שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
רשות המסים מסדירה את האפשרויות לפריסת הכנסה חייבת במס
חוזר שפרסמה רשות המסים מפרט את האפשרויות לפריסת הכנסה חייבת במס ביחס למגוון סוגי הכנסה, בהם: הפרשי שכר וקצבה, מענק פרישה, היוון קצבה, דמי לידה, ועוד | היועץ הפנסיוני, עו"ד שי עופרי, מנתח את עיקרי החיד
רשות המסים פרסמה לאחרונה (19.5.22) חוזר מקצועי ורחב המסדיר את האפשרויות לפריסת הכנסה חייבת במס (חוזר מס' 2/2022 - סעיף 8 (ג') לפקודה - פריסת הכנסה).

החוזר סוקר את האפשרויות השונות לפריסת הכנסה חייבת במס (פריסה קדימה ופריסה אחורה), ריכוז הוראות ישנות שנותרו בתוקף לצד

ביטול הוראות ישנות אחרות, חידושים אשר חלקם משמעותיים ועיגון חשוב של פרקטיקות שונות שהונהגו במשרדי שומה שונים, שחלקן לא קיבלו ביטוי עד כה בהנחיות מסודרות.

במקביל לפרסום החוזר, עדכנה רשות המסים את מבנה טופס 116ג' – בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה – והתאימה אותו להוראות החוזר החדש. 

תחולתו של החוזר הינה מיום פרסומו – כלומר, החל מה-19במאי 2022.

היועץ הפנסיוני, עו"ד שי עופרי, רול ייעוץ פנסיוני, מנתח את עיקרי החידושים ביחס לסוגיות החוזר הנוגעות לעולם הפנסיוני.

החוזר מסדיר שורה ארוכה של אפשרויות פריסת הכנסה חייבת במס, ביחס לסוגי ההכנסה הבאים:
• הפרשי שכר
• הפרשי קצבה
• פדיון ימי חופשה
• מענק פרישה
• מענק עקב פטירה
• היוון קצבה
• חזרה מ"רצף קצבה"
• חזרה מ"רצף פיצויים"
• דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי
• הכנסות שמתקבלות לאחר פטירה (הפרשי שכר, הפרשי קצבה, פדיון ימי חופשה, מענק פרישה)

להלן סקירה תמציתית, וחלקית, של חידושים עיקריים הנכללים בחוזר, ביחס לסוגיות נפוצות הנוגעות במישרין לעולם הפנסיוני.

מענק פרישה - פריסה קדימה:

עד כה, שנת הפריסה הראשונה היתה השנה בה הסתיימה ההעסקה אצל המעסיק ששילם את מענק הפרישה החייב במס, למעט במקרה בו סיום ההעסקה היה ברבעון האחרון של שנת המס (כולל ה- 30/9 של שנת המס) – שבו ניתן לבקש כי שנת הפריסה הראשונה תהיה השנה העוקבת לאחר סיום ההעסקה. בזה אין שינוי.

השינוי שהתווסף כעת הוא האפשרות של כל עובד, ללא כל תלות בתאריך סיום ההעסקה בשנת המס, לבקש כי הפריסה תתחיל בשנת המס העוקבת לאחר סיום ההעסקה. במצב כזה, יוקטן בשנה אחת מספר שנות הפריסה קדימה.
מודגש כי מי שסיים העסקה ברבעון האחרון של שנת המס – יוכל להמשיך ולבקש כי שנת הפריסה הראשונה תהיה השנה העוקבת לסיום ההעסקה, ללא הפחתה במספר שנות הפריסה קדימה.

תקופת הפריסה המינימלית האפשרית הינה שנתיים – כלומר: רק מי שעבד אצל המעסיק לפחות 6 שנים זכאי לפריסה קדימה.
התווספה אפשרות חדשה – פטור מתשלום מקדמת מס בגין פריסה קדימה – לבעל נכות מלאה או עיוור:

אפשרות זו מותנית בקיום כל התנאים הבאים במצטבר:

* במועד הטיפול בבקשת הפריסה קיימת נכות רפואית שבגינה יש זכאות לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה, במשך כל שנות הפריסה קדימה.

* סך ההכנסה החייבת בכל שנות הפריסה (כולל חלק ההכנסה הנפרסת) אינה מגיעה לסף המס (בהתחשב בפטור מס לנכה ובנקודות זיכוי).

* הוגשה בקשה שלא לשלם מקדמה כאמור.

יש לשים לב כי גם אם מתקיימים כל התנאים לעיל, עדיין נותרה בעינה חובת הגשת דוח שנתי בגין כל שנות הפריסה.

חובת הגשת דוח שנתי גם בגין שנת המס בה התקבלה ההכנסה שנפרסה קדימה:

הובהר כי במקרים בהם שנת הפריסה הראשונה נדחתה לשנה העוקבת (במקרים הרלבנטיים שהחוזר החדש מאפשר), הנישום מחוייב בהגשת דוח שנתי גם בגין שנת המס בה התקבלה ההכנסה.
חובה זו חלה על פריסה של מענק פרישה, מענק עקב פטירה והיוון קצבה.

קביעת מועד מחייב לתשלום מקדמת מס בגין פריסה קדימה:
הובהר כי מקדמת המס חייבת להיות משולמת עד תום שנת המס שבה ניתן האישור, או תוך 90 יום ממועד מתן האישור – לפי המועד המאוחר מביניהם.

חובה זו חלה על פריסה של מענק פרישה, מענק עקב פטירה והיוון קצבה.

זוהי הוראה בעלת משמעות מעשית רבה לכל העוסקים בתחום, שכן, כידוע, קיימת בשוק, מסיבות שונות, פרקטיקה בעייתית של השארה בקופות הפנסיוניות של כספי פיצויים לגביהם נקבעה מקדמת מס, ללא שהמס מנוכה ומועבר לרשות המסים.
מעתה ואילך – אי העברת המס במועד טומנת בחובה סיכון ממשי של ביטול הפריסה על ידי רשות המסים, וחיוב במס גבוה בהתאם.

מענק פטירה (במהלך יחסי עובד-מעסיק):
כידוע, החוק מקנה במקרה כזה פטור כפול: מכפלה של שנות העבודה בסכום של עד גובה 2 המשכורות האחרונות של הנפטר (בכפוף לתקרה: 25,290 שקלים - בשנת 2022).

החוזר סוקר את האפשרויות השונות העומדות בפני שאירי הנפטר (כהגדרת מונח זה בחוק הביטוח הלאומי) ביחס למענק הפטירה: על חלק מענק הפטירה החייב במס אצל כל שאיר יחול מס מירבי של 40%, אין אפשרות לפריסה קדימה, ויש אפשרות לפריסה אחורה – כהכנסה של כל שאיר (לפי חלקו) או כהכנסת הנפטר - בתנאים מסוימים, השונים מהותית זה מזה. הפריסה לאחור תעשה על פני שנות עבודתו של הנפטר, אך לא יותר מ- 6 שנות מס המסתיימות בשנת הפטירה. במקרה של פריסה לאחור לפי הכנסת הנפטר – אין פטור כפול (אלא "רגיל") וגם לא קיימת תקרת מס של 40%.

החידוש העיקרי בחוזר שיש לשים אליו הינו האפשרות לבצע פריסה לאחור – כהכנסה של כל שאיר לפי חלקו:
עד כה, בשנים האחרונות, רשות המסים לא אפשרה במקרה כזה ליהנות גם מ"הפטור הכפול" וגם מאפשרות הפריסה לאחור. מעתה ואילך – ניתן לקבל את שניהם גם יחד (הטבה משמעותית במקרים רלבנטיים), לצד תקרת מס של 40%.
יש לשים לב כי הקלה זו תתאפשר אך ורק במקרה בו יש שאירים הזכאים למענק הפטירה, או כשאין שאירים כאלה אך הצוואה קובעת כי החלוקה של מענק הפטירה ליורשים על פי דין תתבצע על פי כללי ברירת המחדל הקבועים בחוק הירושה. בכל מקרה אחר – לא תתאפשר פריסה כזו אחורה ליורשים.

חזרה מ"רצף קצבה":
החוזר מאפשר, בתנאים מסוימים, בחירה בין פריסה קדימה ואחורה, תוך הבחנה בין מצבים עובדתיים שונים, לרבות השאלה אם ביצע בעבר פריסה קדימה או אחורה. במקרים בהם תתאפשר פריסה של הכנסה חייבת כתוצאה מחזרה מ"רצף קצבה" – זה יהיה על יתרת השנים הרלבנטיות לכל מקרה.

החוזר מבהיר כי לא תינתן זכות פריסה קדימה, אם בוצעה בעבר פריסה לאחור, ולהיפך: לא תינתן זכות פריסה אחורה, אם בוצעה בעבר פריסה קדימה.

החוזר אינו דן באפשרות של שילוב בין פריסה קדימה ואחורה, כך שבמשתמע לא ניתן לשלב את שתי הטכניקות.

חזרה מ"רצף פיצויים":
כידוע, מי שאושר לו רצף פיצויים, ועמד בתנאיו, יכול לחזור בו מבחירתו זו בתוך שנתיים מסיום העסקתו אצל המעסיק לגביו ביקש וקיבל אישור להחיל רצף פיצויים.

פריסה קדימה – ניתנת אפשרות לפריסה קדימה למספר שנות הפריסה להן זכאי הנישום, כאשר מועד החזרה מרצף פיצויים ייחשב כמועד הפרישה מהמעסיק לגביו ביקש רצף פיצויים.

פריסה אחורה – אפשרית לשנות העבודה שבהן נצברו הסכומים, אך לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה שבה חזר בו מבחירתו וקיבל את המענק.
 
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית