שם משתמש
סיסמא
 
לוח אירועים
טיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2023: איסור על כפל ביטוח במוצרים מסוג פיצוי, הכיסוי בחברת הביטוח יופעל לפני כיסוי זהה בשב"ן
תחת הפרק "צמצום יוקר המחיה בביטוחי הבריאות הפרטיים וחיזוק הרפואה הציבורית", מציע האוצר שורה של שינויים הכוללים גם היטל על תשלום לרופא ולמוסד רפואי והתאמות בתכניות השב"ן
טיוטת התכנית הכלכלית של משרד האוצר לשנת 2023 כוללת גם התייחסות לביטוחי הבריאות הפרטיים ולרפואה הציבורית. תחת הפרק "צמצום יוקר המחיה בביטוחי הבריאות הפרטיים וחיזוק הרפואה הציבורית" מוצע לקבוע בתיקוני חקיקה, כי תוטל על חברות הביטוח 'חובת תשלום ראשון', כך שבכל מקרה בו אדם תובע כיסוי ביטוחי בתחום הניתוחים או הייעוציים, וקיים לו אותו כיסוי ביטוחי בחברת ביטוח פרטית ובשירותי בריאות נוספים (שב"ן) של קופת חולים, חברת הביטוח הפרטית תפעיל את הפוליסה לפני תכנית שירותי הבריאות הנוספים של קופת החולים.
 
שינויים דרמטיים בטיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2023: בנקים קטנים יוכלו למכור ביטוח כללי
24/5/2022
עוד מוצע: מבטח לא יוכל לסרב להתקשר בהסכם הפצה עם יועץ פנסיוני מבלי לנמק | החל מה-1 בינואר 2023 לא תבוצענה הפקדות לתכנית ביטוח, מתחת לתקרה חודשית של השכר המובטח
בפירוט ההצעה מוסבר, בין היתר, כי בעת הגשת תביעה לקופת חולים להפעלת הכיסוי הביטוחי של שירותי הבריאות הנוספים, בתחום הניתוחים או הייעוצים על ידי מבוטח, וטרם טיפולה של קופת חולים בתביעה, תיידע קופת החולים את המבוטח כי עליה לפנות לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, על מנת לבדוק אם למבוטח קיימת פוליסת בריאות פרטית באותו תחום, כתנאי להמשך טיפולה בתביעה. לאחר יידוע המבוטח, תפנה קופת החולים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אשר תשיב לקופת החולים האם בידי המבוטח פוליסת ביטוח פרטית בתחום התביעה, מבלי לציין באיזו חברת ביטוח מדובר. במקרה בו קיימת למבוטח פוליסת ביטוח פרטית, תשיב קופת החולים למבוטח כי עליו לפנות לחברת הביטוח הפרטית על מנת לקבל כיסוי על תביעתו.

אם ביקש אדם לממש את זכאותו במסגרת שירותי הבריאות הנוספים על אף קיומו של כיסוי ביטוחי בחברת ביטוח פרטית באותו מקרה ביטוח, תעביר חברת הביטוח הפרטית תשלום לתכנית שירותי הבריאות הנוספים בגובה עלות השירות שניתן על ידי שירותי הבריאות הנוספים ועד לסכום המירבי שהיה על חברת הביטוח לשלם על פי הפוליסה שבה מבוטח אותו מטופל.

יורים להרבה כיוונים, אבל לא בהכרח לכיוון המטרה - גבי נקבלי מנתח את הטיוטה - לחצו כאן

כפל ביטוח

בטיוטה גם מוצע לקבוע כי מדיניות הממשלה היא שיש לאסור מכירת כפל ביטוחי במוצרי בריאות מסוג שיפוי. על פי ההצעה עד ה-1 בינואר 2023 הוראות החוזר בדבר איסור מכירת כפל ביטוחי בפוליסת פרט, יתוקנו באופן שהאיסור על מכירת פוליסה למועמד שיש ברשותו פוליסה קיימת המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה מסוג שיפוי, מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת, יורחב גם לגבי מועמד המחזיק בפוליסה קבוצתית, וגם לגבי שיווק פוליסה קבוצתית.

בדברי ההסבר נכתב, כי מטרת הסעיף היא לצמצם את תופעת הכפל הביטוחי, בה פרטים מחזיקים מספר פוליסות ביטוח מקבילות של חברות מסחריות. "רבים מן המבוטחים בביטוחי הבריאות הפרטיים רוכשים מספר ביטוחי בריאות שונים מסוג שיפוי, המספקים כיסוי זהה. במקרה של תביעה בביטוח מסוג שיפוי המבוטח זכאי להחזר הוצאות רק עד לגובה ההוצאות שלו בפועל, בלי קשר לכמות הביטוחים בהם הוא מחזיק, ולפיכך הוא לא נהנה מן הכפל. זאת בניגוד לביטוחי פיצוי אשר מעניקים סכום פיצוי בעת אירוע ביטוחי ללא קשר להוצאות המבוטח בפועל, אלה האחרונים אופייניים יותר בביטוחי מחלות קשות ותאונות אישיות".

בטיוטה מוצג מחקר של רשות התחרות, לפיו ל-34% מהמבוטחים בביטוחי בריאות פרטיים היה כפל ביטוח באחד או יותר מפרקי הכיסוי שברשותם. כלומר, מבין כ-3.9 מיליון ישראלים אשר החזיקו בביטוח בריאות פרטי, מעל 1.3 מיליון ישראלים החזיקו בפוליסות כפולות, אשר לא סיפקו להם תועלת מחד ועלו להם כסף מאידך. על פי הערכת רשות שוק ההון משנת 2018 , משקי הבית בישראל שילמו כ-760 מיליון שקלים ללא כל תמורה בשל כפל ביטוח.

עוד מוסבר, כי חוזר ביטוח של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מה-19 באוקטובר 2021 אוסר על מכירת כפל ביטוח במקרה של שתי פוליסות פרט המרכיב רק כ-30% מהכפל הביטוחי הקיים, אך לא מתייחס ליתר מקרי כפל הביטוח: בין פוליסות קבוצתיות לפוליסות פרט, ובין מספר פוליסות קבוצתיות. על כן מוצע לאסור את כפלי הביטוח גם בין פוליסות פרט ופוליסות קבוצתיות, על מנת להשלים את 70% מהכפל שנותר.

ייעוצים רפואיים

הטיוטה מציעה גם לאסור פוליסות החזרים בתחומי הייעוצים הרפואיים, כמפורט להלן:

• החל מה-1 בינואר 2023 כיסוי ביטוחי בעד התייעצות עם רופא מומחה בארץ במסגרת תכניות שירותי בריאות נוספים של קופות החולים יתאפשר רק אם קיים הסדר בין קופת החולים לנותן השירותים הרפואיים, במסגרתו משלמת קופת החולים ישירות לנותן השירותים הרפואיים את שכרו והמבוטח נושא בעלות ההשתתפות עצמית בלבד.

• החל מה-1 בינואר 2023 כיסוי בעד התייעצות עם רופא מומחה בארץ במסגרת תכנית הביטוח יתאפשר רק אם קיים הסדר בין חברת הביטוח לנותן השירותים הרפואיים, במסגרתו משלמת חברת הביטוח ישירות לנותן השירותים הרפואיים את שכרו והמבוטח נושא בעלות ההשתתפות עצמית בלבד, ככל שנקבעה כזו לפי תכנית הביטוח כאמור.

• למרות הסעיפים הקודמים, קופת חולים או חברת ביטוח רשאיות להגיש לאישור שר הבריאות רשימה שתכיל רופאים מומחים בתחומים ייחודיים או באזורים גאוגרפיים שבהם קיים מספר מצומצם של רופאים מומחים, בשיעור של עד 10% (השיעור המרבי) מתוך מספר הרופאים שעמם יש לכל אחת מקופות החולים או מחברות הביטוח הסדר ייעוץ, לגביהם תהיה קופת החולים או חברת הביטוח רשאית להציע החזר כספי; קופת החולים או חברת הביטוח יהיו רשאיות לעדכן את הרשימה, באישור שר הבריאות. שר הבריאות בהסכמת שר האוצר יהיה רשאי לעדכן את שיעור המרבי לרשימת הרופאים המומחים כאמור.

מטרת הסעיף היא להעביר את ההתקשרות הכספית בין ספק שירותי הבריאות לחולה, להתקשרות בין הגורם המבטח לספק שירותי הבריאות. זאת על מנת להעביר את ניהול המשא ומתן עם הרופאים לגופים מוסדיים המתמחים בכך וכתוצאה מכך להפחית את המחיר אותו הפרט משלם מכיסו ובכך למנוע ניצול של חולים וגביית מחירים גבוהים מחולים בשעת נזקקותם.

היטל על תשלום לרופא ולמוסד רפואי

בטיוטה מוצע לקבוע בחוק כי החל מה-1 בינואר 2023 יוטל היטל על כל תשלום לרופא ולמוסד רפואי עבור פעילות פרטית של ניתוחים וייעוץ שיש לגביה זכאות למימון ציבורי על בסיס העקרונות הבאים:

• היטל בשיעור של 35% מהתשלומים ייגבה מחברת ביטוח, בגין הפעילות אשר כוסתה על ידה, היטל בשיעור של 15% מהתשלומים ייגבה משירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים בגין הפעילות אשר כוסתה על ידן.

• משרד הבריאות יגבה את ההיטל להכנסות המדינה.

• חברות הביטוח וקופות החולים תחויבנה לדווח על המחיר ששולם לצוות רפואי ולמוסד רפואי בעד ניתוח שבוצע במימון פרטי, לרבות מחיר של אביזרים בנוגע לניתוח, בפירוט לפי סוגי הניתוחים וכמויותיהם וכן כל נתון אחר שידרוש משרד הבריאות לצורך גביית ההיטל האמור.

• מוסד רפואי יחויב לדווח על מחירים של ניתוחים שבוצעו במימון פרטי בתחומו אשר אינם מכוסים על ידי חברת ביטוח או שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים לרבות מחיר של אביזרים בנוגע לניתוח, בפירוט לפי סוגי הניתוחים וכמויותיהם, וכן כל נתון אחר שידרוש משרד הבריאות לצורך גביית ההיטל האמור.

• לא שולם ההיטל במועד ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, עד למועד תשלומו.

בהצעה מוסבר, כי לאור ההשפעות החיצוניות השליליות של ביטוחי הבריאות הפרטיים והשב"ן על מערכת הבריאות הציבורית כפי שעולה מדוחות מבקר המדינה וועדות ציבוריות, מוצע להטיל היטל על ההכנסות של קופות החולים מדמי החבר בשב"ן ועל הכנסות חברות הביטוח המסחריות מביטוחי בריאות, שיגבה לאוצר המדינה. זאת, בהמשך להחלטת הממשלה מה-1 באוגוסט 2021, שעניינה חיזוק מערכת הבריאות הציבורית תוך גילום ההשפעות החיצוניות של המערכת הפרטית.

התאמות בתכניות שב"ן

כמו כן, מוצע להטיל על שר הבריאות להורות לקופות החולים בהתאם לסמכותו לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לבצע תוך 60 יום התאמות בתכניות שירותי בריאות נוספים, בין היתר, כך שיוסרו מתכניות אלה שימושים שאינם נמצאים בתיעדוף גבוה מבחינת יעילותם הרפואית, וזאת על מנת שלא יהיה צורך בהגדלת סכום דמי החבר שנגבים בתכניות אלו כתוצאה מההיטל שמוע בקשר לתשלום לרופא או למוסד רפואי.

לאור ההצעה על היטל תשלום לרופא או למוסד רפואי, מוצע כי לאחר חקיקת ההיטל, יתוקצבו ב-250 מיליון שקלים תכנית לקיצור תורים לניתוחים בבתי חולים ציבוריים וייעוציים בקהילה והורדת פרמיות בשירותי הבריאות הנוספים. זאת, על מנת להבטיח את הזמינות של שירותי ניתוחים וייעוצים וכן על מנת להוריד את גובה הפרמיות המשולמות עבור שירותי בריאות נוספים של קופות החולים.

טיוטת התכנית היא נוסח שמיועד ליועצת המשפטית של הממשלה.

 
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית