שם משתמש
סיסמא
שגיא יוגב, מנכ"ל מגדל ביטוח | צילום: גל חרמוני
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
מידרוג: האיתנות הפיננסית של מגדל ביטוח נותרה Aa1.il עם אופק יציב
הדירוג משקף, בין היתר, פרופיל עסקי חזק, הנתמך בגודל החברה במונחי פרמיות ונכסים מנוהלים, במובילות שוק בענף החיסכון ארוך טווח ובנתחי שוק משמעותיים בכלל ענפי הביטוח (מעל 10%)
מידרוג מותירה על כנו דירוג של Aa1.il לאיתנות הפיננסית של מגדל חברה לביטוח, עם אופק דירוג יציב.
 
חברת הדירוג מציינת, כי הדירוג של מגדל ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, הנתמך בגודלה של החברה במונחי פרמיות ונכסים מנוהלים, במובילות שוק בענף החיסכון ארוך טווח, בנתחי שוק משמעותיים בכלל ענפי הביטוח (מעל 10%), בשליטה טובה במער ך ההפצה ובבסיס לקוחות רחב, המהווה פוטנציאל לייצור הכנסות עתידי. עם זאת, מציינת מידרוג, הפרופיל העסקי מושפע לשלילה מפיזור קווי עסקים נמוך ביחס לדירוג המשתקף בתמהיל הכנסות ריכוזי, כאשר מגזר חיסכון ארוך טווח מהווה בממוצע כ-70% מסך הפרמיות לאורך זמן.

לדברי מידרוג, פרופיל הסיכון הולם ביחס לדירוג, נוכח חשיפה נמוכה יחסית ללקוחות גדולים מסך הפרמיות ברוטו, סיכון מוצרים נמוך בביטוח הכללי ומדיניות ניהול הסיכונים ומעגלי בקרה, אשר הולמים ביחס לדירוג ונתמכים גם בדרישות רגולטוריות. יישום מלא של דירקטיבת סולבנסי 2 ובפרט נדבך שני (ORSA) בעתיד, צפוי להמשיך ולשפר את תהליכי ניהול הסיכונים בחברה. מנגד, פרופיל הסיכון מושפע לשלילה מסיכון מוצרים גבוה בביטוח חיים ובריאות, בעיקר בגין תיקי עבר.

"הפרופיל הפיננסי של החברה סביר לדירוג ונתמך מחד בפרופיל נזילות טוב, לצד איכות נכסים טובה, כאשר קיבולת ספיגת ההפסדים של כרית ההון טובה יחסית. מנגד, כרית הרווחיות נמוכה ביחס לדירוג ותלויה בגורמים אקסוגניים ומוגבלת בשל רווחיות חיתומית נמוכה, כאשר הגמישות הפיננסית נמוכה להערכתנו לרמת הדירוג, ומושפעת לשלילה נוכח צרכי שירות החוב של בעלת היתר השליטה בחברה - אליהו הנפקות, כשהמבטח, מהווה מקור תזרימי עיקרי לשירות החוב שלה, דרך מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים, חברת האם", מצוין בדוח של מידרוג.

לדברי מידרוג, הלימות ההון של מגדל ביטוח משתקפת גם בעודפי הון ביחס לדירקטיבת סולבנסי 2, כאשר יחסי כושר הפירעון (SCR) ליום ה-31 בדצמבר 2021 עמדו על כ-159% (בהתחשבות בתקופת הפריסה וכולל השפעת פעולות הוניות לאחר תאריך הדיווח וכ-90% (ללא התחשבות בתקופת הפריסה וכולל השפעת פעולות הוניות לאחר תאריך הדיווח). האחרון מבטא שיעור נמוך יחסית לקבוצת ההשוואה, כאשר לאורך השנים האחרונות החברה התקשתה לבנות את הכרית ההונית (הכלכלית) אשר הושפעה מגורמים אקסוגניים משמעותיים, גם נוכח תמהיל הפעילות הקיים, ומעיבה להערכתנו על הגמישות העסקית של החברה, כאמור.

תרחיש הבסיס – המשך סביבה עסקית מאתגרת

בתרחיש הבסיס לשנים 2022-2023, מידרוג צופה המשך סביבה עסקית מאתגרת, אשר תמשיך להעיב על הענף ובפרט על פוטנציאל ייצור ההכנסות. על רקע נתוני שוק העבודה ההדוק וסביבת האינפלציה הצפויה, צופים במידרוג כי אלו ישפיעו על קצב העלאות הריבית בטווח התחזית, שעלולות לצנן במידה מסוימת את הפעילות הכלכלית במשק ולהעיב על פוטנציאל הצמיחה הענפית.

בתרחיש זה, סבורים במידרוג, כי החברה תשמר את מיצובה העסקי, תוך שחיקה בהיקפי הפרמיות המורווחות ברוטו בשנת 2022 של כ-4% ביחס לשנת 2021, כאשר בשנת 2023 צופה מידרוג צמיחה של כ-2.5% בהיקפם.

בתרחיש זה צופה מידרוג התמתנות בפוטנציאל יצור הרווחים ביחס לשנתיים האחרונות, זאת בעיקר בשל הערכתה כי לגבי הסביבה העסקית, אשר תמשיך להעיב על ענף הביטוח ובפרט על פוטנציאל יצור הרווחים ויכולת בנית הכרית ההונית מרווחים שוטפים. זו תמשיך להיות מושפעת מהסביבה המאקרו כלכלית, כאמור, אשר תעיב במידה מסוימת להערכת מידרוג על רמות הביקושים ועל קצב צמיחת התמ"ג במשק.

השפעת עדכון לוחות התמותה

יחד עם זאת, מסבירים במידרוג, הענף ימשיך להיות מושפע מתשואות תנודתיות בשוקי ההון וחשיפה לעומס רגולטורי, כאשר מגדל ביטוח צפויה לחזק את העתודות לאור עדכון לוחות התמותה בהתאם לחוזר לתיקון הוראות החוזר המאוחד בעניין עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי ומודל שיפורי תמותה לחברות הביטוח ולקרנות הפנסיה, שהתפרסם החודש. "לאור זאת, צפויה השפעה מהותית לרעה על רווחיות החברה בתחום חיסכון ארוך טווח ברבעון השני לשנת 2022, כאשר בעקבות הירידות בשווקים הפיננסיים בתקופה האחרונה, פוטנציאל הרווחיות בשוקי ההון צפוי להתמתן בשנה זו. עם זאת, העלייה בעקום הריבית, אשר המשיכה גם במהלך הרבעון השני, צפויה לקזז חלקית את ההשפעות האמורות", מעריכים במידרוג.

על פי מידרוג, לאור האמור לעיל, שיעורי הרווחיות של החברה צפויים להתמתן ולהיוותר נמוכים ותנודתיים ביחס לרמת הדירוג, כך שיחסי ה-ROC ורווח כולל לסך הפרמיות שהורווחו ברוטו צפויים לנוע בטווח שבין (2.3%)-4% ובין (2.6%)-4.2% בהתאמה בטווח התחזית. "שיעורי רווחיות אלו, ישליכו על בנייה מתונה יחסית של הכרית ההונית, אולם להערכתנו, לא צפויה לכך השפעה מהותית על איכות הנכסים והלימות ההון שיוותרו להערכתנו יציבים יחסית, בטווח התחזית", צופים במידרוג.

באשר לאופק הדירוג, הוא משקף להערכת מידרוג, כי הפרופיל הפיננסי ונתוני המפתח של החברה יישמרו בטווח תרחיש הבסיס של מידרוג.

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:

• שיפור משמעותי בפיזור ותמהיל הפעילות של החברה לאורך זמן.

• שיפור משמעותי בכרית הרווחיות ויציבותה לאורך זמן.

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

• שחיקה בפרופיל העסקי של החברה- הן בנתחי השוק והן בפיזור הפעילויות.

• פגיעה בפרופיל הסיכון והגדלת שיעורי החשיפה למבטחי המשנה.

• הרעה מתמשכת בתוצאות החיתומיות שתוביל לשחיקה משמעותית ברווחיות הכוללת.

• שחיקה משמעותית בהון העצמי, לרבות בגין חלוקת דיבידנדים אגרסיבית.

 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית