שם משתמש
סיסמא
יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח / צילום: יעל צור
 
לוח אירועים
מנורה מבטחים: רווח כולל של 91 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2022
זאת לעומת רווח כולל של 200 מיליון שקלים ברבעון הראשון אשתקד
קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל ברבעון הראשון של שנת 2022 בסך של 91 מיליון שקלים, לעומת רווח כולל של 200 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2021.

השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח:

א. רווח חיתומי: הרווח החיתומי (כלל זקיפת תשואה שנתית ראלית של 3%) של הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2022 עמד על סך של 119 מיליון שקלים, לעומת רווח חיתומי בסך של כ-201 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

ב. הכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח: ברבעון הראשון של שנת 2022 לא נגבו דמי ניהול משתנים, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד נגבו דמי ניהול משתנים בסך של כ- 73 מיליוני שקלים. בנוסף, ברבעון הראשון של שנת 2022 נגבו דמי ניהול קבועים בסך של כ- 260 מיליון שקלים, לעומת דמי ניהול קבועים של 243 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

ג. השפעת ריבית חסרת סיכון והפרשי שווי הוגן: ברבעון הראשון של שנת 2022 חל שינוי בעקום הריבית חסרת הסיכון אשר הוביל לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 340 מיליון שקלים, לעומת גידול בהתחייבויות הביטוחיות של כ- 62 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

ד. הכנסות/הפסדים מהשקעות (לאחר זקיפת תשואה שנתית ראלית של 3% לרווח החיתומי): תקופת הדוח התאפיינה בירידות בשוק ההון ותשואה ריאלית שלילית בפוליסות תלויות התשואה אשר הובילה לאי גביית דמי ניהול משתנים, כאשר בתקופה מקבילה אשתקד היו עליות משמעותיות בשוק ההון. בהתאם, ההפסדים מהשקעות בתקופת הדוח היו בסך של כ- 316 מיליון שקלים, לעומת הכנסות בסך של כ-179 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו ע"י הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו בכ-6.7 מיליארד שקלים למול פרמיות ודמי גמולים של 6 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11.1%. ההכנסות מפרמיות ביטוח שהורווחו ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד שקלים למול פרמיות ביטוח שהורווחו של 1.7 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 6.6%.

בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסתכמו פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שהורווחו ברבעון הראשון של שנת 2022 לסך של כ- 5.2 מיליארד שקלים, למול כ- 4.6 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11.9%.

הפקדות דמי הגמולים לקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2022 עמדו על סך של כ- 3.6 מיליארד שקלים, למול כ- 3.2 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11.2%.

נתח השוק של מנורה מבטחים פנסיה בגביית דמי גמולים מסך דמי הגמולים הנגבים על ידי קרנות הפנסיה החדשות למועד הדוח מסתכם בכ-24.95%.

הפקדות דמי הגמולים לקופות הגמל שבניהול הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2022 עמדו על סך של כ- 772 מיליוני שקלים, למול כ- 699 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 10.4%.

הפרמיות בביטוח חיים הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2022 בכ- 580 מיליוני שקלים, למול פרמיות בסך של כ- 549 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 5.6%. הפרמיות השטפות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2022 בכ- 506 מיליוני שקלים, למול פרמיות שוטפות בסך של כ- 508 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד הפרמיות החד-פעמיות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2022 בכ- 74 מיליוני ש"ח למול פרמיות חד-פעמיות בסך של כ-41 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרמיות בגין חוזי השקעה הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2022 בכ- 252 מיליוני שקלים, למול פרמיות שוטפות בסך של כ- 164 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 54.2%.

בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך הסתכם הרווח הכולל, לפני מס, ברבעון הראשון של שנת 2022 לכ- 57 מיליוני שקלים, למול רווח הכולל, לפני מס בסך של כ- 153 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס מביטוח חיים ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 20 מיליוני שקלים, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ-97 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 37 מיליוני שקלים, למול רווח של כ- 43 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בתקופת הדוח אל מול התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מקיטון ברווחים מהשקעות בסך 4 מיליוני שקלים.

ההפסד הכולל לפני מס מעסקי הגמל ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כמיליון שקלים, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 13 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להפסד בתקופת הדוח נובע בעיקר מירידה במרוווח הפננסי בקופות גמל מבטיחות תשואה בסך של כ- 16 מיליוני ש"ח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מנגד, חל גידול ברווח החיתומי אשר נובע בעיקר מגידול בדמי הניהול בסך של כ- 3 מיליוני שקלים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות מפרמיות ביטוח כללי שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו בכ- 828 מיליון שקלים אל מול 787 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5.2%.

ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2022 בתחום ביטוח כללי הסתכם לסך של כ- 14 מיליוני שקלים, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 68 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2022 מביטוח רכב רכוש הסתכם לסך של כ- 53 מיליוני ש"ח למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 49 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להפסד חיתומי בתקופת הדוח ביחס לרווח חיתומי בתקופה מקבילה אשתקד נובע מעלייה בעלות התביעות בשל עלייה בחומרת התביעות ובשכיחות (כתוצאה מעלייה בנסועה).
ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2022 מביטוח רכב חובה הסתכם לסך של כ- 15 מיליוני שקלים למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 17 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח חיתומי בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד נובעת בעיקר מעלייה בעלות התביעות בשל עלייה בחומרה.

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2022 מביטוח ענפי רכוש ואחרים הסתכם לסך של כ- 27 מיליוני שקלים למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 10 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח החיתומי בתקופת הדוח ביחס לתקופה מקבילה אשתקד נובעת בעיקר מגידול בעסק ושיפור ביחס תביעות.

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2022 מביטוח ענפי חבויות אחרים הסתכם לסך של כ- 27 מיליוני שקלים,  למול הפסד כולל לפני מס בסך של כ- 10 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח החיתומי בתקופת הדוח ביחס לתקופה מקבילה אשתקד נובעת בעיקר מגידול בעסק ושיפור ביחס תביעות.

בתחום הבריאות הסתכמו הפרמיות שהורווחו ברבעון הראשון של שנת 2022 בכ- 433 מיליוני שקלים, אל מול כ- 391 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 10.7%. הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 134 מיליוני שקלים למול רווח של כ- 22 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור ברווח נובע מירידת עקום הריבית חסרת הסיכון, שקוזז בחלקו על ידי קיטון בהכנסות מהשקעות ומרווח חיתומי.

ההון העצמי של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2022 הסתכם לסך של כ- 5.6 מיליארד שקלים, אל מול כ- 5.5 מיליארד שקלים ליום 31 בדצמבר 2021.

התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה בכ- 6.5%.

סך הנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי הקבוצה הסתכמו בכ- 276 מיליארד שקלים. נכסי קרן הפנסיה מבטחים החדשה, קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל, הסתכמו בכ- 188 מיליארד ש"ח, למול כ- 185 מיליארד שקלים נכון ליום 31 בדצמבר 2021, גידול של כ- 1.3%. היקף נכסי קופות הגמל המנוהלים על ידי הקבוצה הסתכם בסך של כ- 35 מיליארד שקלים, מתוכם סך של כ- 4.8 מיליארד שקלים בקופות גמל מבטיחות תשואה.
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית