האורן 12, מגשימים, 56910
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
כתבות נוספות
 
מאגר האשראי: ירידה בריביות על הלוואות צרכניות ללקוחות שניהלו חשבון בבנק אחד
נגיד בנק ישראל הגיש דיווח לכנסת על יישום הוראות חוק נתוני אשראי
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הגיש אתמול (א') לוועדת הכלכלה דוח על יישום הוראות חוק נתוני אשראי. החוק קובע הסדר לשיתוף נתוני אשראי בישראל, שבמסגרתו הקים בנק ישראל מערכת נתוני אשראי ומנהל אותה מזה כשנתיים. זהו הדוח השני שהוגש עד כה לוועדת הכלכלה ממועד כניסתו לתוקף של החוק.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "משבר הקורונה שפרץ בתחילת השנה שעברה והצעדים שנעשו כדי להתמודד עם התחלואה הגבוהה, הובילו לפגיעה במשקי בית רבים ובכלל זה לקוחות שחוו ירידה בהכנסות ושנקלעו לקשיים. בנק ישראל נקט בשנה החולפת במספר רב של צעדי מדיניות במטרה לסייע למשק לצלוח את המשבר. בכלל זה פעל הבנק למנוע פגיעה, ככל שניתן, בדירוג האשראי של לקוחות שנפגעו מהמשבר עצמו".

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, רו"ח אייל חדד: "המערכת לשיתוף נתוני אשראי הוקמה לטובת הציבור. עד להקמתה, לקוחות רבים בעלי מוסר תשלומים טוב, התקשו לנהל משא ומתן על תנאי אשראי בגלל חוסר שיתוף המידע. מאז עליית המערכת לאוויר, לקוחות יכולים להסכים ולשתף את המידע על מוסר התשלומים שלהם עם נותני אשראי שונים, וכך להשיג אשראי בתנאים טובים יותר".

הדוח כולל לראשונה ממצאים ממחקרים שמתבצעים מתוך נתוני המאגר, שמהווים אינדיקציה ראשונית לכך ששיתוף נתונים דרך מאגר נתוני אשראי פועל לצמצום הפערים במחירי האשראי.

הדוח שהוגש מציג, בין היתר, את פעילות הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, לרבות פעולות הפיקוח והבקרה שנעשו והטיפול בתלונות ציבור, וכן את פעילותם של המאגר, של מנהלת המאגר ושל הממונה על הגנת הפרטיות.

מחקר ראשון המבוסס על נתוני מאגר האשראי בוחן את ההשפעה של הקמת מאגר האשראי על קשרי הבנק עם לקוחותיו ובפרט על מחירי האשראי. נמצא כי לאחר הקמת המאגר חלה ירידה בריביות על הלוואות צרכניות ללקוחות שניהלו חשבון עו"ש בבנק אחד ביחס ללקוחות המנהלים מספר חשבונות עו"ש בבנקים שונים. ממצאים אלו מהווים אינדיקציה ראשונית לכך ששיתוף נתונים דרך מאגר האשראי פועל לצמצום הפערים במחיר האשראי דרך הקטנת התלות של לקוחות בבנק בו הם מנהלים את חשבון העו"ש (בעיית הלקוח השבוי).

פרמיית הלקוח השבוי, המחיר העודף שמשלמים לקוחות אשר מנהלים חשבון עו"ש אחד בלבד ביחס ללקוחות לא בלעדיים, הינה נמוכה יותר בישובים המדורגים במדד כלכלי חברתי בינוני-גבוה ומעלה. לאחר הקמת המאגר הצטמצמה הפרמיה לנוטלי אשראי בכל הקטגוריות באופן מובהק, למעט אלה שמשתייכים לישובים בדירוג נמוך. במיוחד הצטמצמה הפרמיה לנוטלי אשראי מיישובים בדירוג בינוני ובינוני נמוך. בנוסף נמצא כי לווים בגילאים 45 עד 65 נוטים לשלם פרמיית לקוח שבוי נמוכה יותר מצעירים או מלווים מבוגרים מהם ולאחר הקמת המאגר הצטמצמה פרמיית הלקוח השבוי עוד יותר לקבוצה זאת ולא נמצא שינוי מובהק על לווים בגילאים אחרים.

ללקוחות יש נטייה לצרוך מגוון שירותים פיננסיים בסיסיים כ"סל שירותים" ולכן גובר הסיכוי שייטלו אשראי מהבנק שבו הם מנהלים חשבוו עו"ש בהשוואה למוסד אחר (בנקאי או חוץ בנקאי). העלייה ברמת התחרות עשויה להתבטא במעבר בין תאגידים בנקאיים, תחרות על הסל או בפריקות הסל הפיננסי וצריכת מוצרים פיננסיים מספקים שונים. אולם, עצם קיומה של האפשרות למעבר קל בין התאגידים או לפריקות הסל יכולה להוות איום תחרותי שיבוא לידי ביטוי בירידה בריביות, גם ללא עלייה בניידות ובפריקות סל המוצרים.

שינויים בשוק האשראי הקמעונאי והיקף האשראי הקמעונאי

במהלך התקופה הנסקרת לא חל שינוי משמעותי בהיצע האשראי הקמעונאי בישראל. יחד עם זאת, נראה כי קיימת מגמה כללית חיובית של הרחבת היצע האשראי הצרכני. מגמה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בעלייה בגודל ההלוואה הממוצע, בעלייה ברמת הסיכון, בירידה קלה בשיעורי הריבית, בירידה במשקל ניצול מסגרת העו"ש ובצמצום פערים ביו לקוחות שמנהלים חשבון עו"ש בודד לביו אלה שמנהלים מספר חשבונות עו"ש. ייתכן שמגמות אלה יתעצמו עם הזמן, ככל שמידת השימוש במאגר נתוני אשראי ורמת המודעות אליו יעלו.

תמצית הממצאים
• עיקר האשראי הקמעונאי מגיע מתאגידים בנקאיים כהלוואה קצובה בזמן. במהלך התקופה הנסקרת חלה ירידה במשקל האשראי שמועמד דרך חשבון העו"ש. כמו כן, נרשמה ירידה קלה מאד בנתח השוק הבנקאי ועלייה קלה בנתח השוק של המוסדיים.

• בחודשים אפריל ומאי 2020, על רקע משבר הקורונה, חלה ירידה חדה הן בהיקפי האשראי והן במספר ההלוואות שהעמידו כל הגופים. בחודשים שלאחר מכן חלה התאוששות בהיקפי האשראי שהועמדו (חלקית אצל חברות כרטיסי האשראי וחזרה לרמת טרום משבר אצל הבנקים, הגופים החוץ בנקאיים והמוסדיים), אך לא במספר ההלוואות.

• יש ביטוי לסגמנטציה מסוימת בשוק האשראי הצרכני: נותני אשראי חוץ בנקאיים הם בולטים יותר במתן אשראי לנוטלי אשראי שגרים ביישובים שמדורגים במעמד חברתי כלכלי נמוך ואילו הגופים המוסדיים בולטים יותר במתן אשראי למי שגרים ביישובים בדירוג גבוה.

• לאורך התקופה הנסקרת חלה ירידה במספר חשבונות העו"ש שנמצאים במשיכת יתר, במספר החשבונות שחרגו מהמסגרות ובשיעור הניצול הממוצע ובהיקפי הניצול. במקביל נרשמה יציבות במספר מסגרות העו"ש ובגודל המסגרת הממוצע. מגמות אלה נמצאו בכלל הדירוגים החברתיים כלכליים. תמורות אלה יכולות להוות ביטוי הן לירידה בביקוש לאשראי של חלק ניכר ממשקי הבית והו לשינוי מקורות האשראי של חלק ממשקי הבית.

מקורות האשראי הקמעונאי שלא לדיור האשראי הקמעונאי ללקוחות פרטיים שאינו לדיור מועמד בעיקר על ידי ארבעה מקורות: תאגידים בנקאיים; חברות כרטיסי אשראי (כמנפיקות או כסולקות); גופים מוסדיים; וכן גופים מוסדרים שהם נותני אשראי שמחזיקים ברישיון למתן אשראי. נכון לחודש דצמבר 2020, עיקר האשראי הקמעונאי שלא לדיור מועמד על ידי תאגידים בנקאיים (כ-84%).
נותני האשראי השניים בגודלם הן חברות כרטיסי האשראי (כ-11%) ולאחר מכן גופים מוסדרים. האשראי הקמעונאי שלא לדיור שמועמד על ידי הגופים המוסדיים, קטן מאחוז בודד.בין החודשים דצמבר 2019 לביו דצמבר 2020 חלה ירידה קטנה אך מתמשכת ביתרות האשראי שמעמידים התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי באמצעות הלוואות וכן חלה ירידה בניצול מסגרות העו"ש בקרב התאגידים הבנקאיים. זה לצד יציבות יחסית של שאר מקורות האשראי ואף עלייה בהלוואות שהועמדו על ידי הגופים המוסדיים. תמורות אלה הובילו לכך שביו החודשים דצמבר 2019 לביו דצמבר ,2020 חלה עלייה קלה במשקל האשראי שמועמד דרך מסגרות אשראי מתחדשות וחלה ירידה במשקל האשראי שמועמד דרך חשבונות העו"ש.

כמו כן נרשמה ירידה קלה מאוד בנתח השוק הבנקאי ועלייה קלה בנתח השוק של המוסדיים.
האשראי שמועמד למשקי בית שלא לדיור מועמד בשלוש דרכים מרכזיות:
• הלוואות (אשראי לזמן קצוב): 70% מהאשראי מועמד באמצעות הלוואות שמועמדות על ידי ארבעת מקורות האשראי: כ-88% מההלוואות מועמדות על ידי תאגידים בנקאיים; כ-5% מההלוואות מועמדות על ידי חברות כרטיסי אשראי; כ-6% מההלוואות מועמדות על ידי גופים מוסדרים; וכ-1% מההלוואות מועמדות על ידי גופים מוסדיים.

• מסגרת עו"ש (עובר ושב): כ-11% מהאשראי מועמד על ידי הבנקים באמצעות ניצול של מסגרות העו"ש או חריגות מהן. זו פעילות שמסופקת בלעדית על ידי הבנקים.

• מסגרת אשראי מתחדשת: כ-19% מהאשראי מועמד באמצעות מסגרת אשראי מתחדשת (מסגרת אשראי שמועמדת ללקוח על ידי נותן האשראי שלא כחלק ממסגרת העו"ש ומתחדשת מידי תקופה, לרבות מסגרות בכרטיסי אשראי);כ-59% מהאשראי בדרך זו מועמד על ידי תאגידים בנקאיים והשאר על ידי חברות כרטיסי אשראי. כ-85% מהאשראי שמועמד דרך מסגרות אשראי מתחדשות הוא מסוג חיוב נדחה והוא לא נושא ריבית, כלומר עסקאות שהחיוב בגינו מתבצע באופן מרוכז במועד חיוב שבחר הלקוח. שאר האשראי הנושא ריבית מועמד על ידי חברות כרטיסי אשראי דרך מסלולי קרדיט (כ-14%) ועל ידי תאגידים בנקאיים במסלולי הלוואות על חשבון המסגרת (פחות מ-0.5%).

לצפייה בדוח המלא - לחצו כאן
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית
תגיות:
חברות ופעילים:
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011