שם משתמש
סיסמא
שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח | צילום: רמי זרנגר
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
מידרוג משנה את אופק הדירוג של הכשרה מיציב לשלילי – הדירוג נותר A3.il
השינוי מוסבר בשחיקה בפרופיל הפיננסי של הכשרה בשנתיים האחרונות, ובייחוד שחיקה מתמשכת בהון העצמי - וכן מאיכות נכסים הבולטת לרעה ביחס לדירוג ונמצאת במגמת שחיקה בשנים האחרונות
חברת מידרוג מותירה ללא שינוי דירוג A3.il של הכשרה חברה לביטוח ומשנה את אופק הדירוג מיציב לשלילי.
 
חברת הדירוג מסבירה ששינוי אופק הדירוג מיציב לשלילי נובע, בין היתר, נוכח שחיקה בפרופיל הפיננסי של הכשרה במהלך השנתיים האחרונות, ובייחוד שחיקה מתמשכת בהון העצמי של החברה, אשר באה לידי ביטוי בשחיקה ביחסי הלימות ההון, וכן מאיכות נכסים הבולטת לרעה ביחס לדירוג ונמצאת במגמת שחיקה בשנים האחרונות, נוכח שיעורי "נכסים בסיכון" ונכסים בלתי-מוחשיים גבוהים, לצד שחיקה בהון העצמי עקב הפסדים, כאשר ללא שיפור משמעותי במבנה ההון של החברה, דירוג החברה עלול להיפגע. "תרחיש הבסיס מניח שיפור בהון העצמי של החברה, שאלמלא כך, הדירוג עלול להיפגע", מציינת מידרוג.

באשר לדירוג, מסבירה מידרוג שהדירוג של הכשרה משקף פרופיל עסקי מוגבל בשל קוטנה היחסי ביחס לענף (החברה פועלת בתחומי ביטוח חיים וביטוח הכללי, וללא פעילות משמעותית בתחום ביטוחי הבריאות), כפי שמשתקף הן בנתח השוק הכולל והן בנתח השוק בביטוח הכללי. עם זאת, הפרופיל העסקי נתמך בפיזור קווי עסקים סביר בתחום הביטוח הכללי, המוטה לענפי הרכב, אשר תומך בחוזק המותג ובמודל ההפצה.

עוד מוסבר, שפרופיל הסיכון של הכשרה בולט לחיוב ביחס לדירוג ונתמך בסיכון מוצרים נמוך לצד חשיפה מועטה ללקוחות גדולים (קולקטיבים). בנוסף, פרופיל הסיכון מושפע לחיוב בשל היעדר לחץ לחלוקת דיבידנדים בטווח הזמן הקצר מהחברה האם, אלעזרא החזקות ביטוח, נוכח פדיון סופי לאג"ח (סדרה ד'), אשר הותירו את חברת האם ללא התחייבויות לבעלי האג"ח של החברה.

מידרוג מסבירה שהפרופיל הפיננסי של החברה מאופיין בשחיקה מתמשכת באיכות הנכסים ובהלימות ההון. השחיקה בהלימות ההון מעיבה על דירוג החברה, בין היתר, נוכח השחיקה ביחסי כושר הפירעון ופוטנציאל מתון יחסית של בניית הכרית ההונית מרווחים שוטפים, כאשר כרית זו סופגת הפסדים בצורה סבירה ביחס לסיכונים אליהם חשופה החברה.

יחד עם זאת, מציינת מידרוג, הפרופיל הפיננסי מושפע לשלילה מרווחיות נמוכה ביחס לרמת הדירוג ובהשוואה לענף, ומוגבלת בשל רווחיות חיתומית נמוכה. פרופיל הנזילות נמוך אף הוא ביחס לדירוג בשל תמהיל הפעילות, כאשר הגמישות הפיננסית הולמת ביחס לדירוג, אולם מושפעת לשלילה מהשחיקה ביחס כושר הפירעון כאמור.

לדברי מידרוג, הלימות ההון של החברה נמוכה ביחס לדירוג, כפי שבאה לידי ביטוי ביחס הון למאזן (ללא נכסים עבור חוזים תלוי תשואה) אשר עמד על כ-3.5% נכון ל-30 ביוני 2023, ובעודפי הון ביחס לדירקטיבת סולבנסי 2, כאשר יחסי כושר הפירעון (SCR) של החברה עמד על כ-86.2% ליום 31 בדצמבר 2022, ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה וכולל השפעת פעולות הוניות, וכ-101.7% מההון הנדרש בתקופת הפריסה, כולל השפעת פעולות הוניות לאותו מועד. "יחסים אלו נמוכים ביחס לדירוג החברה וביחס לענף כאחד, ומגלמים איתנות פיננסית נמוכה יחסית, כאשר החברה התקשתה לבנות את הכרית ההונית (הכלכלית) אשר הושפעה מגורמים אקסוגניים, חלוקת דיבידנדים משמעותית עד שנת 2020 ומדרישות הון גבוהות יחסית נוכח מאפייני פעילותה של החברה", מוסבר בדוח.

תרחיש הבסיס לשנים 2023-2024

בתרחיש הבסיס של מידרוג לשנים 2023-2024,חברת הדירוג צופה המשך סביבה עסקית מאתגרת, אשר תמשיך להעיב על הענף בכלל ועל פוטנציאל ייצור ההכנסות בפרט. נוסף על כך, סביבה מוניטרית מקשה המתאפיינת בסביבת אינפלציה וריבית גבוהות יחסית לשנים האחרונות, פוגעת בפעילות הכלכלית ובתשואות שוקי ההון, משפיעה על הצמיחה הענפית ועל רווחי הכשרה. בד בבד, מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ב-7 באוקטובר 2023, הובילה לשורה של השלכות והגבלות, אשר כפועל יוצא, הובילו לצמצום הפעילות במשק ולירידה בפעילות הכלכלית. מנגד, העלייה בסביבת הריבית משפרת את יחס כושר הפירעון ומקטינה את ההתחייבויות הביטוחיות במגזרים בעלי זנב ארוך.

בתרחיש הבסיס, מידרוג סבורה שהכשרה תשמור על מיצובה העסקי, תוך צמיחה בהיקפי הפרמיות המורווחות ברוטו, לצד שיפור ברווחיות החברה. "אנו צופים כי הסביבה העסקית וכן הסביבה המאקרו-כלכלית תמשכנה להעיב על ענף הביטוח, ובפרט על פוטנציאל ייצור הרווחים ויכולת בניית הכרית ההונית מרווחים שוטפים", מציינת מידרוג.

מידרוג מעריכה שהענף ימשיך להיות מושפע מתשואות תנודתיות בשוקי ההון, לצד חשיפה לעומס רגולטורי, המעודד תחרות ומייצר עלויות נוספות. בנוסף, היא צופה שהעלאת תעריפים בענפי הרכב שהתרחשה בעיקרה במהלך שנת 2023, תתמוך בגידול בפרמיות בענפים אלו, אשר צפויים להשפיע לחיוב על הרווחיות. כפועל יוצא, יחס ה-ROC ורווח כולל לסך הפרמיות שהורווחו ברוטו, צפויים לנוע בטווח שבין כ-(6.5%)-3.8% ובטווח שבין כ-(2.5%)-1.5% בהתאמה, בטווחו התחזית. בנוסף לשיקולי הדירוג אותם הציגה, מציינת מידרוג כי תכנית אסטרטגית עסקית אותה מגבשת הכשרה, נלקחה בחשבון ומהווה שיקול נוסף חיובי לדירוג.

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

• המשך הרעה בתוצאות החיתומיות שתובלנה לשחיקה ברווחיות הכוללת ותקשה על בנייה של ההון העצמי.

• פער שאינו מספק ביחס לדרישות ההון הרגולטוריות בטווח התחזית.

• המשך שחיקה בפרופיל הפיננסי, בדגש על יחסי הלימות ההון ואיכות נכסים.
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית