שם משתמש
סיסמא
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן | צילום: יוד צילומים אילת
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
מבקר המדינה: ישראל לא ערוכה למשבר האקלים
דוח מיוחד שבדק את פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים העלה שורה של ממצאים שמעידים שרק במיעוט הגופים הציבוריים נצפו פעולות לטיוב ההיערכות למשבר האקלים
"מדינת ישראל לא ערוכה למשבר האקלים ועדיין לא חל שינוי תפיסה במדיניות הישראלית לנושא. ל-84% מהגופים הציבוריים אין כלל תכנית להתמודדות עם משבר האקלים. ישראל היא מהמדינות המעטות בעולם שעדיין אינה פועלת על בסיס תכנית היערכות לאומית מתוקצבת ומאושרת, זאת אף שהיא מצויה באזור בעל סיכון מוגבר, ולפיכך חשופה עוד יותר לסיכונים של שינויי האקלים. נתונים אלו מהווים נורת אזהרה, כך מציין מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, בדוח מיוחד  שפרסם היום (ג') תחת הכותרת: "דוח מיוחד - פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים".
 
לדבריו, "משבר האקלים הוא לא עוד נושא סביבתי בעל השפעות מוגבלות, אלא משבר שההיערכות המדינתית אליו היא מרכיב מרכזי באסטרטגיה הלאומית לחיזוק החוסן הציבורי, ונוגע בכל תחומי החיים - בכלכלה, בבריאות, בתחבורה ועוד, כחלק ממאמץ עולמי".

"ערכנו ביקורת מקיפה, ראשונה מסוגה בעולם, על היערכות המדינה למשבר האקלים", הדגיש אנגלמן והוסיף: "נחשפתי בשבוע האחרון לפרסומים לפיהם הממשלה מקדמת הכרזה על מצב חירום לאומי, לאחר שהדוח עבר למשרדי הממשלה השונים, ובזה נמדדת אפקטיביות הביקורת. משרדי הממשלה צריכים לעשות יד אחת כדי להתמודד עם משבר האקלים ולעמוד בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בעולם".

בביקורת הועלו שורה של ממצאים שמעידים שבמדינת ישראל עדיין לא חל שינוי תפיסה: רק במיעוט הגופים הציבוריים נצפו פעולות לטיוב ההיערכות למשבר האקלים; ישראל היא מהמדינות המעטות בעולם שעדיין אינה פועלת על בסיס תכנית היערכות לאומית מתוקצבת ומאושרת, זאת אף שהיא מצויה באזור "מוקדה" (Hot spot, בעל סיכון מוגבר), ולפיכך חשופה עוד יותר לסיכונים של שינויי האקלים; נמצא כי משבר האקלים עדיין אינו חלק ממפת האיומים הלאומית; טרם יושמו מנופי ההפחתה הדרושים להפחתת פליטות גזי חממה, וחילוקי דעות בין משרדי הממשלה עיכבו וצפויים לעכב את יכולתה של ישראל לעמוד בהתחייבויותיה וביעדיה להפחתת פליטות גזי חממה ולמעבר לאנרגייה מתחדשת; בישראל טרם הופנמו הסיכונים הגלומים בשינויי האקלים לכלכלה ולמערכת הפיננסית; ובתחום החדשנות האקלימית ישראל נמצאת בתחתית הרשימה מבין מדינות העולם שנסקרו.

דוח הביקורת ממליץ לבחון את הקשיים במבנה הארגוני והתפקודי הקיים לעניין זה, ובכלל זה ביזור סמכויות בין גורמי ממשלה וסגמנטציה בכל אחד מנדבכי הטיפול במשבר האקלים; ופער מובנה בין האחריות של גוף ציבורי לתחום מסוים לבין סמכותו לפעולה בתחום זה - המכבידים על יישוב קונפליקטים בין יעדים ציבוריים שונים של הממשלה ועל הכרעה ביניהם. עוד מומלץ לקבוע את העיסוק במשבר האקלים כיעד ליבתי שבאחריות הממשלה (כלל משרדי הממשלה), וכי הנושא יטופל בפלטפורמה לאומית שתאפשר הכרעה על בסיס איזון בין אינטרסים ציבוריים מתנגשים ותהליכי קבלת החלטות בתנאים של חוסר ודאות, אשר יש בהם כדי לשנות את המשק. הדבר, נכתב בדוח, יתרום לטיוב התכנון הממשלתי ארוך הטווח בראייה אינטגרטיבית להובלת מדינת ישראל לכלכלה דלת פחמן ויקדם את הטעמתם של שיקולי אקלים בעבודת הממשלה.

בתוך כך הומלץ לחזק את בניית תשתית הידע המדעית, הכלכלית והטכנולוגית הדרושה לעניין ולפעול לכך שהתשתיות והמשאבים הלאומיים והמימון הציבורי והפרטי יתמכו במעבר של מדינת ישראל לכלכלה דלת פחמן ובקידום פעולות היערכות, וכן להביא לכך שהיא תעשה את כל הנדרש כדי לעמוד בהתחייבויותיה וביעדיה להפחתת גזי חממה.

עוד נכתב בדוח, כי בפני הממשלה עומד אתגר הכורך שאלות של ניהול סיכונים ברמה הלאומית וצורך בהתוויית מסלול שיוביל לכלכלה דלת פחמן, לצמיחה ירוקה ולמעבר לאנרגיה ירוקה מצד אחד - והיערכות מיטבית לסיכונים הנובעים משינויי האקלים לאדם, לתשתיות ולטבע מצד שני.

"אני מקווה כי ממצאי דוח זה והמלצותיו יסייעו בקידום הסוגיות הנוגעות למשבר האקלים ויניעו את הגופים המבוקרים לפעולה בתחום זה", כותב המבקר בסיום דברי המבוא של הדוח.

במשרד המבקר מציינים, כי לשינויי האקלים השפעות שבאות לידי ביטוי בארבע מגמות עיקריות: עליית הטמפרטורה, הפחתה במשקעים, עליית פני הים ועלייה בתדירותם של אירועי מזג אוויר קיצוניים - שמשפיעות על מערכות אנושיות וטבעיות. המגמות הללו לעיתים הדדיות ומעצימות זו את זו, ולכל אחת יש פוטנציאל השפעות הרסני.

"התגברות והחמרה של אירועי אקלים, לצד המשך השינוי בדפוסי האקלים, עלולים לגרום לנזק ניכר ולפגיעה בכלכלת ישראל וטומנים בחובם סיכון לביטחון הלאומי של ישראל, ובמיוחד: פגיעה במקורות מים טבעיים, פגיעה ביכולת אספקת מזון לאוכלוסייה; פגיעה בשטחים פתוחים ובמערכות אקולוגיות ואובדן מיני בעלי חיים; פגיעה בבריאות הציבור; פגיעה באספקת החשמל; פגיעה במערכות טכנולוגיות; איום ביטחוני וגיאו-אסטרטגי, בשל דלדול מקורות מים ומזון באזור הגיאוגרפי של ישראל; והשפעות נוספות כגון ירידה בתפוקה בעבודה, התגברות סיכונים לאוכלוסיות בסיכון ותופעת 'עוני אנרגטי', סיכונים לשוק הביטוח ולתשתיות לאומיות".

"נוסף על כך", נכתב בהודעה, "היותה של ישראל מדינת 'סף מדבר' עלולה להוביל לשינויים קיצוניים לעומת הממוצע העולמי, בעיקר בטמפרטורת האוויר, מי הים ומקורות מים טבעיים, ובהתגברות תהליך ה'מִדבור'. בשנים האחרונות חוותה ישראל חלק מההשפעות של המגמות בשורה של אירועי אקלים. אירועים אלה גררו בפועל שורה של נזקים לגוף, ולרכוש, לתשתיות, למערכות החשמל, למאגרי המים, למערכות סביבה, לפגיעה בתפקוד של שירותים עירוניים ושל סקטורים נוספים. ולכן, ישנה חשיבות שמדינת ישראל תיערך להשלכות אלה מבעוד מועד".

משרד מבקר המדינה בדק היבטים הנוגעים לפעילות של עשרות משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים וציבוריים בסוגיית ההיערכות הלאומית למשבר האקלים. במהלך הביקורת מופו תחומים וגופים שהם בעלי רלוונטיות למשבר האקלים, נבחנו פעולות הממשלה בנוגע להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית והאופן שבו הממשלה נערכת להתמודדות עם הסיכונים הכרוכים בשינויי אקלים והשפעותיהם על המדינה ונבחנה היערכות המדינה למגמות האקלימיות.

נבדקו גם המשמעויות הכלכליות שמשבר האקלים טומן בחובו ואת הכלים הפיננסיים, המדעיים והטכנולוגיים הדרושים לשם התמודדות יעילה עם משבר האקלים. בנוסף, נבחנו אופן גיבוש כלי המדיניות ותהליכי העבודה הממשלתיים הנוגעים להתמודדות עם משבר האקלים. כמו כן, נעשתה בדיקה השוואתית ענפה שבחנה מהו אופן הטיפול בסוגיה זו בעשרות מדינות בעולם, בארגונים בינלאומיים ובגופים מקצועיים, האם משבר האקלים נתפס כסוגיה אסטרטגית לאומית, ומהן ההמלצות המתכללות הרלוונטיות לישראל על בסיס הידע המקצועי המעודכן בעולם.

הבדיקה בוצעה במשרד להגנת הסביבה, בשירות המטאורולוגי, במשרד המדע והטכנולוגיה, במשרד האנרגייה, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במשרד הבריאות, במשרד האוצר, במשרד ראש הממשלה, ברשות החדשנות, במינהל התכנון וברשות חירום לאומית. בירורי השלמה נעשו במטה לביטחון לאומי, במשרד הכלכלה והתעשייה, במשרד הביטחון ובצה"ל, ברשות שוק ההון, בבנק ישראל, במשרד החוץ, ברשות מקרקעי ישראל, ברשות החשמל וחברת החשמל, במשרד לביטחון הפנים ובעוד גופים ממשלתיים, גופי סמך, רשויות מקומיות וגופים חוץ-ממשלתיים.

 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית