל ממודל של החלפה) על התשלום הנדחה בלבד (שגובהו ייקבע בין הצדדים לעסקה), ולא על תשלומים שמועד פירעונם נותר בעינו", הוסיפה גואטה. 

סוגיה עיקרית נוספת בה חלוקים ברקת וגואטה היא הגדרת התאגידים שיהיו זכאים לסיוע. על פי הנספח שצורף לנייר ההתייעצות, "תאגיד זכאי" הינו תאגיד, אשר היו קיימות לו אגרות חוב מזכות שניטלו מאת כספי עמיתים המנוהלים בידי גוף מוסדי במועד התחילה. 

על פי גואטה, תנאי הסף אשר פורסמו במתווה שהציעה רשות שוק ההון עלולים להשאיר את הרוב המכריע של התאגידים המדווחים אשר עשויים להזדקק למתווה מחוצה לו, אף שחלקם סולבנטיים ובצוק העתים זקוקים לפתרון תזרימי. "יש לציין בהקשר זה כי לכל מתווה המוצע על ידי רגולטור עשוייה להיות השפעה על התנהגות הגופים המוסדיים בבואם לקל החלטות השקעה והצבעה ביחס לכלל השוק ובפרט ביחס לתאגידים שלא נכנסים למתווה", ציינה יו"ר רשות ני"ע. 

רשות שוק ההון פרסמה בנייר ההתייעצות ארבעה פרמטרים להגדרת תאגיד זכאי, וגואטה הגיבה במכתבה למרביתם.

דירוג השקעה:

הגדרת רשות שוק ההון: התאגיד דורג על ידי חברת דירוג אשראי, או זכה לדירוג אשראי במודל דירוג אשראי פנימי מאושר, בקבוצת דירוג A לכל הפחות (בסולם הישראלי), או דרגה שקולה לה, במשך שנה אחת לפחות, עובר למועד הצעת הדחייה. לעניין זה, ככל שלאחר המועד הקובע חלה הידרדרות בדירוג האשראי אל מתחת לדרגה האמורה, אולם ניתן להניח את הדעת כי ההידרדרות נובעת מסיבות של מצוקת נזילות זמנית עקב השלכות מגפת הקורונה, ייחשב תנאי זה כמתקיים.

תגובת רשות ני"ע: "אין הצדקה להגביל את הגדרת 'תאגיד מזכה', כפי שהוגדרה בדוגמה, רק לאגרות חוב הדורגות בדירוג A ומעלה. תנאי זה יפחית באופן ניכר את מספר החברות שייכנסו תחת המתווה, בפרט נוכח קיומן של סדרות רבות שאינן מדורגות כלל או כאלה שהן בדרגת השקעה לפי הדירוג המקומי אבל מתחת לדירוג A. 

"בנוסף, המתווה מבקש לקבוע כי יש לבחון את דירוג ההשקעה של החברה למועד הצעת הדחייה, תוך הבאה בחשבון של שיקולי הורדת הדירוג הלך מהמועד הקובע. בהקש זה, רצוי לשקול להותיר את הבחינה ל'מועד הקובע' כברירת המחדל, תוך הבאה בחשבון של שיקולי שינויי דירוג לאחר המועד הקובע". 

הערת "עסק חי":

הגדרת רשות שוק ההון: בכל אחד מדוחותיו הכספיים של התאגיד בשמונת הרבעונים האחרונים, אשר אושרו לפרסום עובר למועד הצעת הדחייה, התקיימו כל אלה:

א) לא נכללה הערת "עסק חי" במסגרת חוות דעתו של רואה החשבון המבקר; ב) קיים הון חשבונאי חיובי, למעט זכויות שאינן מקנות שליטה, העולה על 10% מסך המאזן, ובתאגיד פיננסי – על 3% מהמאזן; ג) לא הועמדו לפירעון מידי אגרות חוב אשר הונפקו לציבור על ידי התאגיד, בעקבות הפרת אמות מידה פיננסיות או אחרות על ידי התאגיד, אשר נקבעו במסגרת שטרי נאמנות של אגרות חוב שהונפקו על ידו;

תגובת רשות ני"ע: "התנאי עצמו נכון, אולם יש לקבוע את בחינת התנאי כך שגם חברות שנכללה הערת עסק חי לראשונה בדוח שלהן לשנת 2019 שמקורה מכשל תזרימי ארעי בלבד כתוצאה ממשבר הקורונה יכנסו למתווה (במאובחן מחברה עם כשל בפעילות העסקית ובעיית NAV). עוד יש לשים לב כי לאור הארכה שפרסמה רשות ניירות ערך להגשת הדוח התקופתי לשנת 2019, עלול להיווצר הבדל בין חברות שפרסמו את הדוח השנתי, לבין חברות שטרם פרסמו ומנצלות את ההארכה לצורך כניסה למתווה". 

הסדר חוב קודם:

הגדרת רשות שוק ההון: התאגיד לא ביצע הסדר חוב באג"ח הכולל הפחתה כלכלית בסכומי הקרן ("תספורת") במשך תקופה של 20 שנים שקדמו למועד הקובע, וכן, למיטב ידיעת הגוף המוסדי בעל השליטה בתאגיד או חברה אחרת בשליטתו לא ביצעו הסדר חוב כאמור בתקופה האמורה;

תגובת רשות ני"ע: "מוצע לצמצם מבחן זה רק ביחס לחברה עצמה, וכן להגבילו לתקופה של שנים בודדות חלף תקופה ארוכה של 20 שנים כפי שנכלל במתווה המוצע". 

התנאי הרביעי הוא כי לתאגיד קיים שווי נכסי כלכלי (NAV) חיובי במועד הצעת הדחייה. כאן לא נרשמה התייחסות ספציפית, אך בנושא הגדרת התשואה של אגרות החוב המזכות, בהחלט הייתה התייחסות של רשות ני"ע.

אגרות חוב מזכות:

בין ההגדרות שהציבה רשות שוק ההון נכתב כי "התשואה השנתית הממוצעת שלהן לפדיון (YTM) ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד הצעת הדחייה, עמדה על 10% לכל היותר".

תגובת רשות ני"ע: "דרישה זו עלולה להוציא מתחולת המתווה חברות רבות שהן סולבנטיות, כאשר התשואות בשוק בימים אלה גבוהות לרוב נוכח המשבר. רצוי לקבוע את המבחן לפי תשואה ממוצעת ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד הקבוע". 

לבסוף, מתייחסת גואטה להחלת המתווה על כלל הנושים ושמירה על שוויון בין חוב פרטי לציבורי של אותו גוף מוסדי, כדי להימנע מהעדפה של גוף מוסדי בין חוב פרטי לציבורי של החברה כלפיו. "מוצע לכן להוסיף דרישה כי החברה תפעל ותעשה ככל שביכולתה להשגת הסכמות מקבילות מול נושים פיננסים אחרים, כדוגמת בנקים וגופים מוסדיים, שהלוו לחברה כספים כחוב פרטי. דרישה זו תמנע חשש שהדחיה על ידי מחזיקי אגרות החוב תוביל לשיפור במעמדם של הנושים הפיננסים האחרים אל מול החברות, וכן הפחתת החשש לניגודי עניינים אפשריים בין חוב פרטי לחוב ציבורי שניתן לחברה על ידי אותו גוף מוסדי", כתבה יו"ר רשות ני"ע. 

 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית