אפעל 4, קריית אריה, פתח תקווה, 49512
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
 
סקירת חוזר מס הכנסה 19/2002 – קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות לביטוח חיים - חלק ב'
סקירת הוראות חוזר מס הכנסה 19/02 ביחס לקרנות השתלמות ותוכניות חיסכון בפוליסות ביטוח חיים
09/02/2003 00:00
קרנות השתלמות:

בחלק זה של רשימתנו נסקור את הוראות חוזר מס הכנסה 19/02 ביחס לקרנות השתלמות ותוכניות חיסכון בפוליסות ביטוח חיים.

עמית שכיר:

עמית שכיר בקרן השתלמות שימשוך כספים מחשבונו, העולים על התקרה המוטבת (7.5% מעביד, 2.5% עובד עד תקרת שכר של 15,400 ש"ח לחודש, יהא חייב במס בשיעור 15% בגין הריבית הריאלית (לא כולל הפרשי הצמדה) שנצברה על הסכומים שהופקדו על ידו או על ידי מעבידו, החל מיום 1.1.03. רווחים בגין הכספים שמקורם בהפקדות לפני 1.1.03 או הפקדות עד התקרה אחרי 1.1.03 יהיו פטורים ממס ובלבד שנמשכו במועדים הקבועים בסעיף 9(16א) לפקודה.

דהיינו, במידה וחלפו שש שנים (במקרה של גבר מעל גיל 65 ואישה מעל גיל 60 ובמקרה של שימוש בכספים לצרכי השתלמות – שלוש שנים בלבד) ממועד התשלום הראשון לקופה. במידה והעמית משך הכספים קודם לכן, יחולו שיעורי המס השולי המפורטים בסעיף 121 לפקודה ביחס לכל הסכומים הנמשכים, שלא חויבו במועד ההפקדה, לרבות רווחים שנצברו.

עמית עצמאי:

עמית עצמאי שימשוך כספים מחשבונו, יהיה חייב במס בשיעור של 15% בגין הריבית הריאלית (לא כולל הפרשי הצמדה) שנצברה החל מהיום הקובע
(1.1.03). הריבית שתחויב במס הינה הריבית שתיצבר על הפקדות שבוצעו החל מיום 1.12.02 ולא החל מיום 1.1.03 כפי שנקבע ביחס לקרן השתלמות לשכירים.

הוראה זו נוספה במסגרת תיקון 134 לפקודת מס הכנסה במטרה למנוע ניצול קרנות השתלמות לעצמאים לצורך יצירת אפיק השקעות פטור בהפקדת כספים בהן בשנת 2002 ללא הגבלה.

ריבית בגין סכומים שהופקדו בקרן השתלמות לעצמאים לפני 1.12.02 תהיה פטורה ממס ובלבד שנמשכו במועדים הקבועים בסעיף 9(16ב) (בדומה לאמור לעיל ביחס לקרנות השתלמות לשכירים - שש שנים ממועד התשלום הראשון ובמקרים מסוימים, שלוש שנים בלבד).

הפרשי הצמדה שנצברו על סך ההפקדות בקרן יהיו פטורים ממס ובלבד שנמשכו במועדים כאמור לעיל. בחוזר נקבע כי קרן וריבית שנמשכו במועדים הקבועים כאמור לעיל ושמקורם בהפקדות עד לסכום השווה ל- 7% מ"תקרת ההכנסה הקובעת", הקבועה בסעיף 17 (5א) דהיינו עד 7% מהכנסת יחיד עד התקרה של 215,000 ש"ח יהיו פטורים ממס. תיקון 134 לפקודה תיקן דין זה וקבע שתקרת ההפקדה אינה תלויה בהכנסתו של היחיד אלא בתקרת "הפקדה מוטבת" בסך 15,400 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2003).

דהיינו, גם כאשר הכנסת היחיד נמוכה יחסית, ניתן להפקיד 15,400 ש"ח בשנה המשקף 7% מתקרת הכנסה של 220,000 ש"ח. סכומים שנמשכו לפני המועדים לעיל ושאינם סכומים שלא הותרו כהוצאה בעת הפקדתם חייבים במס שולי כאמור בסעיף 121 לפקודה. כלומר במקרה של משיכת כספים לפני המועדים לעיל, גם רווחים, לרבות הפרשי הצמדה יחויבו במס שולי.
פוליסות ביטוח חיים שאינן מוכרות כקופות גמל.


החוזר מציין כי תיקון 132 הבהיר את עמדת מס הכנסה לפיה הפטור ממס לסכומים שהתקבלו על פי פוליסת ביטוח חיים לפי סעיף 9(19) לפקודה, לא יחול על מרכיב החיסכון או כל סכום הנובע ממנו אלא על מרכיב ה"ריסק" בלבד וזאת במקרה של מותו של המבוטח בלבד. לדעתנו, אין המדובר בתיקון מבהיר אלא בתיקון המשנה את הדין הקיים, שכן בדין שלפני הרפורמה לא היה כל עיגון למגבלה הנ"ל.

בחוזר מצוין כי בהגדרת "תוכנית חיסכון" שנוספה בסעיף 1 לפקודה נכלל גם מרכיב החיסכון בפוליסת ביטוח חיים או תוכנית חיסכון שצורפה לפוליסה כאמור ושאושרה על ידי המפקח על הביטוח. משמע – דין הכנסות ריבית ממרכיב החיסכון כאמור כדין הכנסות ריבית מתוכנית חיסכון בבנק, ומשכך חייבת במס בשיעורים הנקובים בסעיפים 125ג-125 ולפקודה.

כאן יש מקום להבהיר כי בשונה מריבית מתוכנית חיסכון בבנק שאינה צמודה למדד החייבת במס בשיעור 10% בלבד, כאשר מדובר בתוכנית חיסכון בפוליסת ביטוח חיים, שאושרה על ידי המפקח על הביטוח כפוליסה משתתפת ברווחים, החבות הינה בשיעור של 15% ולא של 10%.

* הכותבים הינם ממשרדו של "דר אברהם אלתר.
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011