שם משתמש
סיסמא
 
לוח אירועים
רישיון סוכן בענף ביטוח בריאות בדרך לחקיקה
בתזכיר חוק שפרסם משרד האוצר מוסבר כי מטרת השינוי המוצע היא לייצר מומחיות ייחודית ומקצועיות לסוכן ביטוח המבקש לשווק מוצרי בריאות, כדי שהמבוטח יצטרף למוצר ביטוחי שמתאים לצרכיו ולטעמיו
תזכיר חוק המוסיף את ענף ביטוח בריאות לרישיון סוכן ביטוח פורסם אתמול (א') על ידי משרד האוצר. סעיף 28 לחוק קובע כי רישיון סוכן ביטוח הוא רישיון לעסוק באחד מענפי ביטוח אלה: ביטוח פנסיוני, ביטוח ימי או ביטוח כללי, ויכול רישיון סוכן ביטוח לכלול יותר מענף ביטוח אחד. בתיקון החקיקה מוצע לקבוע, בסעיף 28 לחוק כי אל ענפי הביטוח הקיימים ברישיון סוכן ביטוח יתווסף גם: "ענף ביטוח בריאות" אשר יוגדר כ"עיסוק בתיווך בביטוח מפני תאונות אישיות ובביטוח מפני מחלות ואשפוז". התזכיר פתוח להערותצ הציבור עד ה-29 במאי.
 
מטרת הצעת החוק היא לייחד את ענף ביטוח הבריאות על כל סוגי מוצריו, ברישיונו של סוכן הביטוח. זאת לעומת המצב הקיים כיום שבו רישיון סוכן ביטוח בענף הביטוח הכללי או רישיון סוכן ביטוח בענף הביטוח הפנסיוני מאפשר לסוכן הביטוח למכור ולשווק ביטוחי בריאות למיניהם.

"מטרת השינוי המוצע היא לייצר מומחיות ייחודית ומקצועיות לסוכן ביטוח המבקש לשווק מוצרי בריאות, כך שבסופו של דבר המבוטח יצטרף למוצר ביטוחי אשר מתאים לצרכיו ולטעמיו", מוסבר בתזכיר.

עוד מצוין, כי ביטוח הבריאות הפרטי הינו רובד לא מחייב הנרכש מעבר לסל הבריאות הבסיסי ושירותי הבריאות הנוספים. "חשיבות הביטוח הפרטי היא בשירותי הבריאות שאינן ניתנים ברבדים אלה, לדוגמה, ביטוח מסוג תרופות שאינן בסל הבריאות יכול להציל חיים בקרות מקרה ביטוח של צורך בתרופה, כך גם השתלות וניתוחים בחו"ל".

בתזכיר מוסבר, כי "לידע הרחב הנדרש מסוכן ביטוח חשיבות רבה בהליך השיווק של מוצרי הבריאות. התאמת הביטוח לצרכיו האישיים של המועמד לביטוח תוך ניתוח כיסויי הפוליסה וחריגיה הינה חלק בלתי נפרד מהליך השיווק וההצטרפות לביטוח ומחייב הבנה מלאה במוצרי הבריאות המגוונים".

ביטוח הבריאות כולל שני ענפים: א) ענף מחלות ואשפוז, שבו מתרכזת מרבית הפעילות הביטוחית; ב) ענף התאונות האישיות. ענף מחלות ואשפוז כולל את תתי הענפים הבאים: ביטוח הוצאות רפואיות (דוגמת ניתוחים, תרופות והשתלות) ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוח שיניים, ביטוח נכות, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח עובדים זרים.

בתזכיר מוצגים נתונים בקשר לשוק ביטוח הבריאות. בעשר השנים האחרונות גדל שוק ביטוח הבריאות בישראל בכ-133% מכ-5.15 מיליארד שקלים בשנת 2009 לכ-12.02 מיליארד שקלים בשנת 2019. "עלייה זו נבעה ממכירות מסיביות של ביטוחי בריאות למיניהם, ובפרט בולט הגידול במכירת פוליסות ביטוחי תאונות אישיות, אשר מדגישות את הצורך בייחוד ביטוח הבריאות ברישיונו של הסוכן ואת הצורך ביצירת מקצועיות ייחודית בתחום זה".

ביקורות של רשות שוק ההון ודוח מבקר המדינה

נוסף על כך, מצוין בתזכיר, בביקורות שונות שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעניין צירוף מבוטחים לביטוח בריאות ותאונות אישיות נבדקו, בין היתר, מכירות שנעשו על ידי סוכני ביטוח. תוצאות הביקורת הראו, בין היתר, ליקויים במכירה ובצירוף של מבוטחים לביטוחי הבריאות השונים על ידי סוכני ביטוח וחידדו את הצורך ביצירת מקצועיות ייחודית בתחום זה.

בתזכיר מצוטטים ממצאים מדוח מבקר המדינה מה-19 באוקטובר 2020 שעסק, בין היתר, בנושא ביטוח הבריאות. בדוח המבקר צוין, כי "ריבוי המידע, השוני במרכיבי הפוליסות של חברות הביטוח והיעדר האחידות בפוליסות מקשים על הציבור לבחון את מידת החפיפה בין הביטוחים השונים".

עוד צוין, כי "משרד מבקר המדינה ממליץ (לרשות שוק ההון) לבחון כלים נוספים להתמודד עם התופעה במסגרת הכלים המוקנים לה בחוק כמאסדרת התחום". וכן "לצד זאת, על הרשות לוודא כי היא פועלת במלוא האמצעים העומדים לרשותה לצורך הנגשת מלוא המידע הנדרש לקהל המבוטחים, ולצורך יידוע המבוטחים על זכויותיהם במסגרת הפוליסות שהם רכשו, בבואם לקבל טיפול רפואי הן במערכות הבריאות הציבוריות והן במערכות הפרטיות...".

בפרק העוסק בהסדרת פעילותם של סוכני הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות המסחריים ציין המבקר כי "אוריינות פיננסית נמוכה בקרב הציבור הרחב היא אחד הגורמים המרכזיים לעלויות יתר שהציבור נושא בהן ברכישת שירותים פיננסיים. סקר אוריינות פיננסית שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2012, בהזמנת המועצה הלאומית לכלכלה ובשיתוף משרד האוצר ובנק ישראל, הציג ממצאים המעידים כי רמת האוריינות הפיננסית של הציבור בישראל נמוכה מאוד.

"במחקר שנערך בישראל נמצא כי להמלצת סוכן הביטוח יש השפעה ניכרת על קבלת ההחלטות של הצרכנים גם בקרב בעלי אוריינות פיננסית גבוהה, ואף לאחר שקיבלו גילוי נאות בדבר ניגודי אינטרסים שסוכן הביטוח נתון בהם. לשכת סוכני הביטוח ציינה כי היא תומכת ומחזקת את הממצאים כי הציבור פועל על פי המלצות סוכן הביטוח שכן זו תכלית עבודתו, לספק המלצה ראויה למבוטחים".

לדברי האוצר, כפי שנכתב בתזכיר, החלטה על תכניות ביטוח בריאות היא החלטה מורכבת, שלתוצאותיה השלכות משמעותיות על עתידו הכלכלי של אדם. מורכבות זו מקשה בבחירת מוצרים ויצרנים, וגורמת לכך שרבים נזקקים לעצת בעל רישיון או בבחירת מוצר ויצרן המתאימים להם. למעשה, ישנם מקרים שבהם הצרכן אינו זה שבוחר באופן עצמאי את פוליסת הביטוח שאותה ירכוש, אלא בהתאם להיוועצות או להמלצה של בעל רישיון על מוצרים ויצרנים. לכן, חשוב להבטיח שלבעל הרישיון, המתווך בין לקוחות ליצרנים, יהיו את הכלים המקצועיים הראויים על מנת שזה יפעל במקצועיות ראויה וגבוהה כלפי לקוחותיו. לפיכך, תכליתו העיקרית של התזכיר המוצע היא לוודא כי בעל הרישיון שמתווך בין מבטח לבין לקוח יהיה אדם מקצועי ובעל יכולת להתאים את המוצר הבריאותי לצרכיו ולטעמיו האישיים של כל לקוח ולקוח. בעל הרישיון יהיה בעל ידע לאפיין את צרכיו הביטוחים של המבוטח ולהתאים את מוצר הביטוח המורכב לאותם צרכים.

המטרות בהוספת הרישיון

מוסבר בתזכיר, כי הוספת ענף רישוי של ביטוח בריאות כחלק מענפי רישיון הסוכן, תקדם מטרות שונות:

1. מקצועיות בעל הרישיון – יצירת ענף ביטוח בריאות ברישיון סוכן ביטוח, היא צעד נוסף במסגרת הרפורמה לשיפור הליך ההכשרה של בעלי רישיון בישראל, כמו כן, הצעת החוק תביא לכך שהליך ההכשרה בתחום הבריאות יהיה, במתכונת דומה לזו הקיימת בענפי הרישוי האחרים לרבות בחינה ייעודית בתחום זה.

2. פיתוח מקצועיות ומומחיות – ריכוז המוצרים הביטוחים, תחת ענף ייחודי של סוכן ביטוח שיקבל הכשרה פרטנית וממוקדת בתחום זה, אמור להביא לפיתוח מקצועיות ומומחיות בתחום ביטוח הבריאות.

3. שיפור הנגישות למוצרי הבריאות – יצירת ענף ביטוח בריאות ברישיון סוכן ביטוח תביא לשיפור הנגישות של האזרחים למוצרים אלה, שכן בעלי הרישיון יוכלו להנגיש מוצרים בהם הם מקצועיים לציבור, והדבר אף עשוי להוזיל את העלויות הקשורות בכך.

שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, מסר לעדיף: "אנחנו לומדים את טיוטת החוזר לעומק, נגיב ונתייחס במקצועית ובאחריות לרשות שוק ההון שלא באמצעות המדיה והעיתונות בשלב הזה".
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית