שם משתמש
סיסמא
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
טיוטת תיקון הוראות לנותני שירות מידע פיננסי: מבטח יציין ללקוח את כל הגופים שמהם הוא מקבל תמורה
כמו כן, מוצע שמבטח אשר נותן שירות של השוואת עלויות או ייעוץ, יוודא כי מודל התמורה לא ייצור הטיה או העדפה בין הגופים מהם התקבלה התמורה כדי לשמור על אובייקטיביות ומהימנות גבוהה
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטה לתיקון הוראות לנותני שירות מידע פיננסי. חוק שירות מידע פיננסי שנחקק בנובמבר 2021 קובע כי גוף מוסדי יהיה פטור מקבלת רישיון כנותן שירות מידע פיננסי מרשות ניירות ערך, ויוכל לפעול כנותני שירות מידע פיננסי לאחר קבלת אישור הממונה על שוק ההון.
 
חוזר גופים מוסדיים, הוראות לנותני שירות מידע פיננסי מה-15 במרץ 2022, כולל הוראות לעניין אופן קבלת האישור כאמור וכן הוראות לעניין פעילות מבטח כנותן שירות מידע פיננסי. ברשות מסבירים כי תיקון זה הינו המשך של הסדרת פעילות מבטח כנותן שירותי מידע פיננסי, בהתאם להוראות חוק שירות מידע פיננסי.

בדברי ההסבר לטיוטת התיקון מצוין, כי הוחלט להוסיף מספר הוראות ראשוניות בנושאים שונים, לאחר בחינת ההיצע מצד מבטחים ויזמים עסקיים לפיתוח מערכת טכנולוגית מקוונת אל מול הביקוש של לקוחות פוטנציאליים לקבלת שירותים פיננסיים מסוג זה ממבטחים ובמטרה ליצור איזון בין הצורך בקידום ותמרוץ מבטחים ויזמים עסקיים להשקעה בפיתוח מערכת טכנולוגית מסוג זה אשר נכון למועד חוזר זה בשלבי פיתוח ראשוניים לבין חיזוק אמון ציבור הלקוחות הפוטנציאלים עבור השירותים הפיננסים החדשים באמצעות מערכת טכנולוגית תומכת והפחתת עלויות השירות ללקוח.

ההוראות שמוצע להוסיף במסגרת התיקון:

א. קבלה ושימוש בתעודה חתומה דיגיטלית.

ב. גילוי בהסכם התקשרות עם הלקוח.

ג. מתן שירותים ללקוח.

ד. תמורה המתקבלת מגורמים אחרים.

הוראות אלה מצטרפות להוראות חוזר זה בעניין אופן קבלת האישור לפעול כנותן שירות מידע פיננסי, וכן הוראות לעניין פעילות מבטח כנותן שירות מידע פיננסי וכן הוראות לצורך שמירה והגנה על הלקוחות ועל המידע הפיננסי הנאסף ממקורות המידע.

קבלה ושימוש בתעודה חתומה דיגיטלית

בסעיף זה מוצע לקבוע, בין היתר, כי מבטח שקיבל אישור לפעול כנותן שירותי מידע, יקבל תעודה חתומה דיגיטלית מהממונה. בנוסף מוצע לקבוע כי התקשורת עם מקור המידע באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי תיעשה רק בהתאם להוראות שנתן מאסדר מקור המידע לעניין מתן הגישה. לעניין זה כל התקשורת עם מקורות מידע המפוקחים על ידי בנק ישראל תיעשה בהתאם לסטנדרט שקבע בנק ישראל.

עוד מוצע לקבוע הוראות הנוגעות לאבטחת הגישה למידע והשימוש בתעודה. מבטח ידווח לממונה באופן מידי על חשש לאירוע אבטחה חמור או לאירוע סייבר, העלול לגרום לשימוש אסור בתעודה החתומה דיגיטלית.

עוד מוצע בסעיף זה לקבוע מנגנון לייצור ולשמירת מפתחות ההצפנה המשמשים להצפנת התקשורת בין נותן שירותי המידע הפיננסי לבין מקור המידע. נותן שירותי המידע הפיננסי ייצר צמד מפתחות הצפנה: מפתח ציבורי המועבר למקור המידע ומשמש לביצוע הצפנת המידע, ומפתח פרטי אשר שמור אצל נותן שירותי המידע הפיננסי ומשמש לפענוח המידע.

התקשרות עם לקוח

בקשר להתקשרות עם לקוח למתן שירות מידע פיננסי נקבעו הוראות שמטרתן חיזוק אמון הלקוחות המשתמשים בשירות מידע פיננסי, תוך חיזוק השקיפות והגילוי ללקוח בשלבים השונים של מתן השירות.

מוצע כי מבטח ייתן גילוי ללקוחותיו בדבר תמורה שקיבל מגוף אחר במסגרת מתן שירות המידע הפיננסי. במסגרת תיקון זה, מוצע למחוק את הסעיף אשר קובע הוראה כללית לעניין טובת הנאה, וזאת לאור קביעת מנגנון ספציפי בעניין תמורה. כמו כן מוצע לשקף ללקוח בדבר קיומה של זיקה בין מבטח לגורמים שונים במישרין ובעקיפין אשר משפיעים על מהות ואופן השירות ללקוח, ככל שקיימת זיקה כאמור.

הוראות אלה מוצעות כתוספת להוראות הקבועות בחוק שירות מידע פיננסי, לעניין הסכם התקשרות עם לקוח למתן שירות מידע פיננסי, ולהוראות בחוזר זה בדבר התמורה שגובה מבטח מהלקוח בעד השירות, והאופן שבו יכול הלקוח לבטל או לשנות הרשאת גישה.

מתן שירותים ללקוח

שירותים ללקוח אותם רשאי מבטח להעניק ללקוחותיו בהתאם לחוק שירות מידע פיננסי כוללים שירותים שונים וביניהם שירותי ייעוץ בדבר התנהלות כלכלית והשוואת עלויות. במטרה לשמור על רמת איכות שירות גבוהה עבור הלקוח הכוללת שירות מהיימן, יסודי, מקיף ומקצועי מוצעות הוראות ראשוניות בנוגע לשירות ייעוץ. מוצע לקבוע כי מבטח נדרש לפעול אך ורק לטובת הלקוח לאחר שערך בירור מעמיק בדבר מצבו הפיננסי, צרכי הלקוח ורצונותיו. כמו כן, מוצע לקבוע כי מבטח יערוך ניתוח ובחינה מעמיקה של ההתנהלות הכלכלית המתאימה ביותר עבור הלקוח לרבות בחינת שימוש שירותים פיננסיים אשר ישרתו בצורה המיטבית את המצב הפיננסי של הלקוח צרכיו ורצונותיו.

במסגרת שירותים ללקוח שאינם שירותי ייעוץ, מוצעות הוראות ראשוניות שמטרתן שמירה על טובת הלקוח וזאת באמצעות מניעת מתן המלצה ללקוח או הבעת עמדה שאינה במסגרת מתן ייעוץ. לפיכך שירותים אלה לא יכללו כל המלצה או הבעת עמדה בנוגע למוצר או השירות הפיננסי המוצג ללקוח ועניין זה אף ישוקף ללקוח.

במסגרת שירות השוואת עלויות, מוצעות הוראות ראשוניות, בדבר גילוי ללקוח. מוצע לקבוע כי מבטח יגלה ללקוחותיו כי אין מדובר בשירות השוואה בין כלל הגופים המציעים שירות בהתאם לבקשת הלקוח (ככל שמבטח לא התקשר עם כלל הגופים כאמור), וכן כי ההשוואה שתוצג ללקוח הינה עבור כל הגופים הפיננסיים עמם התקשר המבטח, בהתאם לבקשת הלקוח. מטרת הוראות אלה היא שיקוף ללקוח כי שירות השוואת עלויות הינו מצומצם ומתייחס רק לגופים איתם התקשר המבטח, ואינו מקיף את כלל הגופים הפיננסיים.

בנוסף מוצע לקבוע גילויים נוספים הניתנים ללקוח הן במסגרת הסכם ההתקשרות עם הלקוח והן בעת מתן השירות כוללים, בין היתר: קבלת תמורה מגורמים אחרים, זיקה בין המבטח לגורמים אחרים והמבטח אינו הגוף הפיננסי שמספק את השירות או המוצר.

תמורה המתקבלת מאחר

במטרה ליצור איזון בין הצורך בקידום ותמרוץ מבטחים ויזמים עסקיים להשקעה בפיתוח מערכת טכנולוגית למתן שירות מידע פיננסי איכותי מותאם אישית ללקוח והפחתת עלויות השירותים הפיננסיים ללקוח, מוצע בשלב ראשון, כהוראת שעה, לאפשר למבטחים קבלת תמורה מגורמים אחרים אשר אינה פוגעת בטובת הלקוח ואינה יוצרת הטיה או העדפה בין הגורמים השונים. הוראות אלה ייבחנו על ידי הרשות לאחר כניסת החוק לתוקף, בהתאם לפעילות המבטחים כנותני שירות מידע פיננסי.

מוצע לקבוע בסעיף זה הוראות לעניין גילוי ללקוח בדבר קבלת התמורה מגורמים אחרים, זהות הגורמים האחרים, השירותים בגינם הועבר מידע כאמור. כן מוצע לקבוע כי מבטח יציין ללקוח את כל הגופים שמהם הוא מקבל תמורה, כאשר סך התמורה מהם בנוגע לאותו שירות עולה על 40% מסך כלל התמורה שמקבל המבטח בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הסכם ההתקשרות. זאת במטרה לשקף ללקוח ככל הניתן את קבלת תמורה מגורם אחר, מעבר לזו שמשלם הלקוח בעבור השירות למבטח ובכדי להניע תהליך של הפחתת עלויות עבור הלקוח.

כמו כן, מוצע לקבוע כי מבטח שנותן שירות של השוואת עלויות או ייעוץ, יוודא כי מודל התמורה לא ייצור הטיה או העדפה בין הגופים מהם התקבלה התמורה, זאת במטרה לשמור על אובייקטיביות ומהימנות גבוהה עבור שירותים אלה.

עוד מוצע לקבוע כי מבטח יעגן בכתב את ההסכמים עם הגורמים מהם הוא מקבל את התמורה. הסכמים כאמור ייקבעו בכפוף להוראות הדין.

 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית