שם משתמש
סיסמא
צילום: Shutterstock
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
עדכון מקדמי הקצבה: המקדמים בביטוחי המנהלים צפויים לעלות, עלות הכיסוי לשאירים בקרן הפנסיה צפויה לרדת
טיוטת חוזר שפרסמה רשות שוק ההון מנחה את קרנות הפנסיה וחברות הביטוח לעדכן את ההנחות לחישוב מקדמי ההמרה | נדב טסלר, סמנכ”ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מסביר כיצד זה ישפיע על המוסדיים ועל החוסכים
חברות הביטוח מחשבות את מקדמי הקצבה שבמועד הפרישה בפוליסות ביטוח חיים ובנוסף נדרשות לחשב מדי רבעון את ההתחייבויות בגין פוליסות ביטוח חיים, המאפשרות קבלת קצבה על פי שיעורי המרה מובטחים על בסיס הנחות דמוגרפיות עדכניות. כמו כן, קרנות פנסיה וקופות גמל מרכזיות לקצבה נדרשות לחשב מעת לעת את המאזן האקטוארי של הקרנות בניהולן ולקבוע בהתאם את המקדמים הכלולים בתקנוניהן.
 
טיוטת חוזר “תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ולקרנות הפנסיה” שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בתחילת החודש נועדה לעדכן את ההוראות לעניין פרק המדידה. ההוראות מפרטות הנחות ברירת מחדל מעודכנות שעל בסיסן ייחשבו חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, וקופות גמל מרכזיות לקצבה את החישובים הללו. לתיקון המוצע השלכות משמעותיות על החוסכים. אבל לא רק. הן גם משפיעות באופן ניכר על חברות הביטוח ועל החברות המנהלות של קרנות הפנסיה.

בטיוטת החוזר מוסבר כי הנחות דמוגרפיות עומדות בבסיס קביעת מקדמי קצבה במועד הפרישה בקרנות הפנסיה ובפוליסות בביטוח חיים ולפיכך חשוב ביותר לבסס ולעדכן אותן לאורך זמן. לוחות תמותה לכלל האוכלוסייה קיימים בישראל מזה עשרות שנים, אולם לוחות מותאמים לקרנות פנסיה וחברות הביטוח בישראל ומודלים לשיפורים צפויים בתמותה החלו להתפתח בשנות התשעים של המאה הקודמת בלבד, ומאז עוברים תהליך מתמיד של כיול ושכלול. הנספח בטיוטת החוזר מתייחס לנושאים הבאים:

1. עדכון לוחות תמותה עבור גמלאים בקרנות הפנסיה.

2. עדכון לוחות תמותה עבור גמלאים בחברות הביטוח.

3. עדכון מקדמי שיפור תמותה.

הרשות מציינת, כי חיזוי שיעורי השיפורים העתידיים בתמותה הוא נושא מורכב ושנוי במחלוקת ברחבי העולם מזה מספר שנים, וניסיון העבר מלמד כי על פי רוב שיפורי התמותה החזויים התבררו כנמוכים מהשיפורים בפועל. הרשות מסבירה כי קיימות כיום שיטות מגוונות לחיזוי שיעורי השיפור, וההתמודדות עם החיזוי מתחלקת לשתי אסכולות עיקריות: הראשונה - תחזיות המבוססות על אקסטרפולציה של ניסיון העבר, והשנייה - ניסיון לנבא את ההתפתחויות העתידיות ברפואה ובנתונים סביבתיים והשפעתם על שיעור התמותה העתידי. “השיטה הראשונה ככל הנראה מתאימה יותר לחיזוי של השיפורים בטווח הקצר, ואילו השנייה עשויה להצביע על מגמות בטווח הארוך יותר”, מציינת הרשות בטיוטת החוזר.

כחלק מתהליך עדכון הנחות שבוצע בחוזר הביטוח האחרון “עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה” (“חוזר ביטוח 2019”), הוקמה ועדה מקצועית של אגודת האקטוארים בישראל אשר המלצותיה היוו בסיס למודל שיפורי התמותה שפורסמו בחוזר 2019. “אנו סבורים כי מודל שיפורי תמותה זה עודנו המודל הנכון והרלוונטי לשימוש ולכן העדכון שבוצע כעת מהווה למעשה ריענון של המודל בהתאם לנתונים שהצטברו מאז”, מציינת הרשות.קרנות הפנסיה

במחקר נערכה, בין היתר, השוואה בקרב קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר בין עובדי "צווארון לבן" לעובדי "צווארון כחול" והתברר כי לא נמצאו פערים מהותיים בין שני סוגי העובדים, לכן ברשות סבורים שאין מקום להמשיך ולהציג טבלאות תמותה נפרדות בין הצווארונים השונים.

במחקר נערכה גם השוואה בין קרנות הפנסיה שבהסדר לקרנות החדשות ולוותיקות שלא בהסדר. בקרנות החדשות, מספר האירועים מעל גיל 79 לגברים ו-74 לנשים קטן מאוד ואינו מאפשר ניתוח אמין.

עבור הגברים בקרנות הוותיקות שלא בהסדר, יש פער גדול ועקבי בכל הגילאים. עבור נשים, הפערים תנודתיים, אבל הפער המשוקלל קרוב לפער המשוקלל עבור הגברים. על מנת לשקף זאת, מוצע להמשיך את ההפחתות מגיל 85 לגיל 90.

לעומת זאת, התוצאות בקרנות החדשות פחות ברורות. מצד אחד, ישנם פערים מובהקים מעבר לגיל 69, בעוד שעבור הגילאים מתחת ל-70, לא קיים פער גדול בניגוד למה שצפתה רשות שוק ההון. ההמלצה בטיוטה היא להגדיל את הפערים בין טבלאות תמותה למקבלי גמלאות בקרנות שבהסדר ולאלו שבקרנות החדשות ובקרנות הוותיקות שלא בהסדר.

נדב טסלר, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מסביר כיצד שינוי המקדם ישפיע על קצבת הזקנה: "מוצרי החיסכון הפנסיוני הקיימים היום מבוססים על צבירה. החוסכים צוברים כספים לאורך תקופת החיסכון ובמועד היציאה לפנסיה ממירים את הכספים לקצבה חודשית באמצעות מקדם ההמרה. ככל שמקדם ההמרה יהיה נמוך יותר, כך הקצבה שיקבל החוסך תהיה גבוהה יותר".

טסלר מציג דוגמה של חוסך שצבר מיליון שקלים ומקדם ההמרה עומד על 200. במקרה כזה יקבל החוסך קצבה חודשית בגובה 5,000 שקלים. אם מקדם ההמרה יהיה 202, הקצבה החודשית תקטן ל-4,950 שקלים. אם מקדם ההמרה יהיה 198, הקצבה החודשית תגדל ל-5,050 שקלים.

באשר לאופן שבו ישתנה המקדם בקרן הפנסיה, הסביר טסלר, כי השינויים במקדמים מבחינים בין גברים לנשים, כאשר לפורש רווק המקדם אמור לרדת קצת ואילו לפורשת רווקה המקדם אמור לעלות. כתוצאה מעדכון לוחות התמותה לנשים, גם המקדם לגבר נשוי צפוי לעלות.

"המקדם לגברים נשואים צפוי לעלות מכיוון שההשפעה של השיפור בתוחלת החיים לנשים גבוה יותר מהקטנה שבוצעה לגברים", אומר טסלר ומזכיר שבמסגרת המחקר הקודם הוקטן המקדם לנשים רווקות, ומהלך נוסף שהתבצע בשנה האחרונה שהוביל להורדת המקדמים היה הורדת דמי הניהול לפורשים מ-0.5% ל-0.3%. "הוזלת דמי הניהול הגדילה את קצבת הזקנה ב-2% לערך", הוא מציין.נדב טסלר

השינויים שמציעה הטיוטה משפיעים גם על עמיתים פעילים. טסלר: "בקרן הפנסיה קיימים שני כיסויים ביטוחיים - כיסוי לאבדן כושר עבודה וכיסוי למקרה של מוות. אחת מתוצאות המחקר היא שהסיכוי למות מתחת לגיל 65 נמוך יותר מהנחות המוקדמות, כתוצאה מכך יש לעדכן את עלות הכיסוי לשאירים ולהפחית אותה", הוא מסביר ומציין כי עלות השאירים הופחתה גם לאחר המחקרים הקודמים.

באשר למידת ההשפעה של השינוי על יתר החוסכים בקרן הפנסיה, אומר טסלר: "מכיוון שקרן הפנסיה מתבססת על ערבות הדדית בין החוסכים, לעדכונים אלו ישנה השפעה רוחבית על כלל העמיתים בקרן, עמיתים פעילים, מוקפאים ומקבלי קצבאות. במחקר הקודם, עדכון שיפורי תוחלת החיים השפיע בשיעור של כ-0.02% על כלל העמיתים בקרן הפנסיה. לפי הערכות רשות שוק ההון גם למחקר זה השפעה מינורית על יתר החוסכים".

אוכלוסייה נוספת היא של מבוטחים בקרן פנסיה ותיקה. "אמנם חישוב הקצבה בקרן הפנסיה הוותיקה אינו מתבסס על מקדם, אלא על צבירת זכויות, אך במטרה להבטיח תשלום קצבאות לחוסכים עשויה הקרן לרשום התחייבות חד פעמית התלויה ביתר מאפייני הקרן", מסביר טסלר.

באשר להתחייבויות של הקרנות כתוצאה מהתיקון המוצע, מציינת הרשות כי יש לכך מספר השפעות עליהן:

1. עבור קרנות שבהסדר ועבור קרנות שלא בהסדר, רשות שוק ההון מעריכה שהשינויים צפויים להגדיל את התחייבויותיהן בין כ-0.0% ל-1.25% תלוי על ההתפלגות בין גברים לנשים ומאפנינים אחרים.

2. הפחתה בעלות כיסוי ריסק מוות בקרנות החדשות.

3. השפעה מינורית על ההתחייבויות של הקרנות החדשות.

4. עלייה ברוב מקדמי ההמרה מצבירה לפנסיית זקנה בפרישה.

הרשות הציגה את שיעורי השינוי במקדמי המרה לגמלה עבור גבר בן 67 ואישה בת 64 שיפרשו החל מה-1 בינואר 2023, לפי סוג הקצבה, היוון בריבית של 3.74%, תוך הבחנה בין ההשפעה של עדכון לוח התמותה ועדכון של שיפורי התמותה:האם להבדלים בהרכב קרנות הפנסיה יש משמעות בקשר להשפעה שונה עליהן? לדברי טסלר, "למרות שישנם הבדלים בהרכב קרנות הפנסיה המקיפות, מניתוח נתוני המחקר הקודם נראה שהשפעה של השינוי בתוחלת החיים על המאזן הדמוגרפי הייתה דומה".

מקדמי השיפור המוצגים במחקר מבוססים על נתונים עד לשנת 2019 ללא התחשבות בקורונה, יחד עם הערכת "תמותה עודפת" בתקופה הקרובה, בהנחה שהמגפה תדעך בהדרגה בשנים הקרובות. "לכן, הערכת התמותה העודפת לצורך בניית לוחות התמותה בחוזר מתחלקת בין המצב הידוע עד כה, ובין הערכות לעתיד המניחות מצד אחד השפעות של 'long covid' והפיכת המגפה למצב אֶנְדֶמִי, כלומר רמה נמוכה של הידבקות ותמותה ביחס למצב הנוכחי, עם עליות ומורדות עונתיות, בדומה לשפעת ומצד שני קיימת אפשרות שתוחלת החיים של האוכלוסייה ש'שרדה' את המגפה תהיה גבוהה יותר מאשר לפניה". מסביר טסלר.

ביטוחי חיים

טסלר מסביר, כי בביטוחי מנהלים, בניגוד לקרנות הפנסיה, מקדם ההמרה נקבע בעבר כבר במועד ההצטרפות, אך אם עמית הצטרף לביטוח מנהלים לאחר שנת 2012, מקדם ההמרה בפוליסה אינו כולל מקדם מובטח, והמקדם ייקבע במועד הפרישה. גם אם עמית הצטרף לביטוח מנהלים לאחר יוני 2001 ויבחר לפרוש ממסלול השונה ממסלול ברירת המחדל בפוליסה, יחושב מקדם ההמרה בהתאם.

כמו בקרנות הפנסיה, הציגה רשות שוק ההון בטיוטה שפרסמה המלצה לשיעורי השינוי במקדמי המרה לגמלה עבור גבר בן 67 ואישה בת 64 שפרשו ב-1 בינואר 2022, לפי מספר שנות הבטחה, היוון בריבית של 3.40%, תוך הבחנה בין ההשפעה של עדכון לוח התמותה ועדכון של שיפורי התמותה:"בדומה לקרנות הפנסיה, גם בביטוחי המנהלים הוזלו דמי הניהול לפורשים והם עומדים כיום על 0.3% לפוליסות המשווקות החל מפברואר 2022. השינוי בדמי הניהול לא חל על פוליסות ששווקו לפני כן", מסביר טסלר.

טסלר מסביר בקשר למחקר בביטוחי החיים, כי "בביטוחי המנהלים בניגוד לקרנות הפנסיה אין מספיק ניסיון כדי לתקף את לוחות התמותה ולכן בגיבוש לוחות התמותה בביטוחי המנהלים מתבססים על לוחות 'משופרים' של קרנות הפנסיה. כלומר לוחות תמותה בהם השיפור בתוחלת החיים גבוה יותר מאשר בקרנות הפנסיה".

"לחוסך אין דרך להתמודד עם השינויים בתוחלת החיים מלבד הגדלת החיסכון הפנסיוני"

איזו השפעה תהיה לשינויים המוצעים על חברות הביטוח השונות?

"בביטוחי המנהלים בניגוד לקרנות הפנסיה מי שנושא בסיכון להתארכות תוחלת החיים היא חברת הביטוח ולא העמיתים בקרן ולכן לעדכון לוחות התמותה עשויה להיות השפעה על התחייבות החברות. בעקבות פרסום החוזר הוציאו חברות הביטוח הודעה לבורסה על כך שהן לומדות את השפעות הטיוטה על החברה".

כך למשל ציינה מנורה מבטחים בדיווח לבורסה: "בשלב זה, החברה לומדת את הטיוטה ואת השלכותיה על תוצאותיה הכספיות ומצב ההון של החברה הבת, מנורה מבטחים ביטוח".

כלל ביטוח דיווחה לבורסה: "החברה לומדת את השלכות הטיוטה, וזאת ביחס להשפעתה הכוללת על הגופים המוסדיים בקבוצה, לרבות על תוצאותיה הכספיות ועל יחס כושר הפירעון של כלל חברה לביטוח, אשר יכול ותהינה מהותיות".

מגדל מסרה בדיווח לבורסה: "החברה בוחנת את האסדרה המוצעת והערותיה לטיוטה זו וכן את ההשלכה המצרפית של מכלול השינויים המוצעים, בכפוף לגיבושם לכדי הוראות מחייבות, על התוצאות הכספיות של החברה ועל יחס כושר הפירעון של החברה הבת, מגדל חברה לביטוח".

האם חברות הביטוח צפויות להיפגע יותר (בגלל ביטוחי המנהלים) מקרנות הפנסיה בעקבות השינויים המוצעים בטיוטה?

"מהנתונים שהתפרסמו עד כה ניתן לראות כי המקדמים לפורשים בחברות הביטוח עלו בשיעור גבוה יותר מאשר המקדמים בקרנות הפנסיה, לדוגמה, המקדם לאישה בת 64 בקרן הפנסיה עלה בשיעור של 1.2% ואילו המקדם לאותה אישה בביטוח המנהלים עלה ב- 1.7%".

טסלר מסכם: "כפי שציינו ברשות שוק ההון בפתח המחקר, נושא חיזוי תוחלת החיים הוא נושא מורכב ושנוי במחלוקת ברחבי העולם. במטרה לשמור על יציבות קרנות הפנסיה ועל יציבות חברות הביטוח ממשיכה הרשות במחקרים במתכונת הקיימת ומעדכנת את המקדמים גם אם ההשפעה הרוחבית של העדכון נמוכה יחסית. בצד של החוסכים חשוב להבין כי עדכונים אלו הם דבר שבשגרה ולחוסך אין דרך להתמודד עם השינויים בתוחלת החיים מלבד הגדלת החיסכון הפנסיוני".
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית