שם משתמש
סיסמא
ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון | צילום: גיא קרן
 
לוח אירועים
כניסתו לתוקף של התיקון לחוזר הצירוף נדחה ל-31 באוגוסט
רשות שוק ההון מסבירה כי הדחייה מה-2 ביולי באה לאחר בחינה נוספת ובעקבות פניות שהגיעו אליה | כן הוחלט על עדכונים שונים בחוזר
כניסתו לתוקף של חוזר "צירוף לביטוח" נדחה מה-2 ביולי 2022 ל-31 באוגוסט 2022. בתיקון לחוזר שפרסמה, מסבירה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, כי לאחר בחינה נוספת ובעקבות פניות שהגיעו אליה הוחלט להבהיר מספר נושאים וכן לדחות את מועד תחילת החוזר, למעט השימוש בנספח ו' (תמצית כתובה של עיקרי הכיסוי הביטוחי המוצע) בביטוחי בריאות שמועד תחילתו יידחה ל-1 בדצמבר 2022.
 
כמו כן, כדי לאפשר מכירה של מוצרים אשר נמכרים לבקשת מבוטח ומתוך רצון לאפשר לשוק להתפתח בתחום הדיגיטציה, הרשות מציע לקבוע הוראת שעה שתאפשר הקלות בעת שיווק תכניות ביטוח למוצרי בריאות וכללי אשר מוגבלים בזמן ונרכשים ללא שיווק יזום.

הרשות מסבירה כי המדיניות שלה הינה להגביר שקיפות והוגנות בהליך הצירוף, ולהבטיח כי הליך הצירוף של אזרחים ותיקים לביטוח יותאם למאפייניהם הייחודיים ויהיה מקצועי מכבד ויעיל. בעקבות פניות ציבור וביקורות שנערכו ברשות במסגרתן עלו סוגיות ייחודיות הנוגעות לאזרחים ותיקים, ביו היתר, בנושאי כפל ביטוחי בהיקפים רחבים, הפקת פוליסות לא מותאמות לאוכלוסייה זו, חוסר מודעות בנוגע לזכויות וחשיפה רחבה לאמצעי לחץ והפחדה. בנוסף, בעקבות העלייה בתוחלת החיים בישראל ובעולם, ציבור האזרחים הוותיקים (שבמועד הצירוף מלאו להם 67) מהווה ציבור גדול ומשמעותי יותר.

נקבעו הוראות המחייבות כי הצירוף לביטוח של אזרחים ותיקים יבוצע על ידי נציגי שירות שיוכשרו לטיפול באוכלוסייה זו ובין היתר יציעו לאזרח הוותיק לצרף קרוב משפחה או קרוב אחר לשיחת הצירוף. בנוסף נקבע כי הליך המכירה לאזרח ותיק יבוצע בשני שלבים על מנת להבטיח כי הצירוף לביטוח של אוכלוסייה זו יהיה לאחר בחינה מושכלת של הצורך במוצר הביטוחי והבנת פרטיו על ידי האזרח הוותיק.

עוד נקבעו כללים המאסדרים את נושא המעבר בין חברות ביטוח בענפי ביטוח רכוש שונים וכן הוראות לגבי מקרים שבהם לא תהיה אפשרות לקבוע ברירת מחדל עבור המבוטח אגב הליך הצירוף.

כמו כן, מוצע לקבוע את אופן התיעוד בצירופים באופנים שונים ביתר פירוט וכן לספק למבוטחים מידע נוסף על מספר חברות הביטוח המשווקות מוצרי ביטוח בתחום ביטוח מסוים אגב הליך ההתאמה.

שיווק יזום לאזרחים ותיקים

נקבע, כי כל שיחת צירוף שמבוצעת עם אזרח ותיק תבוצע על ידי נציג שירות שעבר הכשרה לתת שירות לאוכלוסייה זו. זאת על מנת לוודא שנציג השירות מודע למאפיינים הייחודיים של אוכלוסייה זו ורגיש אליה. עוד נקבע כי הכשרה זו תכלול הדרכה ראשונית שתימשך שלוש שעות לפחות והדרכות ריענון אחת לשנה לפחות. מדובר בהדרכות שקיימות בשוק וניתן לרכוש אותן או להכין מערך פנימי שיעביר אותן, כאשר הנושאים המרכזיים שצריכים לקבל במסגרתם ביטוי אלה: מאפייני אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בהיבט הפסיכולוגי, הקוגניטיבי, הסוציאלי והפיזיולוגי, מאפיינים ייחודיים של ניצולי שואה, כלים לשיח עם אזרחים ותיקים, כגון: קצב הדיבור, מגבלות טכנולוגיות, שפה, שיקוף שיחה. בנוסף, כלים ל"הקשבה פעילה", לאמפתיה ולפיתוח הרגישות הנדרשת לאוכלוסייה זו, כלים להתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר ולסוגיות ייחודיות בעבודה עם קשישים במצבי תפקוד שונים. יש לוודא הדרכות ושימור ידע אחת לשנה לפחות וקיום פורום לפתרון בעיות שנתקלים בהם במהלך העבודה עם אוכלוסייה זו.

שיווק יזום לאזרחים ותיקים יבוצע בשני שלבים על מנת לוודא שלא מלחיצים אוכלוסייה זו להצטרף לביטוח שהם לא זקוקים לו, לא מתאים להם, לא יכולים לשלם עבורו וכו'.

בשלב הראשון נקבע שנציג של הגורם המשווק שהוכשר לתת שירות לאוכלוסייה זו, יפנה לאזרח ותיק ויציג לו את עיקרי הכיסוי המוצע לו באופן ברור. במעמד אותה שיחה יתאם הגורם המשווק מועד לשיחה או פגישה נוספת לאחר שני ימים לפחות ממסירת התמצית הכתובה של הכיסוי שהוצע לאזרח הוותיק, כאשר ככל שמדובר במסירה שנעשתה בדואר ישראל ולא באימייל, יש לקחת בחשבון את הזמן שלוקח לדואר להגיע ליעדו ולתאם מועד שיהיה לפחות יומיים לאחר שהמועמד לביטוח קיבל את התמצית הכתובת של הכיסוי שהוצע לו. עוד יציע הגורם המשווק לאזרח הוותיק להתייעץ עם קרוב משפחה או אדם אחר בקשר להצטרפות. זאת על מנת לוודא שאכן יש לאזרח הוותיק צורך בביטוח המוצע, יכולת לשלם עבורו וכו'.

הגורם המשווק ישלח לאזרח הוותיק, שהביע התעניינות להמשיך בתהליך, מייד לאחר השיחה תמצית כתובה של הכיסוי שהוצע לו. התמצית תהיה בשפה ברורה, תוך פישוט מושגים ביטוחיים ולא תעלה על עמוד אחד. התמצית תישלח לאזרח הוותיק בדרך שהוא יבחר. כמו כן, מוצע לקבוע כי הגורם המשווק יתאם מועד לשיחה או פגישה נוספת כעבור שני ימים לפחות ממועד מסירת ההצעה, בכדי שבמהלך זמן זה יוכל המועמד לביטוח להתייעץ עם קרוב משפחה או אדם אחר. בהקשר זה נקבע כי יש להחריג מהחובה לתאם שיחת שיווק יזום נוספת של ביטוח מסוג תאונות אישיות ולקבוע כי במקרה זה יחולו ההוראות הפרטניות הקבועות ביחס לשיווק ביטוח תאונות אישיות.

בשלב השני יפנה הגורם המשווק למועמד לביטוח אזרח ותיק במועד שתואם מראש כאמור בשלב הראשון וימשיך בצירוף לביטוח, ככל והאזרח הוותיק מעוניין בכך.

חובה להדגיש את ההבדלים בין הפוליסה המקורית למוצעת

על חברת הביטוח ועל סוכן הביטוח תוטל החובה להדגיש את ההבדלים שבין הפוליסה המקורית לבין הפוליסה המוצעת. יש להציג הבדלים אלו בראש המידע הנוגע לצירוף לפוליסה המוצעת ומועבר למועמד לביטוח ובפרט את כל הכיסויים והתנאים שבהם הפוליסה המוצעת נחותה מהפוליסה המקורית, לרבות: עלות הכיסויים, הרחבות אפשריות שנרכשו ואינן ניתנות לרכישה במסגרת הפוליסה המוצעת, הקלות חיתומיות עתידיות להן יהיה זכאי המועמד לביטוח במסגרת חידוש הפוליסה המקורית, תנאי כתבי שירות הנמכרים בצמוד לפוליסה המוצעת וכיוצ"ב.

עוד נקבע, כי חברת ביטוח או סוכן ביטוח המבצעים הליך התאמה, יתבססו על דף פרטי הביטוח האחרון של המועמד לביטוח בפוליסה המקורית או על מידע הקיים באתר החברה המבטחת בפוליסה המקורית. אם הליך ההתאמה לא יתבסס על דף פרטי הביטוח של המועמד לביטוח, תידרש חברת הביטוח ליידע את המועמד לביטוח שניתן להנפיק יחסית בקלות את דף פרטי הביטוח באמצעות כניסה לאזור האישי שלו בחברת הביטוח המבטחת בפוליסה המקורית וככל שיחליט שלא לעשות זאת, לתעד את הסכמתו המפורשת לביצוע התהליך רק על בסיס המידע הפומבי שמפורסם באתר האינטרנט של החברה המבטחת בפוליסה המקורית.

הוראות גילוי סוכן קשור לא יחולו כאשר מדובר על מכירה של מוצר ביטוח קבוצתי, זאת משום שלרוב, ביטוח קבוצתי נמכר ללא קשר לשייכותו של סוכן הביטוח לחברה זו או אחרת. כמו כן, נקבע כי אין להחיל הוראות אלו, גם כאשר מציעים למבוטח פוליסת המשכיות בתום ביטוח קבוצתי, וגם זאת משום ששאלת שייכותו של סוכן הביטוח לחברה זו או אחרת אינה רלוונטית להצעת הביטוח בהמשכיות.

 
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית