שם משתמש
סיסמא
רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח. דוח כספי אחרון בתפקיד | צילום: פזית עוז
כתבות נוספות בתחום
חברות קשורות
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע`מ
 
לוח אירועים
רווח כולל של כ-567 מיליון שקלים למגדל בחציון הראשון של 2021
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד כולל בסך 60 מיליון שקלים |ברבעון השני: רווח כולל של כ-334 מיליון שקלים לעומת כ-503 מיליון ברבעון המקביל 2020 - ותשואה של 18.8% על ההון (במונחים שנתיים)
קבוצת מגדל רשמה בחציון הראשון של 2021 רווח כולל של כ-567 מיליון שקלים, לעומת הפסד כולל בסך 60 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה של 2021 חל שיפור ניכר ברווח לעומת המחצית המקבילה אשתקד בשל עלייה ניכרת ברווח ההשקעתי וכן בשל עלייה ברווח החיתומי.
 
מגדל: רווח נקי כולל של כ-233 מיליון שקלים ברבעון הראשון
27/5/2021
לעומת הפסד של כ-563 מיליון ברבעון המקביל אשתקד | רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח: אנו ממשיכים ליהנות מפירות יישום אסטרטגיית ההשקעות שלנו, וזאת הודות למהלכים חדשניים ופורצי דרך שהובלנו במערך ההשקעות
ברבעון השני של 2021 נרשם רווח כולל בסך של כ-334 מיליון שקלים, לעומת רווח כולל בסך כ-503 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון השני השנה הושפע מעליות שערים בשווקי ההון, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-481 מיליון שקלים לפני מס (ללא אג"ח מיועדות) לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו הייתה התאוששות בשוק ההון לאחר הירידות בשל משבר הקורונה ונרשמו הכנסות בסך של 678 מיליון שקלים (ללא אג"ח מיועדות). בנוסף, החברה רשמה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-282 מיליון שקלים, זאת לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בתחומי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך, ביטוח כללי ושירותים פיננסיים.

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-343 מיליארד שקלים, נכון ל-30 ביוני 2021, לעומת כ-283 מיליארד שקלים נכון ל-30 ביוני אשתקד, עלייה של כ-21%.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו בכ-5.8 מיליארד שקלים ברבעון השני, עלייה של כ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבעה בעיקר בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח.

בחציון הראשון של 2021 נרשמה עלייה קלה בפרמיות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטאה בעיקרה בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח וקוזזה ברובה בשל קיטון בפרמיות ביטוח כללי, בעיקר בביטוחי הרכב.

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

ברבעון השני חל גידול ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בביטוח חיים חל גידול ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד שנבע בעיקרו מגידול בהכנסות מדמי ניהול בשל עלייה בנכסים המנוהלים וקיטון בהפחתת הוצאות רכישה נדחות בעקבות קיטון בביטולי פוליסות. בפנסיה חל גידול ברווח החיתומי שהושפע בעיקרו מעלייה בהכנסות מדמי ניהול בשל גידול בנכסים הממוצעים ובדמי הגמולים.

הרווח הכולל ברבעון השני לפני מס הסתכם לסך לכ-270 מיליון שקלים, לעומת רווח כולל בסך כ-216 מיליון שקלים לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל הושפע מעלייה ברווח ההשקעתי, אשר התבטאה בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים וקוזז בחלקו בשל קיטון במרווח הפיננסי מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים וברווח ההשקעתי בתיק הנוסטרו של מקפת.

מנגד, השינוי של עקום הריבית בקיזוז השינוי בפקטור ההיוון K, הוביל לגידול בעתודות ולקיטון ברווח הכולל בביטוח חיים.

במהלך הרבעון השני חל גידול ניכר במכירות הפנסיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו נרשמה ירידה משמעותית במכירות בשל משבר הקורונה. במכירות החדשות של מוצרי הסיכונים נרשמה עלייה קלה ובמכירות החדשות של ביטוחי המנהלים נרשמה יציבות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

פרמיות ודמי גמולים:

בביטוח חיים - ברבעון השני הסתכמו הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) בכ-1.894 מיליארד שקלים, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה הסתכמו בכ-664 מיליון שקלים לעומת כ-337 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-97%.

בקרנות פנסיה - דמי הגמולים הסתכמו בכ-1.924 מיליארד שקלים לעומת כ-1.744 מיליארד שקלים ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-10%.

בקופות גמל - דמי הגמולים הסתכמו בכ-464 מיליון שקלים לעומת כ-421 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-10%.

ברבעון השני נמשכה המגמה של גידול ניכר בניוד השלילי נטו בענפי ביטוח חיים ופנסיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לעומת זאת בענף הגמל הצטמצם הניוד השלילי נטו לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ביטוח בריאות

ברבעון השני חלה ירידה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבעה בעיקרה מקיטון ברווח מביטוח סיעודי בשל גידול בתביעות. הרווח הכולל ברבעון זה לפני מס הסתכם בכ-82 מיליון שקלים לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-158 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח ההשקעתי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נבע מירידה בתשואות שהושגו בתיק ההשקעות.

ברבעון המדווח נרשמה עלייה במכירות החדשות של פוליסות הוצאות רפואיות ומחלות קשות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במכירות חדשות של פוליסות תאונות אישיות חל קיטון בעקבות עדכון שביצעה החברה באופן שיווק המוצר בהתאם לחוזר הממונה בנושא מוצר תאונות אישיות מחודש יוני 2020 והפסקת שיווק המוצר החל מחודש מאי 2021.

פרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו ברבעון השני של שנת 2021 בכ-425 מיליון שקלים, לעומת 412 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-3%.

ביטוח כללי

ברווח החיתומי חלה עליה ברבעון השני לעומת רבעון המקביל אשתקד, אשר התבטאה בעיקרה בענף רכב חובה בשל התפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות, בענף רכוש אחר בשל טיוב התיק והתפתחות חיובית בתביעות ובענפי החבויות, בעיקר בענפי צד ג' וחבות מעבידים, בשל התפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות וכן מצמצום בהפסד החיתומי בשנת החיתום השוטפת. מנגד, בענף רכב רכוש נרשם ברבעון השני הפסד חיתומי שהושפע בעיקרו מקיטון בפרמיה הממוצעת אשר הביא לרישום של פרמיה בחסר.

ברבעון השני נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-70 מיליון שקלים לעומת רווח כולל בסך כ-138 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון זה חלה ירידה לעומת הרבעון המקביל אשתקד ברווח ההשקעתי, הנובע מירידה בתשואות שהושגו בתיק ההשקעות. הירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר בקיזוז השפעת עדכון הייחוס של חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים הלא סחירים מעבר לערכם בספרים, הביאה להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות זאת בהשוואה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו ברבעון השני בכ-398 מיליון שקלים לעומת כ-480 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-17%. הירידה בפרמיות נבעה בעיקרה מהמשך הקיטון בפרמיה הממוצעת ובכמות הפוליסות בענף רכב רכוש וכן מקיטון בכמות הפוליסות בביטוח רכב חובה. בנוסף, חלה ירידה בפרמיות בענפי רכוש אחרים וחבויות הנובעת בעיקרה משינוי במועדי חידוש פוליסות בהן הכיסוי הביטוחי ארוך משנה במספר עסקים גדולים.

רן עוז: המגמות החיוביות ימשיכו ויתעצמו בעתיד

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השני לשנת 2021 ואמר: "סיימנו את הרבעון השני של שנת 2021 עם רווח רבעוני של כ-334 מיליון שקלים, המשקף תשואה על ההון של 18.8% (במונחים שנתיים) ובמחצית הראשונה של השנה רשמנו רווחיות גבוהה מאוד.

"ברבעון הנוכחי, כמו גם ברבעון הקודם, נמשכו ההתפתחויות החיוביות בפעילות החברה ובמקביל לשיפור בצד ההכנסות, המשכנו לבצע פעולות התייעלות אשר הביאו לחיסכון נוסף. בשנתיים האחרונות ביצענו שינוי אסטרטגי משמעותי שאת פירותיו התחלנו לקצור רק לאחרונה ואני מאמין כי המגמות החיוביות מהן נהנית החברה כיום ימשיכו ויתעצמו בעתיד. למגדל ביטוח בסיס לקוחות איתן ויציב, סל מוצרים מגוון וייחודי, תשתית טכנולוגית ודיגיטלית מובילה, כוח אדם מקצועי ופוטנציאל צמיחה משמעותי. אנו ממשיכים להוביל את הענף בתחומי ההשקעות, הדיגיטל והחדשנות ונמשיך לבצע השקעות ופעולות נוספות במטרה לשמר מעמד זה".

הדוח הנוכחי הוא האחרון של עוז בתפקידו כמנכ"ל מגדל ביטוח, לאחר שהודיע בחודש שעבר על פרישתו בעקבות מינויו למנכ"ל ישראכרט. יו"ר מגדל ביטוח, יפתח רון-טל, התייחס לכך ואמר: "תודה למנכ"ל החברה, רן עוז, אשר מנווט את החברה בתנאים מורכבים ובאחריות גדולה, להישגים מרשימים בעידן של תחרות הולכת וגוברת.

"מגדל איננה עוד חברת ביטוח. מגדל היא ובראש ובראשונה אות ומופת. מובילה ערכים של יושרה, שקיפות ורמת שירות גבוהה. זו זכות וגאווה אדירות עבורי, להוביל את ספינת הדגל של שוק הביטוח, אשר בזכות מקצועיות, יצירתיות ומסירות יוצאות דופן של עובדיה ומנהליה, נמצאת בצמרת חברות הביטוח במדינת ישראל".
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית